Kinnasneulatekniikan verkko-oppimateriaalin kehittäminen ja neulalla neulomisen taidon kehittyminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201009162447
Title: Kinnasneulatekniikan verkko-oppimateriaalin kehittäminen ja neulalla neulomisen taidon kehittyminen
Author: Mäenpää, Martta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201009162447
http://hdl.handle.net/10138/20124
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of the study was to develop a functional web-based learning material for the learning of the nålbinding technique. The study of the research topic was already begun in my pedagogical thesis in 2008 by considering the demands on pedagogic material for the teaching of the technique. This study falls into the field of qualitative design research which was carried out through three stages. In the study three methods of usability testing, i.e. expert analysis, the informants' thinking aloud and interviews, were used as research methods. At the first stage of the study the first version of the learning material was created. This was done on the basis of theoretical knowledge, the demands set on learning materials as clarified in previous studies, on the basis of previously created learning materials for the learning of the nålbinding technique as well as with the help of two experts on the technique. At the second stage, the learning material was developed on the basis of expert analysis and another version of the material was created. At the third stage, usability testing was carried out on the material. At this stage two informants used the material, practiced stitching with the nålbinding needle and thought aloud while doing so. In the usability testing the Morae –programme was used to record the events on the screen, the actions of the informants and their spoken out thoughts. The Morae –programme was also used when analysing the recordings. After the testing, the informants practised stitching independently and in a few weeks time they were interviewed. The interviews were aimed at finding out the informants' opinions on the future development of the material. On the basis of the informants' independent attempts at using the nålbinding technique, the development of their skills after the testing was also discussed at the interviews. The development of the learning material will continue after this study on the basis of the usability testing and the interviews. The web-based learning material was created for the website Käspaikka in the address www.kaspaikka.fi/kinnasneula. By creating a multimodal learning material the dual-coding theory by Paivio was taken into consideration. According to the theory, several methods of presentation help a learner to restore information in his/her memory. The independent construction of the learner's knowledge, i.e. learning according to the principles of the constructivist learning theory, was also supported by creating a logical navigation system, by linking interrelated topics to one another and by presenting the topics in several different forms. In the test situations the learning material was judged to work well when practising stitching with the nålbinding needle. Both informants learned the basics of the nålbinding technique even though their respective learning strategies were quite different. In the usability testing illogicalities and shortcomings were still noticed in the learning material which will still be further developed in the future.Tutkimuksen tarkoitus oli kehittää toimiva kinnasneulatekniikan verkko-oppimateriaali. Tutkimusaiheen käsittelyä aloitettiin jo aiemmin selvittämällä kinnasneulatekniikan oppimateriaalin vaatimuksia ainedidaktisessa tutkielmassa vuonna 2008. Tämä tutkimus oli luonteeltaan laadullinen kehittämistutkimus, joka toteutettiin kolmessa vaiheessa. Tutkimusmenetelminä oli kolme käytettävyystutkimuksen menetelmää: asiantuntija-arviointi, ääneenajatteluun perustuva käytettävyystestaus ja haastattelu. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oppimateriaalin ensimmäinen versio luotiin teoriatiedon, aiemmin selvitettyjen oppimateriaalin vaatimusten ja aiemmin tehtyjen kinnasneulatekniikan oppimateriaalien pohjalta sekä kahden kinnasneulatekniikan asiantuntijan apua hyödyntäen. Toisessa vaiheessa oppimateriaalia kehitettiin asiantuntija-arvioinnin avulla ja oppimateriaalista luotiin toinen versio. Kolmannessa vaiheessa oppimateriaalille suoritettiin käytettävyystestaus, jossa kaksi koehenkilöä käytti oppimateriaalia, harjoitteli neulalla neulomista ja ajatteli ääneen. Käytettävyystestauksessa hyödynnettiin Morae -ohjelmaa, joka nauhoittaa näytön tapahtumia, koehenkilön toimintaa sekä ääneenajattelua. Morae -ohjelmaa käytettiin myös tehtäessä nauhoituksille sisällönanalyysiä. Koetilanteiden jälkeen koehenkilöt harjoittelivat neulalla neulomista itsenäisesti ja muutaman viikon päästä heidät vielä haastateltiin. Haastatteluissa haluttiin saada selville koehenkilöiden mielipiteitä oppimateriaalin jatkokehityksestä. Koehenkilöiden itsenäisesti tekemien kinnasneulakokeilujen pohjalta haastatteluissa keskusteltiin myös taidon kehittymisestä koetilanteiden jälkeen. Oppimateriaalin kehittäminen käytettävyystestauksen ja haastatteluiden pohjalta jatkuu tutkimuksen jälkeen. Verkko-oppimateriaali luotiin Käspaikka-verkkosivustoon, osoitteeseen www.kaspaikka.fi/kinnasneula. Luomalla oppimateriaali multimodaaliseksi otettiin huomioon Paivion kaksoiskoodauksen teoria, jonka mukaan monenlaiset esitystavat auttavat oppijaa säilyttämään tietoa muistissa. Luomalla looginen navigointisysteemi, linkittämällä toisiinsa liittyvät asiat ristiin, sekä esittämällä käsiteltävät asiat monenlaisilla esitysmuodoilla, haluttiin tukea myös oppijan tiedon rakentamista, eli konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista oppimista. Koetilanteissa havaittiin, että oppimateriaali toimi hyvin neulalla neulomisen taidon opettelussa. Molemmat koehenkilöt oppivat kinnasneulatekniikan perusteet, vaikka heidän oppimisstrategiansa olivatkin melko erilaiset. Oppimateriaalissa havaittiin vielä käytettävyys-testauksessakin epäloogisuuksia ja puutteita, joita tullaan jatkossa kehittämään.
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kinnasne.pdf 2.059Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record