Kasvatuskumppanuus päiväkodissa : vanhempien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lapsikohtaisista hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061485
Title: Kasvatuskumppanuus päiväkodissa : vanhempien ja lastentarhanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia lapsikohtaisista hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluista
Author: Leino, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2006
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061485
http://hdl.handle.net/10138/20080
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimus liittyy Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) julkaisemiin Valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2003). Perusteissa käsitettä kasvatuskumppanuus käytetään kuvaamaan vanhempien ja päiväkodin henkilöstön välistä yhteistyötä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten vanhemmat ja lastentarhanopettajat määrittelevät uuden käsitteen sekä oman roolinsa kumppanuussuhteessa. Tarkoituksena oli myös kartoittaa kuinka he näkevät kokemustensa mukaan kumppanuuden toteutuvan työntekijöiden ja alle 6-vuotiaiden lasten vanhempien välisissä hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluissa. Lisäksi tutkittiin mitkä tekijät vaikuttavat kumppanuuden toteutumiseen ja mitä kehittämiskohteita kumppanuuteen liitetään. Tutkimuksen uskottiin tuovan arvokasta tietoa kasvatuskumppanuuden suunnitteluun ja käytännön toteutukseen päiväkodeissa. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla marras-joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin erään sosiaalikeskuksen alueelta arvotuissa 12 päiväkodissa. Haastateltavina oli joka päiväkodista yksi lastentarhanopettaja sekä kymmenestä päiväkodista jokaisesta yksi alle 6-vuotiaan lapsen äiti. Haastattelut pohjautuivat kasvatuskumppanuuden pohtimiseen yleisesti sekä kumppanuuden suhteuttamiseen spesifimmin yhteen hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskusteluun. Vanhemmilla tämä yksittäinen keskustelu oli heidän viimeisimpänsä ja lastentarhanopettajille heidän itse valitsemansa haastattelusyksyn aikana käyty keskustelu. Haastattelumateriaali litteroitiin ja analysoitiin tämän jälkeen sisällönanalyysillä. Analyysi perustui Gillhamin 11-vaiheisiin ohjeistukseen sisällönanalyysistä. Tulokset ja johtopäätökset. Kasvatuskumppanuuden määrittely ja kokemukset kumppanuudesta olivat monitahoisia. Kumppanuus koettiin henkilökohtaisesti ja siihen liitettiin suuresti inhimilliset tekijät, kuten tuttuus tai henkilökemiat. Kumppanuuteen liitettiin yhteisinä tekijöinä esimerkiksi luottamus, kunnioitus ja tiedonkulku kumppanien välillä. Hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskustelu koettiin kumppanuuden synnyn kannalta merkittävänä tekijänä. Kuitenkin samanaikaisesti koettiin keskustelukäytännöissä olevan paljon kehitettävää. Keskustelujen yhdessä hoito- ja kasvatussuunnitelmalomakkeen kanssa koettiin esimerkiksi olevannykyisellään osin pinnallisia ja liian yleisiä lapsen yksilöllisyyden ja luonteen jäädessä vähemmälle huomiolle. Muut kumppanuuteen liitetyt kehittämiskohdat liittyivät uusien yhteistyötapojen kehittämisen sijaan nykyisten yhteistyömuotojen, kuten päivittäisten kohtaamisten, kehittämiseen ja pohtimiseen.Aims. Research is linked with National basis on early childhood education curriculum (2003) published by National Research and Development Centre for Welfare and Health (Stakes). In the basis term partnership is used to describe cooperation between parents and day-care staff. Research ́s aim was to find out how parents and kindergarten teachers define this new concept and their role in the partnership. Aim was also to survey how they feel partnership is realized in care and development agreement discussions between staff and parents of under 6-year old children. Furthermore it was researched what elements on the basis of their experiences do affect partnership and what things they feel should be developed to get partnership realized better. Research was expected to raise up useful information to be used in planning, developing and realizing partnership in kindergartens. Methods. Research material was collected by theme interviews in November - December 2004. Interviews were completed in 12 kindergartens located in one social center area of Helsinki. Kindergartens were chosen randomly. One teacher from each kindergarten was interviewed and in 10 kindergartens of 12 one mother of under 6-year old child was interviewed. Interviews were based on thinking partnership in general and in thinking it with reflection on one specific care and development agreement discussion. Parents reflected partnership on their latest discussion and teachers chose one discussion of the discussions held in autumn 2004. Material was transcribed and analysed by Gillham ́s 11-point directions to content analysis. Results and conclusions. Definitions of partnership and experiences of it varied a lot. Partnership was felt very personally and many humane elements, like familiarity and characteristics of partners, were connected to partnership. Common elements in definitions of partnership were for example trust, respect and communication between partners. The care and development agreement discussion seemed to be an important situation in developing partnership. At the same time, it was also seen as a situation that had a lot to be developed. Interviewees felt that neither the care and development agreement discussion nor the form used in it, took enough account on child’s individuality and personality. Other developmental tasks mentioned were linked more on developing already existing forms of partnership activity in day-care settings. Those were for example developing the daily discussions between parents and day-care staff members. Wishes for developing new forms of partnership activity were mentioned only seldom.
Subject: partnership in early childhood education
care and development agreement discussion
parenthood
home's and day-care's roles in child rearing
ecological theory of human development
kasvatuskumppanuus
hoito- ja kasvatussuunnitelmakeskustelu
vanhemmuus
kodin ja päiväkodin roolit lapsen kasvatuksessa
ekologinen kasvatusteoria
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kasvatus.pdf 667.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record