Our Common Tragedy? : Essays on Political Philosophy in the Age of Global Ecological Crisis and Local Conflicts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3270-3
Title: Our Common Tragedy? : Essays on Political Philosophy in the Age of Global Ecological Crisis and Local Conflicts
Alternative title: Yhteinen Tragediamme? : Tutkielmia poliittisesta filosofiasta globaalin ympäristökriisin ja paikallisten konfliktien aikakaudella
Author: Kyllönen, Simo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies, käytännöllinen filosofia
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-04
Language: eng
Belongs to series: Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3270-3
http://hdl.handle.net/10138/208105
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The thesis explores critically some of the theoretical suggestions offered in the literature of environmental political philosophy to overcome the ecological challenges and suggests some promising ways forward. According to the thesis, complexity of the ecological problems, uncertainty related to them, and vulnerability to disagreements because of this, speak in favour of democratic justification of the authority: no other way of resolving the disagreements in the uncertain and complex world can be claimed to be epistemically and morally superior to democracy. Moreover, because appropriately democratic processes are able to show publicly that the (possibly) disputing interests of people are treated in equal and fair manner, the democratic outcomes are able to gain more legitimacy than those resorting solely to the environmentally grounded epistemic (eco)-authority. While democratic processes remain an essential way to produce legitimately authoritative environmental outcomes, the global and intergenerational scope of the problems requires a justification that transcends the democratic processes themselves. Here the thesis defends a Rawlsian kind of contractualism as a way to justify the authority of some global and intergenerational principles and argues that even in the existing non-ideal circumstances the Rawlsian principle of fairness gives us some guidance about the limits within which our societal institutions, laws, and policies deserve our compliance. In addition, the thesis defends the common sense no-harm principle that holds irrespective of the institutional arrangements between people. ¬Due to vast dispersion of causes and effects, a growing number of environmental ethicists have doubted its applicability in the context of large-scale environmental problems at all. Some others have proposed its application at the collective level. Contrary to these authors, the thesis provides a defence of the individualistic no-harm principle as a common-sense way to justify individuals’ duties to change their environmentally harmful behaviour and to promote more effective collective and institutional ways to prevent environmental harm. Finally, the thesis defends a sufficientarian understanding of social justice as the most plausible and coherent way to connect local, global and intergenerational demands. It is also suggested that the sufficientarian approach is capable of overcoming some theoretical challenges that rise at the intergenerational context, in which our choices have an influence not only on how well- or badly-off people in the future are, but also on who those future people are.Väitöskirja tarkastelee kriittisesti tapoja, joilla poliittinen filosofia on pyrkinyt vastaamaan ekologiseen ympäristökriisiin ja sen mukanaan tuomiin teoreettisiin haasteisiin. Väitöskirja puolustaa tiettyjä arkijärjen mukaisia poliittisia ja moraalisia käsityksiä ympäristöongelmien käsittelyssä. Väitöskirjan mukaan ympäristöongelmien monimutkaisuus, ongelmiin liittyvä epävarmuus ja näistä aiheutuvat tulkintaerimielisyydet puhuvat poliittisten periaatteiden sekä instituutioiden demokraattisen oikeuttamisen puolesta: on mahdoton osoittaa julkisesti mitään toista oikeuttamistapaa tiedollisesti tai moraalisesti pätevämmäksi kuin demokratia. Koska demokraattinen päätöksenteko tekee ihmisten erimielisten käsitysten tasapuolisesta kohtelusta myös heille itselleen näkyvää, demokraattisten päätösten on helpompi saavuttaa oikeutus niitä noudattamaan joutuvien silmissä kuin puhtaasti ekologiseen tiedolliseen pätevyyteen perustuvien päätösten. Ympäristöongelmien globaalin ja ylisukupolvisen luonteen vuoksi demokraattinen oikeutus ei kuitenkaan yksin riitä. Väitöskirja puolustaakin amerikkalaisfilosofi John Rawlsin sopimusteoreettista lähestymistapaa keinona oikeuttaa globaaleja ja ylisukupolvisia oikeudenmukaisuusperiaatteita. Väitöskirjan mukaan Rawlsin reiluuden periaate antaa myös riittävän perustan arvioida yhteiskuntamme instituutioiden sekä sosiaalisten käytäntöjemme oikeudenmukaisuutta globaalisti sekä tulevien sukupolvien näkökulmasta. Reiluuden periaatteen lisäksi väitöskirja puolustaa arkijärjen mukaista vahinkoperiaatetta, joka pätee suoraan riippumatta siitä sitooko ihmisiä yhteen jaetut instituutiot tai käytännöt. Siksi vahinkoperiaate voidaan laajentaa ottamaan huomioon myös eläimet ja muu ei-inhimillinen luonto. Väitöskirja puolustaa vahinkoperiaatteen ja siihen liittyvän vastuun soveltamista yksilötasolla; vastoin niitä käsityksiä, joiden mukaan ympäristöongelmien kollektiivisen ja laajalle hajaantuvan luonteen vuoksi periaatteen soveltaminen on mahdollista ainoastaan kollektiivisella tasolla. Lopuksi väitöskirja puolustaa niin sanottua riittävän tason käsitystä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Tämän mukaan yhteiskuntien velvollisuutena ei ole maksimoida hyvinvointia, vaan taata ihmisille, nyt ja tulevaisuudessa, tietty riittävä taso mahdollisuuksia hyvinvointiin. Väitöskirjan mukaan tämä on uskottavin tapa sovittaa yhteen paikalliset, globaalit ja ylisukupolviset vaatimukset. Lisäksi tällainen oikeudenmukaisuuskäsitys pystyy välttämään sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä teoreettisia ongelmia, joita syntyy siitä, että voimme teoillamme vaikuttaa paitsi siihen, kuinka hyvinvoivia tulevat ihmiset ovat, mutta myös siihen, keitä he ovat.
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
OURCOMMO.pdf 478.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record