Ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutus : tiedon ja osaamisen leviäminen osallistujien välillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201004121635
Title: Ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutus : tiedon ja osaamisen leviäminen osallistujien välillä
Author: Siljander, Anna Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201004121635
http://hdl.handle.net/10138/19962
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The goal of my research was to describe how adult students perceive professional knowledge and know-how, and how these diffuse among a group of students during a continuing education program. The goal was also to research the meaning of shared working life experience in improving the professional know-how of the students. My research is positioned in the field of supporting environments for adult learning with an emphasis on interaction between students in social networks. The participants of my research were 31 adult students taking part in continuing education program at the time of my study. I gathered the research data using quantitative and qualitative research methods. Quantitative network enquiry led me to do 9 theme interviews. I analyzed the data using a network analyzing program and a content analyzing method. I examined the whole community of students, the home groups of four students and the main actors who were central for the community. The analysis focused on the distribution network of professional knowledge and know-how, the distribution network of social support and the network of reciprocal interaction. Professional knowledge and know-how that diffuse between adult students in continuing education, is mostly hands-on tips and occupational experience. The factors that promote the distribution of professional experience and know-how are structural ones and factors that emphasize co-operation relationships. The structural factors are participation in adult education and in home groups and also organizational arrangements of learning. The factors that emphasize co-operation relationships are encouragement and doing learning assignments together. The central distributors of professional know-how are adult students who have long working life experience. The meaning of the diffusion of professional experience and know-how for improving professional know-how of a single adult student is in developing his professional identity and adding his social capital. In the social interaction networks, which I studied, more relations exist inside the home groups than between them, which is congruent with earlier researches. My research can be utilized by using its research methods and emphasizing its results in adult education planning and guidance.Tutkimukseni tavoitteena oli kuvata kuinka aikuisopiskelijat käsittävät ammatillisen tiedon ja osaamisen ja kuinka ne leviävät heidän välillään täydennyskoulutusjakson aikana. Tavoitteena oli myös tutkia työelämäkokemuksen jakamisen merkitys heidän ammatillisen osaamisensa kehittymiseen. Tutkimukseni asemoituu aikuisten oppimista tukevien ympäristöjen tutkimusten kenttään painottuen opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen sosiaalisissa verkostoissa. Tutkimukseni osanottajina oli 31 yliopistolliseen täydennyskoulututukseen tutkimusajankohtana osallistuvaa aikuisopiskelijaa. Keräsin tutkimusaineiston sekä kvantitatiivisella että kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kvantitatiivisen verkostokyselyn ohjaamana tein 9 teemahaastattelua. Analysoin aineiston verkostoanalyysiohjelmalla ja sisällönanalyysimenetelmällä. Tarkastelin koko opiskelijayhteisöä, neljän opiskelijan kotiryhmiä ja yhteisön kannalta keskeisiä toimijoita. Analysoin ammatillisen tiedon ja osaamisen jakamisen verkostoa, sosiaalisen tuen jakamisen verkostoa ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen verkostoa. Tutkimassani täydennyskoulutuksessa aikuisopiskelijoiden välillä leviävä ammatillinen tieto ja osaaminen ovat käytännön vinkkejä ja työelämäkokemusta. Ammatillisen osaamisen jakamista edistävät rakenteelliset ja yhteistyösuhdetta korostavat tekijät. Rakenteellisina tekijöinä ovat osallistuminen täydennyskoulutukseen ja kotiryhmiin sekä oppimisen organisatoriset järjestelyt. Yhteistyösuhdetta korostavina tekijöinä ovat kannustus ja oppimistehtävien tekeminen yhdessä. Keskeisiä ammatillisen osaamisen jakajia ovat pitkän työelämäkokemuksen omaavat aikuisopiskelijat. Ammatillisen kokemuksen ja osaamisen leviämisen merkitys yksittäisen aikuisopiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymiseen ilmenee haastatteluaineistossa ammatillisen identiteetin kehittymisenä ja sosiaalisen pääoman lisääntymisenä. Tutkimissani sosiaalisissa verkostoissa on runsaammin suhteita kotiryhmien sisällä kuin niiden välillä, mikä on yhtenevä aiempien tutkimusten kanssa. Tutkimukseni hyödynnettävyys on tutkimusmenetelmällinen sekä tulosten mukainen painottaminen aikuiskoulutuksen suunnittelussa ja ohjauksessa.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ammatill.pdf 864.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record