Tukien tuotannosta irrottamisen vaikutukset viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjontaan Suomessa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061655
Julkaisun nimi: Tukien tuotannosta irrottamisen vaikutukset viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjontaan Suomessa
Tekijä: Kujala, Sanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2006
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20061655
http://hdl.handle.net/10138/20950
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Lantbruksekonomi (lantbrukspolitik)
Agricultural Economics (Agricultural policy)
Maatalousekonomia (maatalouspolitiikka)
Tiivistelmä: This research discusses decoupling CAP (Common Agricultural Policy) support and impacts which may occur on grain cultivation area and supply of beef and pork in Finland. The study presents the definitions and studies on decoupled agricultural subsidies, the development of supply of grain, beef and pork in Finland and changes in leading factors affecting supply between 1970 and 2005. Decoupling agricultural subsidies means that the linkage between subsidies and production levels is disconnected; subsidies do not affect the amount produced. The hypothesis is that decoupling will decrease the amounts produced in agriculture substantially. In the supply research, the econometric models which represent supply of agricultural products are estimated based on the data of prices and amounts produced. With estimated supply models, the impacts of changes in prices and public policies, can be forecasted according to supply of agricultural products. In this study, three regression models describing combined cultivation areas of rye, wheat, oats and barley, and the supply of beef and pork are estimated. Grain cultivation area and supply of beef are estimated based on data from 1970 to 2005 and supply of pork on data from 1995 to 2005. The dependencies in the model are postulated to be linear. The explanatory variables in the grain model were average return per hectare, agricultural subsidies, grain cultivation area in the previous year and the cost of fertilization. The explanatory variables in the beef model were the total return from markets and subsidies and the amount of beef production in the previous year. In the pork model the explanatory variables were the total return, the price of piglet, investment subsidies, trend of increasing productivity and the dummy variable of the last quarter of the year. The R-squared of model of grain cultivation area was 0,81, the model of beef supply 0,77 and the model of pork supply 0,82. Development of grain cultivation area and supply of beef and pork was estimated for 2006 - 2013 with this regression model. In the basic scenario, development of explanatory variables in 2006 - 2013 was postulated to be the same as they used to be in average in 1995 - 2005. After the basic scenario the impacts of decoupling CAP subsidies and domestic subsidies on cultivation area and supply were simulated. According to the results of the decoupling CAP subsidies scenario, grain cultivation area decreases from 1,12 million hectares in 2005 to 1,0 million hectares in 2013 and supply of beef from 88,8 million kilos in 2005 to 67,7 million kilos in 2013. Decoupling domestic and investment subsidies will decrease the supply of pork from 194 million kilos in 2005 to 187 million kilos in 2006. By 2013 the supply of pork grows into 203 million kilos.Tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa pääosassa olevaa maataloustukien tuotannosta irrottamista ja arvioidaan sen vaikutuksia Suomen viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjontaan. Tutkimuksessa esitellään tuotannosta irrotettua maataloustukea koskevia määritelmiä ja tutkimuksia sekä Suomen viljan, naudanlihan ja sianlihan tarjonnan kehitystä ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä vuosina 1970 - 2005. Tässä tutkimuksessa tukien tuotannosta irrottamisella tarkoitetaan luopumista maataloustuen sidonnaisuudesta tuotannossa olevien hehtaarien ja kotieläinten määrään. Tutkimushypoteesin mukaan määräsidonnaisuudesta luopumisella on merkittäviä maataloustuotantoa alentavia vaikutuksia. Tarjontatutkimuksessa estimoidaan mm. tuotanto- ja hintasarjojen pohjalta maataloustuotteiden tarjontaa kuvaavat ekonometriset mallit. Tarjontamallien avulla voidaan simuloida hinta- ja tukimuutosten vaikutuksia maataloustuotteiden tarjonnan määrään. Tässä tutkimuksessa on rakennettu rukiin, vehnän, ohran ja kauran yhteenlaskettua viljelyalaa sekä naudanlihan ja sianlihan tarjontaa kuvaavat regressiomallit. Viljamallissa selittävinä tekijöinä ovat rukiin, vehnän, ohran ja kauran satoihin sekä markkinahintoihin perustuva viljan keskimääräinen hehtaarituotto, hehtaarituet, edellisen vuoden viljelyala ja lannoitekustannus. Naudanlihan tarjontamallissa naudanlihan tarjontaa selittäviä tekijöitä ovat vuodella viivästetty markkinahinnan ja maataloustuen muodostama kokonaistuotto kiloa kohden sekä edellisen vuoden tuotanto. Sianlihan tarjontaa selitetään viivästetyllä kokonaistuotolla, välitysporsaan hinnalla ja investointituilla sekä tuottavuuden kasvua kuvaavalla trendimuuttujalla ja vuoden viimeisen neljänneksen dummy-muuttujalla. Viljan ja naudanlihan estimoinneissa on käytetty vuosidataa vuosilta 1970 - 2005 ja sianlihan estimoinnissa neljännesvuosidataa vuosilta 1995 - 2005. Viljan viljelyalan sekä naudanlihan ja sianlihan tarjonnan riippuvuus tarjontaa selittävistä tekijöistä oletettiin lineaariseksi. Viljan viljelyalamallin selitysasteeksi saatiin 0,81, naudanlihan tarjontamallin 0,77 ja sianlihan tarjontamallin 0,82. Viljan viljelyalan hintajoustoksi saatiin 0,08 ja maataloustuen joustoksi 0,03. Naudanlihan tarjontamallissa naudanlihan kokonaistuoton joustoksi saatiin 0,12. Sianlihan tarjonnan jousto kokonaistuoton suhteen oli 0,14, porsaan hinnan -0,19 ja investointituen 0,03. Regressiomalleilla ennustettiin viljan viljelyalan sekä naudanlihan ja sianlihan tarjonnan kehitystä vuosina 2006 - 2013. Perusskenaarioissa tarjonnan määrään vaikuttavien tekijöiden oletettiin muuttuvan vuodesta 2006 eteenpäin samalla tavalla kuin Suomen EU-jäsenyyden aikana 1995 - 2005 keskimäärin. Perusskenaarioiden lisäksi malleilla simuloitiin CAP-tukien tuotannosta irrottamisen vaikutuksia viljan viljelyalan ja naudanlihan tarjonnan määrään sekä kansallisten tukien irrottamisen vaikutuksia viljan viljelyalan, naudanlihan ja sianlihan tarjonnan määrään. Sianlihan tarjontamallilla simuloitiin myös investointitukien poistamisen tarjontavaikutuksia. Ns. CAP-skenaarioissa vuodesta 2005 vuoteen 2013 viljan viljelyala laski 1,12 miljoonasta hehtaarista 1,0 miljoonaan hehtaariin ja naudanlihan tarjonta 88,8 miljoonasta kilosta 67,7 miljoonaan kiloon, kun 75 prosenttia sonnipalkkioista jätettiin tuotantoon sidotuiksi. Sianlihan tarjonta laski kansallisten tukien ja investointitukien irrottamisen myötä vuoden 2005 noin 195 miljoonasta kilosta 188 miljoonaan kiloon vuonna 2006, mutta nousi 203 miljoonaan kiloon vuoteen 2013 mennessä.
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
tukientu.pdf 891.2KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot