Agroforestry systems for sustainable livelihoods and improved land management in the East Usambara Mountains, Tanzania

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4556-1
Titel: Agroforestry systems for sustainable livelihoods and improved land management in the East Usambara Mountains, Tanzania
Författare: Reyes, Teija
Medarbetare: Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsekologi
Utgivare: Hakapaino Oy
Datum: 2008-02-29
Språk: en
Tillhör serie: Tropical Forestry Reports - URN:ISSN:0786-8170
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4556-1
http://hdl.handle.net/10138/20603
Nivå: Doktorsavhandling (sammanläggning)
Abstrakt: Forest destruction for agriculture continues to be a major threat to the rich biological diversity in the East Usambara Mountains in the north-eastern corner of Tanzania. The highest ratio of endemic plant and animal species found on 100 km2 anywhere in the world is depending on the remaining natural forests. Forests are vitally important for the local population in many different ways, and nationally they are an important source of water and hydroelectricity. The soils, of low fertility and mostly acidic Ferrasols, mainly have the nutrients in the topsoil. After clear-cutting, the soils soon become poor when the topsoil is eroded. High-value cardamom is nowadays unsustainably cultivated in the natural forests of the East Usambaras. The general aim was to study the possibilities to develop new profitable and sustainable agroforestry systems for the benefit of the local people that could contribute to relieving the pressure on the remaining natural forests in the East Usambara Mountains. Results from a spice crop agroforestry trial, established in cooperation with a local farmer, showed a clear advantage of intercropping cardamom (Elettaria cardamomum) and black pepper (Piper nigrum) with trees, especially with Grevillea robusta. The nitrogen fixing tree species Gliricidia sepium also improved the nitrogen and organic matter content of the soil over levels found in the natural forest. With improved agroforestry methods for spice production the households generated as much as13 times the net income obtained with traditional forest cultivation practices. There are thus sustainable and profitable ways to cultivate spices as cash crops in well-managed homegardens. However, the farmers need stable markets, access to credit and comprehensive extension services. The soil fertility depletion should be reversed with organic manure application and an enabling policy environment for the smallholder-farming sector. Strong farmers organisations and equal rights to resources and decision-making are needed. Organic spices have an increasing demand, and their export would be profitable for these farmers. What is, however, most needed for a change is a political will of a government that understands the importance of agricultural and forestry development for poverty reduction.Peltometsäviljely kestävän maankäytön kehittämisen keinona: tutkimuksia Itä-Usambaran vuoristoalueella Tansaniassa Metsänraivaus maanviljelyä varten on suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle Tansanian Itä-Usambaran vuoristoalueella, joka kuuluu maailman arvokkaimpiin metsiensuojelukohteisiin. Alueella on pinta-alayksikköä kohti todennäköisesti eniten maailmassa vuoristosademetsistä riippuvaisia kotoperäisiä kasvi- ja eläinlajeja. Nämä metsät ovat paikallisille asukkaille elintärkeitä monin tavoin ja ne turvaavat myös läheisten kaupunkien veden saannin. Viljelyä varten raivattujen rinteiden kyky pidättää vettä on heikentynyt ja niiden eroosio on kiihtynyt. Kardemumman tuotanto metsiin raivatuilla viljelmillä on ollut tällä alueella tärkein metsien häviämisen syy. Monille viljelijöille tästä mausteesta saatava taloudellinen hyöty on kuitenkin toimeentulon kannalta keskeinen. Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuuksia kehittää perinteiseen viljelyyn pohjautuvia, mutta edelleen parannettuja peltometsäviljelyn menetelmiä, joissa yhdistetään puunkasvatus kardemumman tai toisen kaupallisesti tärkeän viljelykasvin mustapippurin kasvatukseen samalla maa-alalla. Tutkimuksen mukaan viljelijät saavat pysyvästä peltometsäviljelystä näiden arvokkaiden maustekasvien avulla huomattavasti paremman taloudellisen tuoton kuin metsissä tapahtuvasta lyhytaikaisesta viljelystä, mikä todennäköisesti myös vähentää luonnonmetsiin kohdistuvaa painetta. Yhteistyönä paikallisen viljelijän kanssa perustetuilla koealoilla vertailtiin lisäksi kahta mustapippurin tukipuuksi soveltuvaa puulajia, joista etenkin ilmakehän typpeä sitova palkokasvipuu, Gliricidia sepium paransi selvästi maaperän ravinteisuutta ja orgaanisen aineksen pitoisuutta. Tutkimuksessa pääteltiin, että maustetuotannon avulla ja viljelymenetelmiä tehostamalla perheet voisivat lisätä nettotulonsa jopa yli kymmenkertaisiksi. Eloperäisten lannoitteiden käyttö ylläpitäisi tällöin myös parhaiten maaperän viljavuuden. Viljelijät tarvitsevat kuitenkin tukea järjestäytymiseen, verkottumiseen ja tuotteidensa markkinointiin. Maankäyttöön liittyvät oikeudet ja päätöksentekoprosessit vaativat myös muutoksia, jotta peltometsäviljely voisi täysitehoisesti edistää kestävää maankäyttöä Uutta tutkimusta tarvitaan Itä-Usambaran alueelle hyvin soveltuvan luomumausteiden tuotannon kehittämiseksi, koska mausteita viljellään siellä jo nyt ilman kemiallisia lannoitteita tai torjunta-aineita. Tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan myös yhteiskunnan järjestelmien on muututtava paikallisella ja kansallisella tasolla, jotta kunnolla ymmärrettäisiin maatalouden ja metsätalouden kehittämisen tärkeys ja sen avulla avautuvat keinot köyhyyden vähentämiseksi.
Subject: trooppinen metsätiede
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post