Musiikinopetus peruskoulun alaluokilla : Musiikkia opettavien luokanopettajien ajatuksia nykypäivän musiikinopetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20052001
Title: Musiikinopetus peruskoulun alaluokilla : Musiikkia opettavien luokanopettajien ajatuksia nykypäivän musiikinopetuksesta
Author: Siponen, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20052001
http://hdl.handle.net/10138/20086
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää peruskoulun alaluokilla musiikkia opettavien luokanopettajien ajatuksia nykypäivän musiikinopetuksesta. Tutkimuksella haluttiin saada tietoa musiikinopetuksen nykytilasta Suomessa. Tarkoituksena oli tutkia mm. musiikinopetuskokemuksia, musiikinopetustaitoja, musiikinopetuksen suunnittelua ja arviointia sekä musiikin integrointia muihin peruskoulun oppiaineisiin. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opettajien suhtautumista musiikin opetussuunnitelmaan sekä musiikinopetuksen tähtihetkiä ja opettajien omia ideoita musiikinopetuksen kehittämiseksi. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena, johon vastauksia saatiin 15:sta eri paikkakunnalta Suomessa. Kyselylomakkeessa oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä musiikinopetuksesta. Kysely kohdistettiin pääosin musiikkiin erikoistuneille luokanopettajille. Kysely toteutettiin Internetissä ja siihen pystyi vastaamaan sähköpostitse. Kyselyyn osallistui sähköpostitse yhteensä 96 luokanopettajaa. Kyselytutkimus suoritettiin kevään 2005 aikana. Aineistoa on analysoitu pääosin kvantitatiivisesti, mutta avoimia kysymyksiä on pohdittu myös kvalitatiivisesti. Tutkimuksen mukaan alaluokilla musiikkia opettavat luokanopettajat ovat melko tyytyväisiä musiikinopetuksen nykytilaan. Eniten parannusta kaivattaisiin musiikinopetuksen tuntiresursseihin, opetusvälineisiin ja –materiaaleihin, lisäkoulutusmahdollisuuksiin (esim. bändiopetus ja atk-taidot) sekä musiikinopetusryhmien kokoon. Opettajat ovat tietyiltä osin tyytyväisiä musiikinopetuksen opetussuunnitelmiin, vaikka niitä pidetäänkin alati supistuvien tuntiresurssien vuoksi myös haasteellisina. Musiikinopetuksen arviointi koetaan tutkimuksen mukaan vaikeana. Musiikkia integroidaan eli yhdistetään runsaasti myös muihin oppiaineisiin. Lisäksi moni opettaja peräänkuuluttaa yleisesti alaluokkien taito- ja taideaineiden opetuksen tärkeyttä erityisesti peruskoulun alaluokilla.The purpose of this research is to study primary school teachers’ thoughts about today’s music teaching. The aim was to acquire information and understanding about music teaching in Finland nowadays. The idea was to carry out a study on experiences and skills of the teachers, planning and evaluation in music teaching and also integration of music into other subjects in lower primary school. The intention was also to investigate teachers’ attitudes to the curriculum, the highlights of music teaching and also teachers own ideas about developing the teaching of music. The research was carried out as a survey-research. Answers were received from 15 communities in Finland. There were both multiple-choice questions and open questions about music teaching in the survey form. That was addressed mainly for teachers specialized in music teaching. The survey form was published in the Internet and the answering was done by e-mail. The answers were collected during the spring of 2005 and altogether 96 teachers took part in the research. The research data was analyzed mainly quantitatively, but the open questions were analyzed also qualitatively. According the results the teachers at lower primary school are mostly quite satisfied with the state of the music teaching in Finland nowadays. The improvements were mainly desired in time and material resources, supplementary training (f .ex band and IT-skills) and sizes of teaching groups. The teachers are basically satisfied with the music teaching curricula, although they are considered to be challenging as the resources constantly diminish. According to the teachers’ experiences the evaluation of students in music teaching is difficult. Music is often integrated with other subjects. Many teachers point out the importance of practical and art subjects especially at lower primary school.
Subject: Music education
Music teaching
Music integration
Specialized in music teaching
Experiences in music teaching
Survey-Research
musiikkikasvatus
musiikinopetus
musiikin integrointi
musiikkiin erikoistuminen[[musiikinopetuskokemukset
kyselytutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
musiikin.pdf 688.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record