Visual Collective Memory : A Social Representations Approach

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies en
dc.contributor.author Hakoköngäs, Eemeli fi
dc.date.accessioned 2017-07-05T04:45:53Z
dc.date.available 2017-07-18 fi
dc.date.available 2017-07-05T04:45:53Z
dc.date.issued 2017-07-28 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3264-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/197450
dc.description.abstract Collective memory refers to a practice in which social conceptions about a common past are used to build and maintain togetherness and group identity in the present and for the future. Social representations of history describe the contents of collective memory. The present dissertation focuses on social representations of history and collective memory from the perspective of their visual forms. Visual images are important modes for communicating and creating conceptions of the past. Previous research has suggested that visual images have a strong mnemonic capacity due to their specific characteristics, including persuasion through realistic semblance, evoking emotions, creating a sense of identification, and their ability to tell narratives in a compact form. The dissertation consists of four original studies that examine visual collective memory. The material, Finnish history textbooks and advertisements, illustrates two different contexts of collective memory construction: institutional (textbooks) and informal (advertisements). Visual semiotics, as a methodological approach, is used to explain how the visual meaning system is constructed and maintained in social interactions. In this dissertation visual images are seen as giving social representations of history concrete and visible form and as activating culturally- and socially-bound meanings. The dissertation argues for the importance of analysing naturalized representations – social knowledge that has become taken for granted. The analysis of visual images of Finnish national history in textbooks shows that politics, war, and historic figures important to Finns – President Urho Kekkonen, Carl Gustaf Mannerheim and the mythical sorcerer Väinämöinen – are characteristic themes of Finnish visual collective memory. The images create a homogeneous picture of Finnishness as ethnic and religious minority groups are almost completely missing. Also, the country outside the urban areas is marginalized. The color blue, which objectifies the Finnish flag and anchors it to the idea of Finnishness, is the most widely shared element in the visualizations. Frequent yet subtle use of the color demonstrates the process of naturalization by which social knowledge acquires a firm position in the minds of group members. The analysis of Finnish advertisements shows how individual and group-level nostalgia intertwine whenever references to common conceptions invite an audience to reflect on their personal memories. The study suggests that it is possible to approach nostalgia as socially constructed and shared meaning that reflects present values, needs and desires. Advertisements construct everyday myths that serve the ideological function of representing the past as an object of desire. In the context of marketing, nostalgia is motivated by a shared concern that life today has lost some of the positive elements it once had. A combination of visual rhetoric and social representations theory help to demonstrate how commercials are used to affect not only consumer behaviour, but also broader everyday conceptions, such as the value of domestic production. In the campaigns analysed here, social representation anchored to the idea of tradition and emphasis on connections between generations serve to project a sense of continuity between the past, present and future. The results show how processes of anchoring, objectification and naturalization serve as tools of visual collective memory. The studies develop the use of visual semiotic analysis in social representations research for different types of visual material. Finally, the present dissertation suggests that analysing visual images complements our understanding of the characteristics of collective memory, and more generally, of the nature and processes of socially-constructed everyday knowledge. en
dc.description.abstract Kollektiivisella muistilla viitataan toimintaan, jossa menneisyyttä koskevia sosiaalisesti jaettuja käsityksiä käytetään luomaan ja ylläpitämään yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ryhmä-identiteettiä. Kollektiivinen muistaminen palvelee sekä nykyhetkeä että tulevaisuuden tarpeita. Historian sosiaaliset representaatiot, ryhmän jakamat arkikäsitykset historiasta, ovat kollektiivisen muistin rakennusainetta. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan historian sosiaalisia representaatioita ja kollektiivista muistia erityisesti niiden kuvallisen ulottuvuuden näkökulmasta. Kuvat ovat keskeinen väline, joilla historiasta kerrotaan ja joiden kautta muodostetaan käsityksiä menneestä. Väitöskirja käsittää neljä visuaalista kollektiivista muistia kartoittavaa tutkimusta. Aineistot, Suomen historiaa käsittelevien tietokirjojen kuvitukset sekä menneisyyttä hyödyntävät mainoskampanjat, havainnollistavat kahta erilaista ympäristöä, joissa kollektiivista muistia rakennetaan ja toistetaan: muodollista (tietokirjat) ja arkista (mainokset). Tutkimusten metodologisena viitekehyksenä on visuaalinen semiotiikka, jonka avulla analysoidaan kuvitusten muodostamaa merkitysjärjestelmä. Väitöskirjassa kuvien katsotaan antavan historian sosiaalisille representaatioille konkreettisen ja näkyvän muodon. Lisäksi kuvien avulla vedotaan syvään juurtuneisiin ja itsestäänselvyyksiksi muuttuneisiin kulttuurisiin merkityksiin. Väitöskirja argumentoi, että näiden naturalisoituneiden sosiaalisten representaatioiden rooli tulisi huomioida paremmin kollektiivisen muistin tutkimuksessa. Suomen historian kuvitusten analyysi osoittaa että politiikka, sota ja yksittäiset henkilöt ovat keskeisiä kollektiivisen muistin sisältöjä. Tietokirjojen kuvitukset rakentavat homogeenisen kuvan suomalaisuudesta; esimerkiksi suuri osa maasta eteläisimmän Suomen kaupunkialueen ulkopuolella jää vaille kuvitusta. Sininen väri on laajimmin jaettu visuaalinen elementti Suomen historian tietokirjoissa. Suomen lippuun viittaava väri ankkuroituu suomalaisuuden ideaan. Värin laaja, mutta samalla huomaamaton käyttö havainnollistaa naturalisointia, jossa ryhmän jakama käsitys on saavuttanut vakiintuneen aseman. Mainosten analyysi osoittaa, kuinka yksilön ja ryhmätason nostalgia kietoutuvat toisiinsa. Mainokset rakentavat arkipäivän myyttejä, joissa menneisyyden esittäminen yhteisen kaipuun kohteena palvelee mainostajan ideologisia pyrkimyksiä. Analysoiduissa mainoksissa traditioon ja sukupolvien ketjuun ankkuroituva sosiaalisen representaatio palvelee pyrkimystä rakentaa jatkuvuuden kokemus menneen, nykypäivän ja tulevaisuuden välille. Väitöskirja osoittaa kuinka ankkurointi, objektivointi ja naturalisointi toimivat kollektiivisen muistin välineinä kuvallisessa kontekstissa. Tutkimus havainnollistaa miten visuaalista semiotiikkaa voidaan hyödyntää sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa analysoitaessa erilaisia kuvallisia aineistoja. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3263-5 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2017, Publications of the Department of Social Research. 2343-273X fi
dc.relation.ispartof Publications of the Department of Social Research fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2343-2748 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject fi
dc.title Visual Collective Memory : A Social Representations Approach en
dc.title.alternative Kuvallinen kollektiivinen muisti - sosiaalisten representaatioiden näkökulma fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Sakki, Inari fi
dc.ths Pirttilä-Backman, Anna-Maija fi
dc.opn Wagoner, Brady fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VISUALCO.pdf 688.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record