Tropical dryland agroforestry on clay soils : Analysis of systems based on Acacia senegal in the Blue Nile region, Sudan

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3300-2 http://hdl.handle.net/10138/20653
Titel: Tropical dryland agroforestry on clay soils : Analysis of systems based on Acacia senegal in the Blue Nile region, Sudan
Sekundär titel: Trooppisten kuivien alueiden peltometsäviljely savimailla : Arabikumipuuhun (Acacia senegal) perustuvien viljelyjärjestelmien analyysi Sinisen Niilin alueella Sudanissa
Författare: Raddad, Elamin Yousif Abdalla
Medarbetare: Tigerstedt, Peter M. A.
Luukkanen, Olavi
Upphovmannens organisation: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Ecology, Viikki Tropical Resources Institute (VITRI)
Agricultural Research Corporation, Forestry Research Centre, Khartoum, Sudan
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsäekologian laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsekologi
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2006-07-19
Språk: eng
Tillhör serie: Tropical Forestry Reports - URN:ISSN:0786-8170
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3300-2
http://hdl.handle.net/10138/20653
Nivå: Artikelavhandling
Abstrakt: Acacia senegal, the gum arabic producing tree, is the most important component in traditional dryland agroforestry systems in the Blue Nile region, Sudan. The aim of the present study was to provide new knowledge on the potential use of A. senegal in dryland agroforestry systems on clay soils, as well as information on tree/crop interaction, and on silvicultural and management tools, with consideration on system productivity, nutrient cycling and sustainability. Moreover, the aim was also to clarify the intra-specific variation in the performance of A. senegal and, specifically, the adaptation of trees of different origin to the clay soils of the Blue Nile region. In agroforestry systems established at the beginning of the study, tree and crop growth, water use, gum and crop yields, nutrient cycling and system performance were investigated for a period of four years (1999 to 2002). Trees were grown at 5 x 5 m and 10 x 10 m spacing alone or in mixture with sorghum or sesame; crops were also grown in sole culture. The symbiotic biological N2 fixation by A. senegal was estimated using the 15N natural abundance (δ15N) procedure in eight provenances collected from different environments and soil types of the gum arabic belt and grown in clay soil in the Blue Nile region. Balanites aegyptiaca (a non-legume) was used as a non-N-fixing reference tree species, so as to allow 15N-based estimates of the proportion of the nitrogen in trees derived from the atmosphere. In the planted acacia trees, measurements were made on shoot growth, water-use efficiency (as assessed by the δ13C method) and (starting from the third year) gum production. Carbon isotope ratios were obtained from the leaves and branch wood samples. The agroforestry system design caused no statistically significant variation in water use, but the variation was highly significant between years, and the highest water use occurred in the years with high rainfall. No statistically significant differences were found in sorghum or sesame yields when intercropping and sole crop systems were compared (yield averages were 1.54 and 1.54 ha-1 for sorghum and 0.36 and 0.42 t ha-1 for sesame in the intercropped and mono-crop plots, respectively). Thus, at an early stage of agroforestry system management, A. senegal had no detrimental effect on crop yield, but the pattern of resource capture by trees and crops may change as the system matures. Intercropping resulted in taller trees and larger basal and crown diameters as compared to the development of sole trees. It also resulted in a higher land equivalent ratio. When gum yields were analysed it was found that a significant positive relationship existed between the second gum picking and the total gum yield. The second gum picking seems to be a decisive factor in gum production and could be used as an indicator for the total gum yield in a particular year. In trees, the concentrations of N and P were higher in leaves and roots, whereas the levels of K were higher in stems, branches and roots. Soil organic matter, N, P and K contents were highest in the upper soil stratum. There was some indication that the P content slightly increased in the topsoil as the agroforestry plantations aged. At a stocking of 400 trees ha-1 (5 x 5 m spacing), A. senegal accumulated in the biomass a total of 18, 1.21, 7.8 and 972 kg ha-1of N, P, K and OC, respectively. Trees contributed ca. 217 and 1500 kg ha-1 of K and OC, respectively, to the top 25-cm of soil over the first four years of intercropping. Acacia provenances of clay plain origin showed considerable variation in seed weight. They also had the lowest average seed weight as compared to the sandy soil (western) provenances. At the experimental site in the clay soil region, the clay provenances were distinctly superior to the sand provenances in all traits studied but especially in basal diameter and crown width, thus reflecting their adaptation to the environment. Values of δ13C, indicating water use efficiency, were higher in the sand soil group as compared to the clay one, both in leaves and in branch wood. This suggests that the sand provenances (with an average value of -28.07 ) displayed conservative water use and high drought tolerance. Of the clay provenances, the local one (Bout) displayed a highly negative (-29.31 ) value, which indicates less