Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/209973

Citation

Lindström , J K & Wide , C 2017 , Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska . i E Sköldberg , M Andréasson , H Adamsson Eryd , F Lindahl , S Lindström , J Prentice & M Sandberg (red) , Svenskans beskrivning : Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11-13 maj 2016 . Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap , vol. 29 , Göteborg University , Göteborg , s. 175-187 , Svenskans beskrivning 35 , Göteborg , Sverige , 11/05/2016 .

Title: Vid biljettluckan : Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska
Alternative title: At the counter : Formal and pragmatic variation in the formulations of reason for the visit in Swedish service encounters
Author: Lindström, Jan Krister; Wide, Camilla
Other contributor: Sköldberg, Emma
Andréasson, Maia
Adamsson Eryd, Henrietta
Lindahl, Filippa
Lindström, Svea
Prentice, Julia
Sandberg, Malin
Contributor organization: Finskugriska och nordiska avdelningen
Publisher: Göteborg University
Date: 2017
Language: swe
Number of pages: 12
Belongs to series: Svenskans beskrivning
Belongs to series: Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap
ISBN: 978-91-87850-64-6
ISSN: 1102-3619
URI: http://hdl.handle.net/10138/209973
Abstract: I det här bidraget koncentrerar vi oss på inledningssekvenser i servicesamtal på svenska som spelats in vid biljettkassor på teatrar, arenor och kulturcenter i Sverige och Finland. Vi fokuserar specifikt ärendepresentationer, dvs. hur kunderna formulerar orsaken till sitt besök. Typiska ärenden i materialet utgörs av inköp av biljetter eller avhämtning av på förhand bokade biljetter. Våra frågeställningar gäller utformningen av ärendepresentationer: vilken variation finns det i den grammatiska formen av den här typen av social handling, vilka pragmatiska markörer förekommer i den, i vilken mån är variationen förknippad med ärendets art eller varieteten (sverigesvenska, finlandssvenska)? I vårt material kan vi observera en rätt stor variation i hur kunderna formulerar sitt ärende: från korthuggna, frasformade yttranden (Matchen ikväll) till satsformade deklarativa eller interrogativa yttranden med eller utan modala element (Ja skulle komma å lösa ut två biljetter; Har du några biljetter kvar på måndag?). Kundernas turer kan även innehålla pragmatiska markörer av typen du (Sverige), hördu (Finland), va (Sverige), dedär (Finland). Vidare kan turen där ärendet presenteras föregås av en förklarande försekvens eller följas av en eftersekvens i samma syfte. Undersökningsmaterialet omfattar ca 300 videoinspelade sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal från 2013–14. Materialet har insamlats inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP), som undersöker språkliga och interaktionella praktiker i sverigesvenska och finlandssvenska (se t.ex. Norrby m.fl. 2015). Metodiskt anknyter vår analys till variationspragmatik och interaktionell lingvistik (Schneider & Barron 2008, Couper-Kuhlen & Selting 2001).
Subject: 6121 Språkvetenskaper
service encounters
variational pragmatics
Interactional linguistics
Language contact
Finland Swedish
Pragmatics
Peer reviewed: Yes
Rights: other
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion
Funder: Unknown funder
Grant number:
284595


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vid_biljettluckan_Lindstrom_Wide_SveBe35.pdf 247.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record