Keuhkoklamydiaa estävien yhdisteiden karakterisointi persistentin infektion malleissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151374
Title: Keuhkoklamydiaa estävien yhdisteiden karakterisointi persistentin infektion malleissa
Author: Taavitsainen, Eveliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151374
http://hdl.handle.net/10138/199528
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk biologi
Pharmacological biology
Farmaseuttinen biologia
Abstract: Chlamydia pneumoniae is an intracellular human pathogen that causes respiratory infections such as pneumonia. Antibodies have been found in serological samples worldwide and most likely every person gets an infection at least once in lifetime. In particular, persistent C.pneumoniae-infection has been associated with multiple chronic diseases such as atherosclerosis, asthma and neurological diseases. C.pneumoniae has a unique two-stage life cycle with two morphological forms; elementary body and reticulate body. In addition, the bacterium has a chronic persistent form. Persistent infection is very typical. Persistent infection can be produced in many ways in vitro, but it has been also found that C.pneumoniae is spontaneously transformed into persistent form in macrophages and monocytes. The aim of this study was to investigate the effect of anti-chlamydial compounds previously identified in the research group on the persistent infektion of C.pneumoniae. For the study, the growth of the bacteria was monitored by qPCR in different cell lines and the compatibility of the compounds with the used persistence model was studied. Four different cell lines were used in the study; HL epithelial cells, Raw264.7 macrophages, THP1 monocytes and macrophages. The effect of compounds on the used cell line was first examined by viability assays. For further studies, C.pneumoniae growth was studied in different cell lines. An qPCR method was set up and used to monitor C.pneumoniae genome copy numbers in infected samples. Based on the growth curves, the measurement points were determined for further studies. Finally, the effect of suitable compounds on C.pneumoniae infection was investigated in epithelial, monocyte and macrophage cell lines. From the investigated compounds, Schisandra chinensis-lingnans were selected for further studies with Raw264.7 cells. The genome number wa not found to decrease compared to the after schisandrin or schisandrin B treatment. In the experiment of the growth of the bacterium, schisandrin-treated samples showed that the genome number of bacterium would be re-grown. This may potentially mean the persistent infection change back to the active form, whereby the bacterium resumed proliferate in the host cell. Based on the results of this study, schisandrin may be considered a potential compound for further studies and a possible model compound for the development of compound against C.pneumoniae infection. However, further studies on the effect of the compounds on persistent infection are needed.Chlamydia pneumoniae on solunsisäinen ihmisen patogeeni, joka aiheuttaa erilaisia hengitystieinfektiota, kuten keuhkokuumetta. Bakteerin vasta-aineita esiintyy verinäytteissä maailmanlaajuisesti ja todennäköisesti jokainen saa infektion ainakin kerran eläessään. Erityisesti persistentti C.pneumoniae-infektio on yhdistetty useisiin kroonisiin sairauksiin kuten ateroskleroosiin, astmaan ja neurologisiin sairauksiin. C.pneumoniae-bakteerilla on ainutlaatuinen kaksivaiheinen elinkierto, jossa esiintyvät kaksi morfologista muotoa; elementaari- ja retikulaattipartikkeli. Lisäksi bakteerilla on krooninen persistentti muoto. Perisistentti infektio on bakteerille hyvin tyypillinen. Persistentti infektio voidaan tuottaa monella eri tavalla in vitro. On kuitenkin myös havaittu, että C.pneumoniae muuttuu spontaanisti persistenttiin muotoon makrofageissa ja monosyyteissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tutkimusryhmässä aiemmin tunnistettujen antiklamydiaalisten yhdisteiden vaikutusta C.pneumoniae-bakteerin persistenttiin infektioon. Tutkimusta varten bakteerin kasvua seurattiin qPCR-menetelmällä eri solulinjoissa ja selvitettiin yhdisteiden soveltuvuus käytettyyn persistenssin malliin. Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista solulinjaa; HL-epiteelisoluja, Raw264.7-makrofageja, THP1-monosyyttejä ja -makrofageja. Yhdisteiden vaikutusta tutkimuksessa käytettyihin solulinjoihin tutkittiin ensin elinvoisuutta mittaamalla. C.pneumoniae:n genomilukujen mittaamiseksi infektoiduista solunäytteistä käytettiin qPCT-menetelmää. Kasvukäyrien perusteella määritettiin mittauspisteet jatkotutkimuksia varten. Lopuksi sopivien yhdisteiden vaikutusta C.pneumoniae-infektioon tutkittiin sekä epiteeli, monosyytti että makrofagi solulinjoissa. Tutkituista yhdisteistä Schisandra chinensis-lingnaanit valittiin jatkotutkimuksiin Raw264.7-soluihin. Tutkimuksissa ei havaittu shisandriinin eikä schisandriini B:n vähentävän genomiluku kontrolliin verrattaessa. Bakteerin kasvua seuraavassa kokeessa havaittiin kuitenkin schisandriinilla käsitellyissä näytteissä bakteerin genomiluvun kääntyvän uudelleen kasvamaan. Tämä voi mahdollisesti tarkoittaa perisistentin infektion muuntuneen takaisin aktiiviseen muotoon, jolloin bakteeri alkoi uudelleen jakautua aktiivisesti isäntäsolussa. Tutkimuksen tulosten perusteella schisandriinia voidaan pitää mahdollisesti potenttiaalisena yhdisteenä jatkotutkimuksiin ja mahdollisena malliyhdisteenä C.pneumoniae-infektiota estävien yhdisteiden kehityksessä. Jatkotutkimuksia yhdisteiden vaikutuksesta persistenttiin infektioon kuitenkin tarvitaan.
Subject: C.pneumoniae
persistence
macrophage
anti-chlamydial compounds
persistenssi
makrofagi
antiklamydiaaliset yhdisteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu_Eveliina Taavitsainen.pdf 2.537Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record