Taustamusiikki markkinoinnin työvälineenä suomalaisissa tavarataloissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071482
Title: Taustamusiikki markkinoinnin työvälineenä suomalaisissa tavarataloissa
Alternative title: Background Music as a Marketing Tool in Finnish Department Stores
Author: Jäätmaa, Jaakko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Art Research
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för konstforskning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2007
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20071482
http://hdl.handle.net/10138/19575
Thesis level: master's thesis
Discipline: Musikvetenskap
Musicology
Musiikkitiede
Abstract: The main research problem of this study was to explain how and why background music is used in Finnish department stores and how it is related to their marketing. The problem was investigated through the opinions, attitudes, and conceptions of the managers of Anttila, Sokos and Stockmann department stores. The data of study (N = 31) constituted of a www-survey to which the managers were asked to answer. In the first chapter of the study s theoretical section, the relationship between background music and an enterprise was examined. It was found that background music can serve as an aid in seeking competitive advantage. In the second chapter, the service encounter s environment and atmosphere in relation to marketing was examined and it was found that they are a part of customer s product or service experience. In the third chapter, the interaction process between service encounter atmosphere and consumer behaviour was examined and the essential finding was that atmospheric stimuli affects an individual through emotional, cognitive, and physiological processes, in which individual s personal characteristics are also in a great role. In the fourth chapter, the significance of background music s musical features was examined but the research results were found so contradictory that only the complexity of the studied phenomenon became clear. Findings from the study s empirical section showed that all examined department stores play background music and the usage of music is chain-controlled. The respondents considered background music in department stores as a fundamental element and they understood its significance in enterprise s marketing. The respondents also believed that customers consider background music important and pleasant. Respondents views on background music s effects to purchasing behaviour divided opinions more, but the majority however believed that background music has effects to purchasing behaviour. The main conclusion of the study was that background music is an important marketing tool, at least in a department store type service encounter.Tutkimuksen pääkysymys oli, miten ja miksi suomalaisissa tavarataloissa käytetään taustamusiikkia ja kuinka se liittyy niiden markkinointiin. Ongelmaa tutkittiin Anttila-, Sokos- ja Stockmann-tavarataloketjujen tavaratalonjohtajien mielipiteiden, asenteiden ja käsitysten kautta. Tutkimuksen aineiston (N = 31) muodosti www-kyselylomake, johon tavaratalonjohtajia pyydettiin vastaamaan. Tutkimuksen teoreettisen osan ensimmäisessä luvussa tarkasteltiin taustamusiikin ja yrityksen markkinoinnin suhdetta ja havaittiin taustamusiikin voivan toimia kilpailuedun tavoittelun apuvälineenä. Toisessa luvussa tarkasteltiin asiakaspalvelutilan ympäristön ja ilmapiirin suhdetta markkinointiin ja havaittiin niiden olevan osa asiakkaalle tarjottavaa tuote- tai palvelukokemusta. Kolmannessa luvussa tarkasteltiin asiakaspalvelutilan ilmapiirin ja kuluttajan käyttäytymisen välistä vuorovaikutusprosessia ja keskeinen havainto oli, että ilmapiirin ärsykkeet vaikuttavat yksilöön välillisesti emotionaalisten, kognitiivisten ja fysiologisten prosessien kautta, joissa myös yksilön persoonallisuuden piirteet ovat merkittävässä asemassa. Neljännessä luvussa tarkasteltiin taustamusiikin musiikillisten ominaisuuksien merkitystä, mutta tutkimustulosten huomattiin olevan niin ristiriitaisia, että selväksi tuli ainoastaan tutkittavan ilmiön monimutkaisuus. Tutkimuksen empiirisen osan tuloksena havaittiin, että kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa tavarataloissa soitetaan taustamusiikkia ja sen käytöstä päätetään ketjuohjatusti. Vastaajat suhtautuivat taustamusiikkiin lähes poikkeuksetta hyvin positiivisesti. Vastaajat pitivät taustamusiikkia tavaratalossa välttämättömänä elementtinä ja ymmärsivät sen merkityksen yrityksen markkinoinnissa. Vastaajat uskoivat myös asiakkaiden pitävän taustamusiikkia tärkeänä ja miellyttävänä. Vastaajien näkemykset taustamusiikin vaikutuksista asiakkaiden ostokäyttäytymiseen jakoivat mielipiteitä enemmän, mutta silti suurin uskoi taustamusiikilla olevan vaikutuksia ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen johtopäätökset olivat, että taustamusiikki on tärkeä markkinoinnin työkalu ainakin tavaratalotyyppisessä asiakaspalvelutilassa.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
taustamu.pdf 1.874Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record