Effects of health enhancing exercise in older adults : Fear of falling and falling

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154931
Title: Effects of health enhancing exercise in older adults : Fear of falling and falling
Author: Basaran, Zeren
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201706154931
http://hdl.handle.net/10138/193751
Thesis level: master's thesis
Discipline: Bioteknik (MAAT)
Biotechnology (MAAT)
Biotekniikka (MAAT)
Abstract: Kaatumisen pelko ja kaatuminen ovat merkittäviä kansanterveydellisiä ja taloudellisia haasteita. Noin puolet ikääntyneistä kokee kaatumisen pelkoa riippumatta siitä, ovatko he kaatuneet vai eivät. Kaatumisen pelon johdosta ikääntyneet rajoittavat liikkumistaan, fyysistä toimintaansa ja päivittäisiä elämän toimintoja. Tämä heikentää ikääntyneen suorituskykyä, hyvinvointia ja lisää kaatumisen riskiä. Kolmasosa yli 65-vuotiaista kaatuu. Noin 80% ikääntyneiden vammoista aiheutuu kaatumisista. Ne johtavat murtumiin, sairaalahoitoon, kaatumisen pelkoon, masennukseen, itsenäisyyden menetykseen, ennenaikaiseen laitoshoitoon ja jopa kuolemaan. Kaatumisten määrä on nelinkertaistunut viimeisen 25 vuoden aikana. Kaatumisten määrä tulee lisääntymään, sillä vuoteen 2030 mennessä yli 65-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan 997 miljoonaan. Liikuntaharjoittelu on olennainen keino liikkuvuuden ylläpitämiseksi, kaatumisen pelon vähentämiseksi ja kaatumisten ennaltaehkäisemiseksi kotona asuvien ikääntyneiden keskuudessa. ”Voimaa Vanhuuteen” on terveyttä edistävä liikuntaohjelma, jota koordinoi Ikäinstituutti. Hankkeella edistetään itsenäistä elämää ja elämänlaatua niillä ikääntyneillä, joilla on heikentynyt toimintakyky. Hankkeen järjestämiin liikuntaryhmiin osallistuneille lähetettiin kyselylomake huhtikuussa 2015. Kysymykset käsittelivät demograafista ja sosioekonomista tilannetta, terveyttä ja hyvinvointia, liikuntatottumuksia ja koettuja terveyshyötyjä harjoitteluryhmiin osallistumisen jälkeen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ensin tunnistaa biologiset, käyttäytymiseen liittyvät ja sosioekonomiset tekijät, jotka vaikuttavat kaatumisen pelkoon ja kaatumiseen; toiseksi tutkia koettujen terveyshyötyjen vaikutusta kaatumisen pelkoon ja kaatumiseen; ja lopuksi tutkia kaatumisen pelon ja kaatumisen välistä yhteyttä. Keskeinen saavutus on, että liikuntaohjelmaan osallistumisen aiheuttama fyysisen aktiivisuuden lisäys vaikuttaa biologisiin, sosioekonomisiin ja käyttäytymiseen liittyviin riskitekijöihin. Tämä aikaansaa fyysisen, toiminnallisen, psyykkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden paranemista ja vähentää siten kaatumisen pelkoa. Erityisen hyviä tuloksia kaatumisen pelon vähenemisessä nähtiin osallistujilla, jotka olivat vanhempia, elivät yksin ja joilla on alhaisempi sosio-ekonominen asema. Tasapainon paraneminen vähentää kaatumista. Samanlaisia mutta pienempiä muutoksia havaittiin myös niillä osallistujilla, jotka kokivat terveytensä ja hyvinvointinsa keskimääräistä huonommaksi. Olisikin tärkeää vaikuttaa ikäihmisten asenteisiin ja motivoida heitä liikkumaan ennaltaehkäisevästi fyysisen aktiivisuuden, tasapainon, liikkuvuuden, lihasvoiman, päivittäisten toimintojen, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.Fear of falling (FOF) and falling are urgent public health and economical challenges. Approxi-mately half of the elderly people experience FOF regardless of whether they had experienced fall or not. Increasing level of FOF can lead to self-induced restriction in mobility, physical func-tioning and activities of daily living (ADLs). Avoidance of activities weakens elderly's perfor-mance, well-being and increases the risk of falling. One-third of people over 65 years fall. For elderly 80 % of injuries are falls. Falls results in fractures, hospitalization, FOF, depression, loss of independence, premature residential care admission and even death in older persons. Number of falls has quadrupled over the past 25 years. Incidence of falling will increase in the future, as world population of people aged 65 and older is projected to increase to 997 million. Exercise is an essential method to maintain mobility, reduce FOF and prevent incidence of falling among community-dwelling elderly. “Strength in Old Age Programme” is a health enhancing exercise program (2005-2015) coordinated by the Age Institute. The project promotes independent living and quality of life (QOL) for elderly with weakened functional ability. A questionnaire was mailed to programmes’ participants consisting of questions about demographic and socio-economic status, health and well-being, physical activity habits and self-reported health improvements after participating the exercise group in April 2015. The aims of this study were 3-fold: first to identify biological, socio-economic, health and well-being, and behavioral factors affecting FOF and falling; second, to study perceived health improvements effect on FOF and falling; and last to investigate the complex association between FOF and falling. The key achievement was that “Strength in Old Age Programme” improved physical activity of elderly people involved in the study and affected biological, socio-economic and behavioral risk factors. This resulted in improvement in physical, functional, psychological and social domains reducing perceived FOF. Particularly good results in FOF reduction were seen in the participants who had higher age, were living alone and had lower socio-economic status. The incidence of falling was reduced through balance improvement in the exercise group. Similar yet smaller changes were observed in more vulnerable participants having poorer health and well-being related status. It would be important to influence the attitudes of elderly and motivate them proactively increase their physical activity to maintain balance, mobility, muscle strength, ADLs, health and well-being.
Subject: fear of falling
falling
intervention
group exercise
kaatumisen pelko
kaatuminen
interventio
ryhmäliikunta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record