Esimiestaitojen tärkeys, hallinta ja kehitystarpeet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061553
Title: Esimiestaitojen tärkeys, hallinta ja kehitystarpeet
Alternative title: Importance, control and development needs of leadership skills
Author: Karjalainen, Tommi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061553
http://hdl.handle.net/10138/19902
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study examines the leadership skills in municipal organisation. The study reflects the manager views on leadership skills required. The purpose of this study was to reflect the most important leadership skills currently and in the future as well as the control of these skills. The study also examines the importance of the change and development needs of the leadership skills. In addition, the effect of background variables on evaluation of leadership skills were also examined. The quantitative research method was used in the study. The material was collected with the structured questionnaire from 324 Kotka city managers. SPSS-program was used to analyse the study material. Factor analysis was used as the main method for analysis. In addition, mean and standard deviations were used to better reflect the study results. Based on the study results, the most important leadership skills currently and in the future are associated with internet skills, work control, problem solving and human resource management skills. Managers expected the importance of leadership skills to grow in the future. Main growth is associated with the software utilisation, language skills, communication skills as well as financial leadership skills. Strongest competence according to managers is associated with the internet skills. Managers also considered to control well the skills related to employee know-how and manager networking. In addition, significant development needs are required in leadership skills. Main improvement areas were discovered in software utilisation, work control, human resource management skills as well as skills requiring problem solving. It should be noted that the main improvement areas appeared in the leadership skills that were evaluated as most important apart from software utilisation. Position, municipal segments and sex were observed to explain most of the deviation in received responses.Tutkimuksessa tarkasteltiin esimiestaitoja kuntaorganisaatiossa. Tarkastelussa tuotiin esille esimiesten käsityksiä työssään vaadittavista taidoista. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa nykyhetken ja tulevaisuuden tärkeimpiä esimiestaitoja sekä vahvan osaamisen alueita. Tutkimuksessa selvitettiin myös esimiestaitojen tärkeyden muuttumista ja kehitystarpeita. Lisäksi tarkasteltiin taustamuuttujien vaikutusta esimiestaitojen arviointiin. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista lähestymistapaa. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella 324 Kotkan kaupungin esimieheltä. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin faktorianalyysia sekä tulosten kuvaamisessa keskiarvoja ja keskihajontoja. Tutkimustulosten perusteella tärkeimmät esimiestaidot nykyhetkellä ja tulevaisuudessa liittyvät www-osaamiseen, oman työn hallintaan, ongelmanratkaisutaitoihin sekä henkilöstöjohtamistaitoihin. Esimiehet arvioivat esimiestaitojen tärkeyden kasvavan tulevaisuudessa. Kasvu korostuu erityisesti ohjelmien käyttötaidossa, kielitaidossa, viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa sekä talousjohtamisessa. Arvioitavina olevista taidoista esimiehet kokivat hallitsevansa parhaiten www-osaamisen. Esimiehet arvioivat myös hallitsevansa hyvin työntekijöiden osaamistasojen hallintaan ja esimiesten verkostoitumiseen liittyviä taitoja. Tutkimustuloksista havaittiin esimiestaidoissa olevan merkittäviä kehitystarpeita. Suurimmat kehitystarpeet ilmenivät ohjelmien käyttötaitoon, työn hallintaan, henkilöstöjohtamiseen ja ongelmanratkaisutaitoihin liittyvissä taidoissa. Huomattavaa on, että kehitystarpeet ilmenivät ohjelmien käyttötaitoa lukuun ottamatta tärkeimmiksi arvioiduissa taidoissa. Esimiehen aseman, toimialan ja sukupuolen havaittiin selittävän taustamuuttujista eniten vastausten hajontaa.
Subject: leadership skills
competence
managerial work
development need
esimiestaito
osaaminen
esimiestyö
kehitystarve
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
esimiest.pdf 577.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record