Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
dc.contributor.author Tuokko, Sanna
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe200906101608
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20088
dc.description.abstract Gender-specific division of crafts is significant in Finnish culture. The aim of craft education in comprehensive schools has been to unify education for both girls and boys during the thirty years of modern comprehensive education, but in reality crafts has diverged into two different subjects for girls and boys. Craft education has taught different things: girls have been taught things that are feminine and included in private life, while the boys' education has been mostly directed at public and working life. At the same time girls and boys have been educated and socialized towards a certain womanhood and manhood. Craft as a hobby is also very gender divided but there are some clues that tell of the changing positions on the border areas. The starting point of this study has been the assumption that gender structures within crafts can be transformed. But it is important to know the background that creates and maintains these constructions and the expedients for dismantling the structures. The main purpose of this study is to find out how the gender-specific crafts are changing and how they are still maintained. My study analyses why men and woman have chosen untypical hobbies and through that I shall discuss how gendered structures can be dismantled. In the autumn of 2008 I interviewed borderline breakers within crafts: men who had an interest in textile crafts and women who had an interest in technical work. Informants of this study were 20-31 years old and they studied behavioural sciences. The data was collected in 12 theme interviews and document analysis was used to study the results. The dismantling of the gender divide in crafts is slow, but new borders are drawn all the time. The informants have started textile and technical handicrafts soon after comprehensive school or during their studies at university. A main motivation for the new hobby has been the possibility to study for a teacher's degree with technology or textile studies as a main or a secondary subject. Gender-specific division of crafts is constructed early in childhood as different skills are taught to girls and boys. School teaches gender specific skills and the different skills of girls and boys have not been taken into account. Instead, it has been assumed through comprehensive school that both girls and boys share certain basic skills, and attention has not been paid to the differences between genders. At university the same assumption has still thrived. Skill levels between men and women are substantial and that may have hindered a move by women to technical studies and by men to textile studies. Hence an assumption of naturally gendered crafts has been developed. en
dc.description.abstract Käsityön vahva jakautuminen sukupuolen mukaan naisten ja miesten käsitöiksi elää sitkeästi kulttuurissamme. Koulukäsityössä tasa-arvoiseen, tytöille ja pojille pääasiassa yhdenmukaiseen opetukseen on pyritty koko peruskoulun ajan, mutta käytännössä käsityön eriytyminen sukupuolen mukaan on yhä arkipäivää. Tytöille ja pojille erillisissä käsitöissä tytöille on opetettu feminiinisiä yksityiseen elämänpiiriin kuuluvia asioita, kun taas poikien teknisen työn opetus on suunnannut poikia enemmänkin julkiseen ja työelämään. Samalla tyttöjä ja poikia on kasvatettu tietynlaisiin naiseuteen ja mieheyteen. Käsityö on hyvin sukupuolittunut myös harrastuksena, mutta viitteitä käsityön sukupuolirajojen muuttumisesta on havaittavissa. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut käsitys, että käsityön sukupuolisia rakenteita voidaan muuttaa, mutta on tunnettava taustat, jotka näitä rakenteita ylläpitävät ja edelleen rakentavat, ja toisaalta tunnistettava keinot, joilla näitä rakenteita voidaan purkaa. Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia sitä, miten käsityön sukupuolirajat muuttuvat ja toisaalta miten niitä edelleen ylläpidetään. Kysyn tutkimuksessani, miksi miehet ja naiset ovat valinneet sukupuolelleen epätyypillisen harrastuksen, ja sen kautta pohdin sitä, miten käsityön sukupuolittuneita rakenteita voidaan purkaa. Menetelmät. Haastattelin tutkimusta varten syksyllä 2008 käsityön sukupuolirajojen rikkojia: mukana oli miehiä, jotka harrastivat tekstiilitöitä ja naisia, jotka harrastivat teknisiä töitä. Tutkimuksen informantit olivat 20–31-vuotiaita, kasvatustieteitä opiskelevia miehiä ja naisia. Tutkimuksen aineisto koostui 12 teemahaastattelusta, jotka olen analysoinut sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Käsityön sukupuolittuneisuuden purkaminen on hidasta, mutta uutta rajanvetoa tehdään koko ajan. Tutkimuksen informantit ovat aloittaneet sukupuolelleen epätyypillisemmän käsityön harrastuksen pääasiassa pian peruskoulun jälkeen tai yliopisto-opintojen aikana. Uuden harrastuksen aloittamiseen on motivoinut erityisesti mahdollisuus opiskella teknisiä tai tekstiilitöitä osana luokanopettajan tai lastentarhaopettajan opintoja sekä mahdollisuus valita käsityökasvatus tai käsityötiede sivuaineeksi yliopistossa. Käsityötaito sukupuolistuu jo varhain lapsuudessa, kun tytöille ja pojille opetetaan eri taitoja. Taitojen sukupuolittuneisuutta on rakennettu edelleen koulussa, kun kouluopetus ei ole ottanut huomioon tyttö- ja poikaoppilaiden erilaisia lähtökohtia vaan on olettanut, että tietyt perustaidot osataan. Oletus taitojen tasaisesta osaamisesta sukupuolten välillä ja se, ettei eroja ole otettu huomioon, on jatkunut läpi peruskoulun. Yliopisto-opintoihin kuuluvissa tekstiili- ja teknisen käsityön sivuaineopinnoissa sama oletus on yhä jatkunut. Taitotasojen sukupuolten väliset erot ovat aikuisena jo hyvin suuret, mikä on voinut estää miehiä hakeutumasta tekstiilityön opintoihin ja naisia teknisen työn opintoihin. Näin on syntynyt vahva käsitys käsitöiden luonnollisesta sukupuolittuneisuudesta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.title Käsityön sukupuolirajat ja rajojen rikkojat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200906101608

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kasityon.pdf 394.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record