Young people’s everyday lives in the city : living and experiencing daily places

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2928-4
Title: Young people’s everyday lives in the city : living and experiencing daily places
Author: Ponto, Heli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, Division of Geography
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geotieteiden ja maantieteen laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-08-18
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1798-7911
URI: http://hdl.handle.net/10138/199511
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2928-4
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study, positioned in the fields of humanistic geography and young people’s geographies, deals with young people’s place experiences in the city. I consider such experiences subjective, and study place from the perspective of personal relations and experienced insideness and outsideness. I also understand place as an intersubjective experience comprising social encounters. My research contributes to the literature on mobility, specifically in examining place from the perspective of daily mobility and personal networks. The participants were young people in upper-secondary education in the Helsinki metropolitan area, Finland. The research material consists of go-along interviews, photographs, GPS recordings and independent assignments, gathered in accordance with participatory methods. Earlier research findings indicate that adults define and restrict young people’s places in urban space, and that their experiences of insideness and outsideness are strongly elated to other meaningful social encounters. Daily mobility also tends to be perceived as a bodily and routine practice, whereas mobility opportunities are connected to young people’s experienced independence. According to the participants, socio-spatial tensions that typically arise between adults and young people no longer influenced the construction of their place experiences. The meanings of familiar childhood places, used for activities such as hanging out, changed as these young people were more commonly encountered as ‘almost adults’ in different places. Childhood places still evoked strong memories, but were no longer at the centre of daily life. They still had a significant bridge-building role in reconciling memories of familiar childhood places with contradictory experiences of new adulthood places. Thus, I claim that young people are experientially living between their childhood and adulthood places, actively constructing new personal places in their everyday environments in the process of growing up. The young people emphasised the importance of friends in fostering feelings of insideness with place. Groups of friends had their private ‘our’ places, but also more open places in which ‘they’ were welcome. Meetings with ‘them’ were easier if friends were present. Social encounters sometimes evoked strong feelings of outsideness despite the presence of friends, however, especially if such feelings were shared. Nevertheless, those who had the skills and resources to handle experiences related to encounters with different people in their daily places seemed to retain their feelings of insideness. My findings reveal that the construction of (inter)subjective meanings of places is tightly intertwined with daily mobility. The young people described how daily moving structured the experiential and bodily connections between them and their places, supporting their way of living and being in the city and enabling them to practise new adulthood. They had plenty of freedom related to daily, bodily mobility, and were restricted by a poor public-transport network, and the lack of a driving licence and vehicle, rather than parental strictures. Daily places form webs of meaningful places and experienced (dis)connections between places and people, in which (inter)subjective meaning-making is intermingled with daily mobilities. Given that experienced disconnections appear to arouse feelings of outsideness, young people should learn to recognize their experiential ties with places and handle the breakages. To do this they need places that support their everyday agency in