Lähi-itä – mielikuvat, media ja konflikti : tutkimuskohteena opettajaopiskelijat

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061449
Title: Lähi-itä – mielikuvat, media ja konflikti : tutkimuskohteena opettajaopiskelijat
Alternative title: The Middle East – images, media and the conflict : Student teachers as a research subject
Author: Riitaoja, Anna-Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Applied Sciences of Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad pedagogik
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2005
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061449
http://hdl.handle.net/10138/20098
Thesis level: master's thesis
Abstract: This study examines Finnish student teachers' images of The Middle East conflict and its parties and medias' influence on these images. The research problems are 1) how student teachers understand the Middle East as a geographical and a cultural area 2) what kind of conceptions they have of the Middle East conflict and its parties; Israelis, Palestinians and Arabs and societies and religions closely connected to them and 3) how the media has influenced on these conceptions. Theoretical background of this study concerns with different mental images, their construction and meaning, stereotypes, intercultural competence, media and its influence as well as media literacy. The methods used in this study were survey and theme interview. Also headlines of the news were analysed. The survey was directed at student teachers of the University of Helsinki (n = 75). Six of them were interviewed. The survey was conducted in February and interviews were made in the turn of May and June 2003. The headlines analysed dealt with the Middle East conflict in the newspaper "Helsingin Sanomat" in January, April and July 2003. Main results: Images of the Middle East area differed largely from respondent to another. Student teachers didn't know much about the Middle East conflict. Stereotypes occurred in the conceptions connected to the parties of the conflict. Stereotypes appeared especially in the negative conceptions of islam and muslims and one-sided conceptions of Arabs. The influence of the conflict was noticeable in conceptions related to Israelis, Israel and Palestinians. Palestinians were sympathized. Attitudes towards Israelis, Palestinians and Arabs were negative to some extend and their societies were not valued very equal, open or modern. On the basis of the research, student teachers' intercultural competence was not good enough. Media had influence on the conceptions. Also skills in critical use of media varied largely. Some trusted strongly in the objectivity of a picture and the news. It can be argued, on the grounds of the results, that teacher education should concentrate more on themes of intercultural competence and media literacy. These two are interrelated and are both needed in understanding and conceptualising the world.Tutkimuksessa selvitetään, millaisia mielikuvia opettajaopiskelijoilla on Lähi-idän konfliktista ja sen osapuolista sekä miten media on vaikuttanut näihin käsityksiin. Tutkimusongelmat ovat 1) miten opettajaopiskelijat mieltävät Lähi-idän maantieteellisenä ja kulttuurisena alueena 2) millaisia käsityksiä heillä on Lähi-idän konfliktista ja sen osapuolista; israelilaisista, palestiinalaisista ja arabeista sekä heihin läheisesti liittyvistä yhteiskunnista ja uskonnoista ja 3) miten media on vaikuttanut näihin käsityksiin. Tutkimuksen teoriatausta liittyy erilaisiin mielikuviin, niiden rakentumiseen ja merkitykseen, stereotypioihin, kulttuurienväliseen kompetenssiin, mediaan, median vaikutuskeinoihin sekä medialukutaitoon. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselytutkimusta ja teemahaastattelua. Lisäksi analysoitiin uutisotsikoita. Kyselytutkimuksen aineistona olivat Helsingin yliopiston opettajaopiskelijat (n = 75). Kuutta heistä haastateltiin. Kyselytutkimus suoritettiin helmikuussa 2003 ja haastattelut touko-kesäkuun vaihteessa 2003. Uutisaineistona olivat Helsingin Sanomien Lähi-idän konfliktia, israelilaisia ja palestiinalaisia käsittelevät uutiset tammi-, huhti- ja heinäkuulta 2003. Tulokset: Mielikuva Lähi-idän alueesta vaihteli suuresti ja tietämys Lähi-idän konfliktista oli vähäistä. Konfliktin osapuoliin liitettiin stereotypioita, jotka näkyivät erityisesti muslimeihin ja islamiin liitetyissä kielteisissä mielikuvissa sekä arabimielikuvien yksipuolisuudessa. Israelilaisten ja Israelin sekä palestiinalaisten osalta tuli esiin konfliktin vaikutus. Palestiinalaisiin liitettiin sympatioita. Asenne israelilaisiin, palestiinalaisiin ja arabeihin oli jossain määrin kielteinen, eikä heidän yhteiskuntiaan pidetty kovin tasa-arvoisina, avoimina tai moderneina. Tutkimuksen perusteella opettajaopiskelijoiden kulttuurienvälinen kompetenssi ei ollut riittävä. Medialla oli vaikutusta tutkittavien mielikuviin. Tutkittavien mediakriittiset taidot vaihtelivat suuresti. Osa luotti vahvasti kuvaan ja uutisiin. Tulosten perusteella opettajankoulutuksen tulisi keskittyä enemmän kulttuurienvälisten taitojen ja medialukutaidon opettamiseen. Nämä ovat yhteydessä toisiinsa ja molempia tarvitaan maailman ymmärtämiseen ja haltuun ottamiseen.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
lahiitam.pdf 2.188Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record