Rakkaat vanhemmat? : Perheen merkityksestä erityisluokan oppilaalle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991244
Title: Rakkaat vanhemmat? : Perheen merkityksestä erityisluokan oppilaalle
Author: Kontturi, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 1999
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe19991244
http://hdl.handle.net/10138/20072
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to find out the meaning family has for a pupil who studies in a special class, or how important family is for the pupil's emotional life, the development of his self-confidence, freetime activities, attitudes on school, plans for further studies and his general social development. The theoretical base of this study was formed by social scientists' theories on postmodern family, which is due to urbanization and urban life style, and theories on family pluralism, the powerful effects that changes in family life have on pupils in special education, the weak self-confidence and low sosioeconomic background among those pupils and the effects of family's sosioeconomic status on pupil's willingness to get education or the theory on the accumulation of education. Study problems were set in the direction determined by these theories and in order to study the accurateness of the theories. The method used in the study was theme interview, which is sometimes also called half-structured interview. The material for the study was collected in October 1998 in a special school in Helsinki. The material contains answers given by pupils in theme interviews and background information about pupils' families, which where collected from the pupils' parents by mail. Content analysis was used to analyze the material. The study showed that it is very important to pupils' attitudes on school and their self-confidence that their families are entire and that the families give them support. The children, whose parents are interested in school education and discuss a lot about things, seem to have positive attitudes on school and good self-confidence, too. The parental support also has an effect on how the pupils spend their free time and on their hobbies, too. Obviously the families have quite an important meaning for pupils in special class, but if the families don't support them, the consequence is problems particularly for the development of self-confidence. The theory on the low sosioeconomic background among students in special education gets support from this study, but nothing can be said about it's effect on further studies. On account of the results it can be suggested that special schools must arrange occasions where the pupils' parents are clearly informed about the important meaning of their support for the pupils' studies and the development of the pupils' self-confidence. The most important sources for the theoretical background were the books written by Jallinoja, Kivinenand Rinne, Moberg, Scanzoni and P. Takala. The most important sources for the method were the books written by Hirsjärvi and Hurme and Pietilä.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen merkitys perheellä on erityisluokalla koulua käyvälle oppilaalle, eli kuinka tärkeänä perhettä voidaan pitää tällaisen oppilaan tunne-elämän, itseluottamuksen kehittymisen, ajankäytön eli vapaa-ajan vieton ja sen sisällön, koulua kohtaan muodostettujen asenteiden, jatko-opintosuunnitelmien ja yleisen sosiaalisen kehityksen kannalta. Tutkimuksen teoreettisena perustana olivat sosiaalitieteelliset teoriat kaupungistumisen ja kaupunkilaisen elämäntavan synnyttämästä ns. postmodernista perheestä sekä teoriat perhepluralismista, perhe-elämässä tapahtuvien muutosten voimakkaista vaikutuksista erityisluokkien oppilaitten kohdalla, näitten oppilaitten heikosta itseluottamuksesta ja alhaisesta sosioekonomisesta taustasta sekä perheen sosioekonomisen aseman vaikutuksesta oppilaan koulutushalukkuuteen eli teoria koulutuksen kasautumisesta. Tutkimusongelmat asetettiin näitten teorioitten suuntaisesti, niitä testaaviksi. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimusaineisto kerättiin lokakuussa 1998 eräässä helsinkiläisessä erityiskoulussa. Aineisto koostuu oppilaitten teemahaastatteluissa antamista vastauksista ja oppilaitten vanhemmilta postitse pyydetyistä perheitä koskevista taustatiedoista. Aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimus osoitti, että perheen eheydellä ja sen antamalla tuella on erittäin suuri merkitys sekä oppilaan koulunkäyntiä koskeville asenteille että oppilaan itseluottamukselle. Koulunkäynnistä kiinnostuneiden ja asioista keskustelevien vanhempien lapset näyttävät itsekin suhtautuvan kouluun myönteisesti ja heidän itseluottamuksensa on hyvä. Vanhempien tuki vaikuttaa myös vapaa-ajanviettoon ja harrastamiseen. Perheillä ilmeisesti on erityisluokan oppilaille varsin suuri merkitys, mutta jos perhe ei tue heitä, seurauksena on ongelmia etenkin itseluottamuksen kehittymisessä. Teoria erityisoppilaiden alhaisesta sosioekonomisesta taustasta saa tästä tutkimuksesta vahvistusta, mutta sen vaikutuksesta jatko-opintoihin ei voida tehdä päätelmiä. Tulosten pohjalta voidaan esittää, että erityiskouluissa on järjestettävä tilaisuuksia, joissa oppilaitten vanhemmille tuodaan selvästi julki heidän antamansa tuen ja kannustuksensa tärkeä merkitys oppilaitten koulunkäynnille sekä heidän itseluottamuksensa kehittymiselle. Taustateorian kannalta tärkeimmät lähteet olivat Jallinojan, Kivisen ja Rinteen, Mobergin, Scanzonin jaP. Takalan teokset. Tutkimusmenetelmän kannalta tärkeitä olivat Hirsjärven ja Hurmeen sekä Pietilän teokset.
Subject: family
special class
pupil in special education
support
self-confidence
postmodern family
perhe
erityisluokka
erityisopetuksen oppilas
tuki
itseluottamus
postmoderni perhe
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
summary.pdf 14.65Kb PDF View/Open
tiiviste.pdf 8.028Kb PDF View/Open
rakkaatv.pdf 578.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record