The Eurosystem and the European economic constitution : A constitutional analysis of common central banking before and during the crisis

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3568-1
Titel: The Eurosystem and the European economic constitution : A constitutional analysis of common central banking before and during the crisis
Författare: Tuori, Klaus
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, juridiska fakulteten
Datum: 2017-08-18
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3568-1
http://hdl.handle.net/10138/200392
Nivå: Monografiavhandling
Abstrakt: The thesis assesses the constitutional implications of the Eurosystem’s changing role and measures during the crisis. It is a supranational central banking system that does not have the state’s economic and political will-formation as its counterpart and control, but rather the constitutional framework in which it was supposed to work, called the European economic constitution. The common macroeconomic policy was elevated to a constitutional level in the Maastricht Treaty and the underlying economic, political and even constitutional assumptions and constraints were agreed upon. The Eurosystem can be assessed as an economic policy actor. How it achieves its objectives and how it performs its tasks. As an independent EU expert institution it also needs to be assessed on the grounds of how it respects and advances the values it is supposed to protect and serve, which is a constitutional perspective. The main question is twofold: How should the legal mandate of the Eurosystem and the ECB be defined and how should the Eurosystem’s measures during the crisis be constitutionally assessed? In the first part, the thesis discovers the economic and institutional framework of the EMU, by reconstructing this economic framework as the European economic constitution. The new elements introduced in the Maastricht Treaty formed a new macroeconomic layer to it, named the European macroeconomic constitution. The EMU and the European macroeconomic constitution are based on three different foundations. The philosophical foundation was economic constitutional thinking largely based on the German ordoliberal approach to the economy. The economic foundation was built on the evolution in central banking and economics that culminated in some form of consensus towards the end of the 1980s. The institutional foundation was the economic, political and legal development in the EU that pave the way towards macroeconomic integration in the form of a common currency. These three different but interlinked foundations happened to share a common ground towards the end of the 1980s and early 1990s that made an agreement on the main elements of the Maastricht Treaty possible. The first part concludes with the forming of the key constitutional principles of the European macroeconomic constitution. The second part of the book places the principles to the test of reality, by analysing the common central banking system through the lens of the constitutional principles, including assessments of many unconventional and contested decisions and measures by the Eurosystem during the crisis. The final conclusions ask some simple questions that raise issues of the constitutional implications of the economic and constitutional crisis and particularly the Eurosystem’s responses to and during the crisis.Euroopan keskuspankkijärjestelmä, eurojärjestelmä, on vastannut euroalueen rahapolitiikasta kohta kahden vuosikymmenen ajan. Ensimmäinen vuosikymmen sujui pääosin myönteisissä merkeissä, mutta jälkimmäinen vuosikymmen on nostanut esille perustavanlaatuisia kysymyksiä koskien järjestelmän valtiosääntöoikeudellista asemaa. Eurojärjestelmä on laajentanut osallistumistaan talouteen ja yhteiskuntaan tavalla, jota ei osattu ennakoida, kun yhteisen rahan säännöistä ja puitteista sovittiin Maastrichtin sopimuksella. Miten eurojärjestelmän toimia pitäisi valtiosääntöoikeudellisesti arvioida? Onko se toimillaan loukannut niitä sääntöjä ja periaatteita, joiden piti sen toimintaan ohjata. Keskuspankkien oikeudelliselle arvioinnille on vähän vakiintunutta oikeuskäytäntöä ja vielä vähemmän koskien ylikansallista keskuspankkia. Yksittäisten sopimuspykälien soveltaminen johtaa herkästi epäolennaisuuksiin keskittyvään tarkasteluun, jota ei ota huomioon rahapolitiikan merkitystä ja kytkentöjä muuhun yhteiskuntaan. Kirjassa on valittu erilainen lähestymistapa. EMUn rahapolitiikka nähdään osana laajempaa kokonaisuutta, Euroopan talouskonstituutiota, jossa keskinäisriippuvuudet otetaan huomioon ja talouskonstituutiota voidaan tarkastella funktionaalisena ja jopa johdonmukaisena kokonaisuutena. Talouskonstituutio puolestaan voidaan nähdä rakentuneen kolmelle keskeisen perustalle, joiden pohjalta voidaan hahmottaa keskeisen konstitutionaaliset periaatteet. Näiden varassa EMUn oli tarkoitus toimia. EMUn filosofisen perustana voidaan nähdä talouskonstituutioajattelu, jonka tausta on saksalaisessa ordoliberaalissa koulukunnassa. Se pyrkii selittämään, miten ja miksi joitain talousjärjestelmän keskeisiä elementtejä voidaan nostaa valtiosääntöiselle tasolle pois päivänpoliittisesta keskustelusta. Toinen EMUn perusta on kehitys keskuspankkitoiminnassa ja talousteoriassa, jossa käsitykset rahapolitiikasta ja keskuspankin roolista yhteiskunnassa saavutti jonkintasoisen konsensuksen samoihin aikoihin, kun Maastrichtin sopimuksesta neuvoteltiin. Kolmantena perustana oli EU:n taloudellinen, oikeudellinen ja poliittinen kehitys, joka mahdollisti sopimisen yhteisestä makrotalouspolitiikasta jopa valtiosääntöisellä tasolla. Näiden pohjalta kirjassa hahmotetaan keskeisten sopimusmääräysten sisältö kokonaisuuden osina, makrotaloudellisen konstituution periaatteina. Makrotaloudellisen konstituution periaatteet toimivat normatiivisina premisseinä, joiden valossa myös Eurojärjestelmän toimia voidaan arviota ilman että ajaudutaan muodollis-juridiseen päättelyyn, joka unohtaa rahapolitiikan merkityksen. Kirjan toisessa osassa Eurojärjestelmän toimia arvioidaan näiden periaatteiden valossa.
Subject:
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post