Delaval CloverTM - nännikumin vaikutukset lypsyyn ja utareterveyteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Rauhala, Jussi
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201706154907
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/193755
dc.description.abstract Maidon laadulla on suuri merkitys meijeriteollisuudelle ja hyvälaatuisesta maidosta maksetaan korkeampaa hintaa. Maidon laatua mitataan somaattisten solujen sekä bakteerien määrällä. Maidon soluluku ei enää muutu lypsyn jälkeen, joten utareterveys ja lypsyn onnistuminen ovat tärkeää. Utaretulehdukset aiheuttavat 100 lehmän karjalle noin 21 000 – 25 000 euron kustannukset vuodessa (laskettu vuoden 2010 hintatasolla). Nännikumi on ainoa osa lypsykoneesta, joka koskettaa lehmää lypsyn aikana ja bakteerit pääsevät utareeseen vain vedinkanavan kautta. Monet bakteerit viihtyvät vedinvaurioissa ja kova lypsy estää vedinkanavan sulkeutumista lypsyn jälkeen, joka helpottaa bakteerien kulkeutumista utareeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää CloverTM -nännikumin vaikutukset lypsyyn. Tuloksia vertailtiin perinteiseen HarmonyTM -nännikumiin. CloverTM -nännikumi muistuttaa muotoilultaan kolmiapilaa kun taas perinteinen nännikumi on pyöreä. Lypsyssä seurattiin sekä utareterveyttä että tuotosta. Utareterveyden mittareita olivat soluluku, vedinten päiden kunto ja lypsyrasitus. Tuotoksen mittareita olivat maitotuotos, lypsyaika ja maidon virtausnopeus. Seurantajakso tehtiin kahdella tilalla kesän 2015 aikana. Tuloksia havainnointiin pylväs- ja viivadiagrammeilla sekä tilastollista merkitsevyyttä testattiin sopivilla malleilla. Ryhmien väliset erot vedinten päiden kunnossa olivat pieniä ja tuloksissa oli suurta hajontaa, joten tilastollista merkitsevyyttä ei tuloksilla ollut. Koko aineistossa havaitut merkit lypsyrasituksesta oli niin vähäisiä, ettei tilastollinen testaaminen ollut tarkoituksenmukaista. CloverTM -nännikumilla ei ollut vaikutusta maitotuotokseen, keskimääräisen virtaukseen, lypsyaikaan tai solulukuun. Tilastollisesti merkitsevä ero löytyi maidon huippuvirtauksessa, maidon huippuvirtausnopeus oli alhaisempaa käytettäessä CloverTM -nännikumia. fi
dc.description.abstract High quality milk is an important thing for dairy industry and the most important determinator for milk price paid to the producer. The quality of milk is measured with somatic cell and bacteria count. Milks somatic cell count doesn’t change after milking that emphasizes the importance of udder health and successful milking. The total annual cost of the mastitis in an 100 head of cattle was estimated to be 21 000 – 25 000 euros in Finland (calculated with price level in 2010). Liner is the only part of the milking machine that contacts cow’s teat and the only way of bacteria into udder is through teat canal. Many bacterial infections occur in teat injuries and due to the teat-end roughness that makes teat canal closure slower, which makes bacteria access easier into udder. The aim of this thesis was to study the effects of CloverTM -liner on milking. Results were compared to the traditional HarmonyTM -liner. Cross section of a CloverTM -liner looks like clover whereas the shape of traditional liner cross section is round. Udder health and milking characteristics were measured attributes for comparison of the two liner models in this thesis. Udder health was evaluated by measuring somatic cell count, teat-end health and short-term changes in teat condition after milking. Milking characteristics were evaluated by measuring milk yield, milking duration and milk flow. The measurements were taken in two farms in summer 2015. The results of this study were estimated with line and bar charts as well as statistical significances were estimated with appropriate models. The differences between groups were small in teat-end health and there was a lot of deviation in the results so there were no statistically significant differences between groups. Total number of teats with short-term changes in teat condition after milking was so small that statistical testing was not appropriate. There were no differences in milk yield, milk flow, milking duration or somatic cell count between groups. The only statistically significant difference was peak flow that was lower for ClowerTM -liner. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject cloverTM
dc.subject nännikumi fi
dc.subject vedinten päiden kunto fi
dc.subject lypsyrasitus fi
dc.subject tuotos fi
dc.title Delaval CloverTM - nännikumin vaikutukset lypsyyn ja utareterveyteen fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Agroteknologi sv
dc.subject.discipline Agrotechnology en
dc.subject.discipline Agroteknologia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201706154907

Files in this item

Files Size Format View
Rauhala_Jussi_Progradu_2017.pdf 1.868Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record