Yliopiston oppimis- ja opetuskäsitykset murroksessa : teknillistieteellisen alan opettajien käsityksiä ja lähestymistapoja alan oppimiseen ja opetukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201001081016
Title: Yliopiston oppimis- ja opetuskäsitykset murroksessa : teknillistieteellisen alan opettajien käsityksiä ja lähestymistapoja alan oppimiseen ja opetukseen
Alternative title: Changing Conceptions of Learning and Teaching in University : Engineering Science Teachers’ Conceptions of and Approaches to Learning and Teaching
Author: Aarnio, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2009
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201001081016
http://hdl.handle.net/10138/19970
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The starting point for this study was university teaching and teachers and specifically their changing role when confronting the Finnish University Reform and the student-focused theories of learning. Teachers' pedagogical thinking and pedagogical content knowledge were also part of the theoretical framework. In the research of conceptions of and approaches to learning and teaching, the qualitative classifications of Säljö and Marton (1976; 1997), Ramsden (1992), Kember (1997) and Trigwell and Prosser (1999) were utilised. Two study questions were raised (1) What kind of conceptions of and approaches to learning do engineering science teachers have? and (2) What kind of conceptions of and approaches to teaching do engineering science teachers have? The relationship between teachers' conceptions and teaching was also examined. The research material was collected in autumn 2008 by interviewing teachers and by observing teaching in the Department of Energy Technology at Helsinki University of Technology. Altogether two tutorials and ten lectures were observed. Each teacher of the observed lectures was interviewed once. The interviews were carried out as semi-structured theme interviews. In the analysis of the research material phenomenographical approach was adapted. The study revealed many kinds of conceptions of and approaches to learning and teaching in the teachers' speech. On the basis of the research material, the conceptions and approaches that the teachers declare do not always reflect their actions in the teaching situation. The surface approaches to learning and teacher-focused approaches to teaching and conceptions of receiving and transmission of knowledge were parallel. Instead the teachers' declarations of the deep approaches to learning and student-focused approaches to teaching were partly in conflict with how the teacher taught. When striving towards student-centered teaching culture attention should be paid to the development of teachers' pedagogical thinking and pedagogical content knowledge. The culture and the structures of the educational institution should also be considered.Tutkielman lähtökohtana oli muun muassa yliopistolain ja opiskelijalähtöisyyttä painottavan oppimisnäkemyksen myötä muutoshaasteiden edessä oleva yliopisto-opetus ja opettajuus yliopistossa. Myös opettajan pedagoginen ajattelu ja pedagoginen sisältötieto nostettiin tarkasteluun. Oppimis- ja opetuskäsitysten ja lähestymistapojen tarkastelussa hyödynnettiin muun muassa Martonin ja Säljön (1976; 1997), Ramsdenin (1992), Kemberin (1997) sekä Trigwellin ja Prosserin (1999) laadullisia luokituksia. Tutkimusilmiöiden tarkastelua ohjasivat seuraavat tutkimusongelmat (1) Minkälaisia ovat teknillistieteellisen alan opettajien käsitykset alan oppimisesta ja lähestymistavat alan oppimiseen? sekä (2) Minkälaisia ovat teknillistieteellisen alan opettajien käsitykset alan opetuksesta ja lähestymistavat alan opetukseen? Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin opettajien käsitysten ja opetustoiminnan suhdetta. Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2008 Teknillisen korkeakoulun energiatekniikan laitoksen opettajia haastattelemalla ja opetusta havainnoimalla. Yhteensä havainnoitiin kahta laskuharjoitusryhmää ja kymmentä luento-opetusta sekä haastateltiin kerran kutakin havainnoidun luennon opettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Tutkimusaineiston analyysissa tutkittujen opettajien käsitysten ja lähestymistapojen laadullisia eroja tarkasteltaessa sovellettiin fenomenografista lähestymistapaa. Tutkielmassa havaittiin, että opettajien puheessa nousee esiin monenlaisia oppimis- ja opetuskäsityksiä sekä oppimisen ja opetuksen lähestymistapoja. Tutkimusaineiston perusteella opettajien julkilausumat käsitykset ja lähestymistavat eivät aina suoraan heijasta heidän toimintaansa opetustilanteessa. Samansuuntaisia olivat pinta- ja opettajasuuntautuneet lähestymistavat sekä tiedon vastaanottamiseen ja siirtämiseen liittyvät käsitykset. Sen sijaan opettajien julkilausumat käsitykset syvä- ja opiskelijasuuntautuneista lähestymistavoista olivat osittain ristiriidassa toiminnan kanssa. Tutkielmassa päädytään esittämään, että pyrittäessä opiskelijakeskeiseen opetuskulttuuriin tulisi opettajien pedagogisen ajattelun ja pedagogisen sisältötiedon kehittämisen ohella kiinnittää huomiota oppilaitoksen rakenteisiin ja toimintakulttuuriin.
Subject: university teaching
engineering sciences
phenomenography
conceptions of learning
approaches to learning
conceptions of teaching
approaches to teaching
yliopisto-opetus
teknillistieteellinen ala
fenomenografia
oppimiskäsitykset
oppimisen lähestymistavat
opetuskäsitykset
opetuksen lähestymistavat
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yliopist.pdf 679.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record