terms of actively influencing their personal connections with places and promoting feelings of insideness. Keywords: young people, place experiences, place, everyday life, urban spaceTämä humanistiseen ja nuoruuden maantieteeseen pohjaava tutkimus käsittelee nuorten paikkakokemuksia kaupunkiympäristössä. Tarkastelen paikkaa yksilölle ainutlaatuisena kokemuksena henkilökohtaisten paikkasuhteiden sekä kuulumisen ja kuulumattomuuden näkökulmasta. Ymmärrän paikan myös sosiaalisten kohtaamisten myötä rakentuvana ja jaettuna kokemuksena. Tutkimukseni kytkeytyy lisäksi mobiliteettitutkimukseen, johon nojaan erityisesti tarkastellessani paikkaa arkisen liikkumisen ja sen muodostamien henkilökohtaisten verkostojen näkökulmasta. Tutkimuksen osallistujat olivat lukiolaisia pääkaupunkiseudulta. Osallistavilla menetelmillä kerätty aineisto koostuu liikkuvista haastatteluista, valokuvista, GPS-tallenteista ja kirjoitustehtävistä. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat aikuisten määrittävän ja rajoittavan nuorten paikkoja kaupunkitilassa. Nuorten kuulumisen ja kuulumattomuuden kokemusten on havaittu olevan vahvasti sidoksissa myös muihin arjen merkityksellisiin sosiaalisiin kohtaamisiin. Mobiliteettitutkimuksen traditiossa arkinen liikkuminen nähdään usein kehollisena ja rutiininomaisena käytäntönä, ja liikkumismahdollisuuksien on havaittu olevan yhteydessä nuorten itsenäistymiskokemuksiin. Tutkimukseni nuorten mukaan sosio-tilalliset jännitteet aikuisten ja nuorten välillä eivät enää hallinneet heidän paikkakokemustensa rakentumista. Lapsuudesta tuttujen paikkojen, esimerkiksi hengailun paikkojen, merkitykset olivat muuttuneet, koska nuoret kohdattiin ”lähes aikuisina” erilaisissa paikoissa. Nuoret kokivat lapsuuden paikat tärkeiksi muistoiksi, mutta ne eivät olleet enää keskeisiä paikkoja arjessa. Niillä oli silti tärkeä rooli, sillä ristiriitaisetkin kokemukset uusista aikuisuuden paikoista tuntuivat helpommilta, mikäli muistot tutuista lapsuuden paikoista muodostivat kokemuksellisen yhteyden aikuisuuden paikkojen kanssa. Väitän, että nuoret elävät kokemuksellisesti lapsuuden ja aikuisuuden paikkojen välissä, jossa he rakentavat aktiivisesti uusia henkilökohtaisia paikkasidoksia arjen ympäristöön aikuiseksi kasvamisen kontekstissa. Tutkimukseni nuoret korostivat ystävien merkitystä kuulumisen tunteiden rakentumisessa. Ystävyksillä oli yksityisiä ”meidän” paikkoja, mutta myös avoimempia paikkoja, joihin ”muut” olivat tervetulleita. Kohtaamiset ”muiden” kanssa olivat helpompia ystävien kanssa. Toisinaan sosiaalisten kohtaamisten myötä rakentuvat ulkopuolisuuden kokemukset olivat voimakkaita ystävistä huolimatta, etenkin jos nuoret jakoivat ulkopuolisuuden tunteen. Mikäli nuorella oli kuitenkin taitoja ja resursseja käsitellä kohtaamiskokemuksia ja sietää erilaisia ihmisiä arjen paikoissa, hänen kuulumisen kokemuksensa paikkaan säilyi. Tutkimukseni osoittaa (inter)subjektiivisten paikkojen merkitysten rakentumisen olevan tiiviissä yhteydessä arkiseen liikkumiseen. Nuoret kuvasivat arjen liikkumisen rakentavan kokemuksellisia ja kehollisia yhteyksiä heidän ja paikkojen välille. Lisäksi se oli nuorten tapa olla ja elää kaupungissa sekä toteuttaa uutta aikuisuuttaan. Nuorten mukaan heillä oli paljon vapautta arkisen, kehollisen liikkumisen suhteen. Heidän liikkumistaan säätelivät heikot julkiset liikenneyhteydet sekä ajokortin ja -neuvon puute, eivät niinkään vanhempien asettamat rajoitukset. Arjen paikat muodostavat merkityksellisten paikkojen verkostoja ja koettuja yhteyksiä ja katkeamia paikkojen ja ihmisten välillä, jossa (inter)subjektiivinen merkityksenanto kietoutuu arkiseen liikkumiseen. Koska koetut katkeamat aiheuttivat ulkopuolisuuden kokemuksia, nuorten on tärkeä oppia tunnistamaan kokemuksellisia sidoksiaan ja selviämään katkeamista paikkojen ja itsensä välillä. Nuorten kohdalla tätä tavoitetta edistävät paikat, jotka tukevat heidän arkista toimintavaltaansa, koska näin he voivat aktiivisesti vaikuttaa yhteyksiin heidän ja arjen paikkojen välillä sekä kuulumisen tunteisiinsa. Avainsanat: paikkakokemukset, paikka, nuoret, arki, kaupunkitila
Subject:
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
youngpeo.pdf 3.600Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record