conservative water use that resulted in high productivity at this particular clay-soil site. Water use thus appeared to correspond to the environmental conditions prevailing at the original locations for these provenances. Results suggest that A. senegal provenances from the clay part of the gum belt are adapted for a faster growth rate and higher biomass and gum productivity as compared to provenances from sand regions. A strong negative relationship was found between the per-tree gum yield and water use efficiency, as indicated by δ13C. The differences in water use and gum production were greater among provenance groups than within them, suggesting that selection among rather than within provenances would result in distinct genetic gain in gum yield. The relative δ15N values ( ) were higher in B. aegyptiaca than in the N2-fixing acacia provenances. The amount of Ndfa increased significantly with age in all provenances, indicating that A. senegal is a potentially efficient nitrogen fixer and has an important role in t agroforestry development. The total above-ground contribution of fixed N to foliage growth in 4-year-old A. senegal trees was highest in the Rahad sand-soil provenance (46.7 kg N ha-1) and lowest in the Mazmoom clay-soil provenance (28.7 kg N ha-1). This study represents the first use of the δ15N method for estimating the N input by A. senegal in the gum belt of Sudan. Key words: Acacia senegal, agroforestry, clay plain, δ13C, δ15N, gum arabic, nutrient cycling, Ndfa, Sorghum bicolor, Sesamum indicumTrooppisten kuivien alueiden peltometsäviljely savimailla: Arabikumipuuhun (Acacia senegal) perustuvien viljelyjärjestelmien analyysi Sinisen Niilin alueella Sudanissa Sudanissa arabikumipuu on perinteisten peltometsäviljelyjärjestelmien tärkein puulaji. Työssä tutkittiin neljän vuoden ajan tämän Sudanissa hiekkamailla luontaisesti ja istutettuna yleisesti esiintyvän puulajin soveltuvuutta Sinisen Niilin alueen savimaille, joilla sitä ei aikaisemmin ole paljon viljelty. Samalla selvitettiin kahdella eri tiheydellä istutetun puun ja kahden eri peltokasvin, durran tai seesamin, sekaviljelyn vaikutus maaperän ravinne- ja kosteusoloihin, puiden biomassan ja arabikumin tuotokseen sekä peltokasvien sadon määrään. Vertailuaineistoina olivat pelkkää akasiaa sisältävät istutusmetsiköt sekä ilman puita kasvatetut peltokasvit. Tavoitteena oli löytää sopivia akasian ja peltokasvien yhdistelmiä, joilla turvattaisiin maan viljavuuden säilyminen ja samalla riittävä tuotos. Lisäksi vertailtiin hiekkamailta ja savimailta peräisin olevien akasia-alkuperien geneettistä ja ekofysiologista sopeutumista savimaiden olosuhteisiin. Akasioiden juurissa olevien typensitojabakteerien aktiivisuutta mitattiin puista kerättyjen näytteiden typpi-isotooppien analyysin avulla; vertailukohtana oli typpeä sitomaton Balanites-puu. Hiili-isotooppianalyysillä puolestaan selvitettiin akasioiden vedenkäytön tehokkuus eri viljelyjärjestelmissä kunkin kasvukauden aikana. Puista juoksutettiin arabikumia niiden ollessa kolmen ja puolen vuoden ikäisiä. Sekaviljelyssä akasialla ei ollut vaikutusta maaperän vesioloihin eikä myöskään peltokasvien tuottaman sadon määrään, mihin saattoi vaikuttaa puiden nuoruus (nopeakasvuisimmatkin akasiat olivat nelivuotiaina alle kahden metrin pituisia). Durran jyväsato oli keskimäärin 1.54 t hehtaarilta sekä ilman puita että puiden kanssa, ja seesamin siementä tuotettiin keskimäärin 0.36 t/ha puiden kanssa ja 0.42 t/ha ilman puita. Sekaviljelyssä saatiin siten satoa sekä puista että peltokasveista. Eri vuosina puiden veden käyttö vaihteli suuresti sademäärästä riippuen. Peltokasvit lisäsivät niiden kanssa kasvatettujen puiden pituus- ja läpimittakasvua sekä puiden latvuston kokoa. Peltokasvien sadonkorjuun jälkeen alkavan arabikumin korjuukauden toinen juoksutuskerta oli ratkaisevin tuotetun arabikumin kokonaismäärän kannalta. Arabikumin tuotos oli näissä ensimmäistä kertaa juoksutuksen kohteina olevissa kolmen ja puolen vuoden ikäisissä puissa n. 80 g/puu eli 33 kg/ha, kun puita oli 400 kpl/ha. Puut olivat keskeinen tekijä sekaviljelyn ravinnekierrossa, koska ne sitoivat ilmakehän typpeä ja ottivat ravinteita syvemmältä maasta. Sekaviljelyssä neljän vuoden aikana typen määrä säilyi 5 x 5 m tiheyteen istutettujen puiden ansiosta suunnilleen samana, ja ylimpään 25 cm:n maakerrokseen kertyi lisää kaliumia 217 kg/ha ja orgaanista hiiltä n. 1500 kg/ha. Akasioiden alkuperä vaikutti ravinnekiertoon; esimerkiksi puiden maanpäällisten osien biomassaan kertyi ilmakehästä peräisin olevaa typpeä tehokkaimmin typpeä sitovilla savimaan akasia-alkuperässä 47 kg/ha ja heikoimmin typpeä sitovassa hiekkamaa-alkuperässä vain 29 kg/ha. Sinisen Niilin alueelle sopivat peltometsäviljelyssä ja tuhoutuneiden maa-alueiden kunnostamisessa käytettäviksi savitasangolta peräisin olevat paikalliset akasiatyypit paremmin kuin Länsi-Sudanin hiekkamaille sopeutuneet puu-alkuperät. Kasvun ja arabikumin tuotoksen perusteella savi- ja hiekkamaiden akasioiden välinen ero on selvä ja kuvasti niiden geneettistä sopeutumista. Savimaiden akasiat pystyvät kasvussaan tehokkaammin käyttämään hyväksi lyhyen kasvukauden aikana lankeavan verrattain runsaan sademäärän, kun taas hiekkamaiden kuivempiin oloihin sopeutuneet akasiat käyttävät vettä säästeliäämmin vaikka sitä olisi tilapäisesti runsaasti saatavissa ja niiden kasvu ja arabikumin tuotos jäävät siten alhaisemmiksi.
Subject: trooppinen metsänhoito
Licens: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
tropical.pdf 550.1Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post