The role of smallholder coffee agroforestry in the livelihoods of two communities in the Champasak Province, Southern Laos

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154930
Title: The role of smallholder coffee agroforestry in the livelihoods of two communities in the Champasak Province, Southern Laos
Author: Nevalainen, Sara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154930
http://hdl.handle.net/10138/193740
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: Kahvi kuuluu Laosin tärkeimpiin maatalouden vientituotteisiin. Alhaiset kahvin maailmanmarkkinahinnat ovat vaikeuttaneet kahvinviljelijöiden elantoa, minkä seurauksena kahvinviljelijäyhteisöt ovat joutuneet omaksumaan erilaisia sopeutumisstrategioita, mukaan lukien elinkeinojen monipuolistaminen sekä vierastyöläisyys. Kahvia viljellään varjopuuston alla peltometsäviljelyjärjestelmässä, jota yleisesti pidetään ekologisesti kestävänä ja ekosysteemipalveluiltaan rikkaana maanviljelyn muotona. Tämä sosioekonominen tapaustutkimus tehtiin Champasakin provinssissa, eteläisessä Laosissa. Tavoitteena oli tutkia kahvipeltometsäviljelyn roolia kahden paikallisen yhteisön, Ban Nong Luangin ja Ban Phu Makkon, elinkeinoissa. Aineistonkeruu (n=80) tehtiin kesäkuussa 2014 semistrukturoituroituna lomakehaastatteluna, jota täydennettiin ryhmähaastatteluilla ja osallistuvilla menetelmillä. Kaikki kotitaloudet viljelivät kahvia, ja useimmat harjoittivat myös muita elinkeinon muotoja. Viljeltyihin kahvilajeihin kuuluivat robusta, arabica sekä catimor, arabican nopeakasvuinen hybridilajike. Kahvitilojen keskimääräinen ala oli 4 hehtaaria, ja kaikki viljelijät olivat pienviljelijöitä. Kahvipuutarhat olivat myös ekosysteemipalvelujen ja omavaraisuuden lähde, tuottaen polttopuuta, ruokaa, rehua ja rakennusmateriaalia kotitalouksien tarpeisiin. Useimmat kotitaloudet viljelivät 2-3 kahvilajiketta erilaisten varjopuiden lomassa. Alueen perinteinen kahvinviljelymenetelmä, johon on kuulunut erityisesti robustan viljely lajirikkaan varjopuuston alla, on vähitellen korvautumassa intensiivisemmällä viljelyjärjestelmällä, johon tyypillisesti kuuluu catimor-lajike sekä varjopuustona Erythrina spp. Kotitalouskyselyn aikana ilmeni, että molemmissa kylissä oli tehty maankaappaus, joissa oli osallisena ulkomainen yritys. Haastattelimme 11 kotitaloutta Phu Makkossa, ja vastaukset osoittivat maankaappauksen haitalliset vaikutukset yksittäisiin kotitalouksiin. Maankaappaus ei myöskään ollut tuottanut myönteisiä vaikutuksia yhteisölle kokonaisuutena, lukuun ottamatta työpaikkoja, joiden työehdot olivat sangen kehnot. Maanomistuskonfliktien ohella yhteisöjen vaikeimmat haasteet liittyivät alhaisiin kahvinhintoihin sekä kahvinviljelykulujen, etenkin työvoimakulujen, kasvuun. Tämän seurauksena kotitaloudet olivat joutuneet turvautumaan muihin tulonlähteisiin, joihin kuuluivat etenkin palkkatyö kahviviljelmillä, karjanpito ja pienyrittäjyys. Lopussa käsitellään suurimpia esteitä elinkeinojen monipuolistamiselle sekä esitetään joitain suosituksia, mukaan lukien mahdollisuudet kahvin sertifiointiin.Coffee is one of the most important export crops of Laos. In recent years, the coffee farming communities have been under strain due to a decline in global coffee prices. The price volatility has resulted in livelihood insecurity and led to the coffee farmers adopting various adaptive strategies, including livelihood diversification and migration. In Laos, coffee is mostly grown in shade management systems incorporating several tree species. Shade coffee is typically considered an ecologically sustainable agricultural system, producing a wide array of ecosystem services. This socioeconomic case study was conducted in the Champasak Province, Southern Laos. The objective was to study the role of coffee agroforestry in the livelihoods of two local communities, Ban Nong Luang and Ban Phu Makko. A semi-structured household survey (n=80) was conducted in June 2014 and complemented with group interviews and participatory methods. All households cultivated coffee, though most of them had also several other means of livelihood. The coffee species included robusta, arabica and catimor, a fast-growing hybrid variety of arabica. The coffee plots owned by a single household averaged 4 hectares, and all respondents were smallholder farmers. The coffee gardens were also a source of a variety of ecosystem services and subsistence income, including firewood, food, fodder, and building materials. Most households cultivated 2-3 varieties of coffee combined with one or more shade tree species. Traditional management systems with robusta as the dominant species were gradually being replaced with C. Arabica var. catimor and Erythrina spp. During the course of the household survey, both villages were discovered having been subject to land concessions to foreign companies. 11 households in Phu Makko were interviewed on the land grab, and the responses showed the destructive impact of the land grab on individual households. Apart from land issues, the main challenges to the livelihoods continued to be the depressed coffee prices combined with the rising costs of inputs, particularly labor. Income diversification was a necessity for nearly all households. Main income sources included coffee-related wage work, livestock, and shop-keeping. The study also lists the main barriers to livelihood diversification as well as present recommendations, including the possibilities for coffee certification.
Subject: coffee
agroforestry
smallholder
livelihoods
homegarden
land grab
Laos


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record