Young people's perceptions of the wood products industry : a relational view

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-274-0
Title: Young people's perceptions of the wood products industry : a relational view
Alternative title: Nuorten mielikuvat puutuoteteollisuudesta : suhdenäkökulma
Author: Mynttinen, Sinikka
Other contributor: Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsäekonomian laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsekonomi
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Economics and Marketing
Date: 2009-06-11
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-274-0
http://hdl.handle.net/10138/20662
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The basis for this study was in poor attractiveness of the wood products industry among young people as a field to study and work in. The purpose was to produce new information of how to improve the relationship between young people and the wood products industry in order to better attract young people with different relational orientation. A survey was conducted among students of comprehensive schools and students of wood industry at vocational schools selected by systematic cluster sampling. The final sample consisted of 613 students. The study combined the theories and concepts of relationships, communication and trust of several disciplines. In addition, it applied theories of relationship marketing, stakeholders, publics, involvement and concepts of reputation and values. It studied the central relational elements in the form of antecedents, relationship state and its consequences. The study examined, how young people with different background and level of interest perceive wood industry as a field to study and work in from relational point of view, what are the central deficiencies in perceived relational elements and what are the public relations activities enhancing the relationship between wood industry and young people with less and high interest in the sector. The results indicate poor visibility of the wood industry among young people: unfamiliarity with the industry and unawareness of the opportunities to study in the field. It appeared that instead of increasing only information sharing, interactive communication in different forms is needed. The study also suggests that behaviors of the industry sector advancing perceived trustworthiness are of crucial importance. Moreover, the wood industry needs to pay attention to its behaviors and communication also among other stakeholder groups, especially the media, as reputation plays an important role in building up trust and satisfaction between young people and the sector. Finally, the less and highly interested young people were found to assess the relationship partly through different relational elements. In order to develop the relationship with highly interested young people they should be regarded clearly as future employees of the wood industry through activities affirming that they are desired and valued employees in the sector. Further, openness of information disclosure, whether concerning current situation or future prospects, seems to increase credibility and attractiveness of the wood industry. Highly interested young people were also found to appreciate socially responsible activities. The less interested young people seem to be insecure about the reliability of the wood industry as an employer, as well as, its ability and interest to invest in young people s skills. In addition,involvement in issues relevant for young people was found crucial in enhancing the relationship with the less interested young people.The conclusions of the study provide tools for enhancing the attractiveness of the wood industry among young people not only to the industry itself, but also to its advocates, teachers and student counselors of comprehensive and vocational schools, authorities and policy makers.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää keinoja puutuoteteollisuuden vetovoimaisuuden lisäämiseksi nuorten keskuudessa tarkastelemalla nuorten mielikuvia puutuoteteollisuudesta suhdenäkökulmasta. Tutkimuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset tarjoavat työkaluja niin puutuoteteollisuudelle itselleen kuin sen edunvalvojille, peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja oppilaanohjaajille sekä poliittisille päättäjille. Tutkimus osoitti puutuoteteollisuuden näkyvyyden ja tunnettuuden olevan heikkoja nuorten keskuudessa. Lisäksi suurella osalla nuoria on vähän tietoa alan opiskelumahdollisuuksista. Toisaalta puutuoteala tuntuisi kiinnostavan reilua kymmentä prosenttia peruskoulun viimeistä luokkaa käyvistä nuorista. Näyttää kuitenkin siltä, että pelkästään informaation lisääminen ei riitä alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi, vaan tarvitaan ennen kaikkea monipuolista ja tehokasta vuorovaikutteista viestintää. Lisäksi puutuoteteollisuuden toiminnalla ja sen luotettavuudella on tutkimuksen mukaan suuri merkitys nuorten muodostaessa käsitystään alasta ja sen vetovoimaisuudesta opiskelu- ja työpaikkana. Puutuotealan toimintaan ja sitä koskevaan viestintään tulisikin kiinnittää huomiota, ei ainoastaan nuorten keskuudessa, vaan myös muissa sidosryhmissä, erityisesti mediassa, sillä alan maine näyttelee tärkeää osaa nuorten luottamuksen rakentajana ja samaistumisen lähteenä. Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka eivät ole kiinnostuneita puutuoteteollisuudesta, arvioivat alan toimintaa jossain määrin erilaisten tekijöiden kautta kuin alasta kiinnostuneet nuoret. Puutuotealasta kiinnostuneisiin nuoriin tulisi suhtautua selkeästi potentiaalisina työntekijöinä vakuuttaen heitä siitä, että he ovat haluttuja ja arvostettuja osaajia alalle. Myös avoimuus kaikessa tiedottamisessa sekä nykyhetken että tulevaisuuden näkymistä puutuotealalla näyttäisi lisäävän nuorten silmissä sen uskottavuutta ja vetovoimaisuutta. Lisäksi puutuotealasta kiinnostuneet nuoret tuntuvat arvostavat sosiaalisesti vastuullista toimintaa. Vähemmän kiinnostuneita nuoria näyttäisi askarruttavan toisaalta puutuotealan luotettavuus työnantajana, toisaalta alan kyky ja halu panostaa nuorten ammatillisiin taitoihin. Näiden lisäksi esilläolo nuorille tärkeiden asioiden yhteydessä ja erilaisissa nuorten tapahtumissa on tärkeää suhteen kehittämiseksi alasta vähän kiinnostuneiden nuorten keskuudessa. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä peruskoulun 9. luokkalaisista ja ammatillisten oppilaitosten puualan perustutkinto-opiskelijoista otannalla valittujen nuorten keskuudessa. Tutkimusaineiston muodosti 613 vastauslomaketta. Tutkimuksessa yhdistettiin suhdetoimintaan ja viestintään sekä luottamus-tutkimukseen liittyviä lähestymistapoja. Siinä selvitettiin taustaltaan ja kiinnostukseltaan erilaisten nuorten mielikuvaeroja tutkimuksen kannalta keskeisistä suhdetekijöistä pyrkien löytämään erityisesti heikot mielikuvat Lopulta kolmivaiheisen mallin avulla analysoitiin, mitkä julkisuustyön osatekijät ovat keskeisiä edistämään puutuoteteollisuuden vetovoimaisuutta alasta vähän ja paljon kiinnostuneiden nuorten keskuudessa.
Subject: puumarkkinatiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
youngpeo.pdf 1.720Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record