Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa : Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensimmäisen opiskeluvuoden ohjauksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051954
Title: Ohjaukselliset käytännöt yliopisto-opintojen alkuvaiheessa : Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden merkitykselliset kokemukset ensimmäisen opiskeluvuoden ohjauksesta
Author: Kanerva, Katja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20051954
http://hdl.handle.net/10138/19904
Thesis level: master's thesis
Abstract: In this Master's Thesis I study guidance practises, which facilitate first year students' integration into the university. Besides formal guidance, for example tutoring and peer tutoring, general student advising and introduction courses, I address my research to informal everyday guidance practices. I aim to highlight existing supportive practices, which are meaningful from the university students' perspective. My aim is to study what kind of guidance practises exists in university and how these practises support first year student. The aim of the guidance practises is to facilitate new university student to integrate into the academic community. I study the implementation of this aim as a development of an academic identity, which requires that students have an opportunity for guided participation in academic practises. The research is based on phenomenological-hermeneutic research tradition, and my aim is to produce information of students' everyday experiences and meanings. My informants were students of agriculture and forestry at University of Helsinki. I gathered research material utilizing the critical incident technique in 11 theme interviews, which I carried out with individuals, pairs or small groups. During interviews I asked the students to describe and evaluate their first year guidance experiences, especially those that were extreme positive or negative. Based on my research I specified four meaningful guidance practices: care of students, transparency of the practises of the learning community, presence of guidance in everyday activities of a student and communal reflection to studies. I represent the character and components of the guidance practises, and I also describe the meaning of those practises to university students.Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen opintojen alkuvaiheeseen, erityisesti ensimmäiseen opiskeluvuoteen, sijoittuvia ohjauksellisia käytäntöjä. Ohjaukselliset käytännöt voivat liittyä sekä muodollisiin että epämuodollisiin ohjaustilanteisiin. Virallisen ohjausjärjestelmän, esimerkiksi opiskelija- ja opettajatuutoroinnin, yleisen opintoneuvonnan ja opintoihin orientoivien opintojaksojen, lisäksi tutkin opiskelijan arkeen sisältyviä epämuodollisempia opintojen alkuvaihetta tukevia käytäntöjä. Tavoitteena on nostaa esille sellaisia akateemisessa yhteisössä jo olemassa olevia ohjauksellisia käytäntöjä, jotka opiskelijat kokevat opintojen alkuvaiheen kannalta merkityksellisinä. Tavoitteenani on tutkia millaisia opintojen alkuvaihetta tukevia ohjauksellisia käytäntöjä yliopistoyhteisöstä löytyy, ja miten nämä käytännöt tukevat uutta yliopisto-opiskelijaa. Opintojen alkuvaiheen ohjauksen tavoitteena on tukea uutta opiskelijaa kasvamaan opiskeluyhteisön jäseneksi. Tarkastelen tämän tavoitteen toteutumista opiskelijan akateemisen identiteetin kehittymisenä, jossa on olennaista mahdollisuus osallistua akateemisen yhteisön käytäntöihin ohjauksen tukemana. Tutkimukseni pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen, ja tavoitteenani on tuottaa tietoa opiskelijoiden arkielämään ja toimintaan liittyvistä kokemuksista ja merkityksistä. Tutkimusaineistonani on Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijatuutoreiden yksilö-, pari- ja ryhmähaastattelut. Teemahaastatteluissa hyödynsin merkityksellisten kokemusten menetelmää, ja pyysin haastateltaviani kuvaamaan sekä arvioimaan heille joko myönteisinä tai kielteisinä mieleen jääneitä ensimmäiseen opiskeluvuoteen liittyviä ohjauskokemuksia. Haastattelujen pohjalta määriteltyjä opintojen alkuvaiheen ohjauksellisia käytäntöjä ovat opiskelijoista välittäminen, opiskeluyhteisön käytäntöjen läpinäkyvyys, ohjauksen läsnäolo opiskelijan arjessa sekä opinnoille tarjottu yhteisöllinen peilauspinta. Tutkimuksessani kuvaan näiden ohjauksellisten käytäntöjen luonnetta ja osatekijöitä sekä niiden merkitystä uudelle yliopisto-opiskelijalle.
Subject: guidance practices
guidance
first year studies
academic community
integration
academic identity
critical incidents
ohjaukselliset käytännöt
ohjaus
opintojen alkuvaihe
yliopistoyhteisö
yhteisöön kasvaminen
akateeminen identiteetti
merkitykselliset kokemukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 10.87Kb PDF View/Open
tiiviste.pdf 11.04Kb PDF View/Open
ohjaukse.pdf 512.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record