Struggles over resources and representations in territorial conflicts in the Northern Autonomous Atlantic Region (RAAN), Nicaragua

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3585-4
Titel: Struggles over resources and representations in territorial conflicts in the Northern Autonomous Atlantic Region (RAAN), Nicaragua
Författare: Rinne, Pia
Medarbetare: Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, geografiska institutionen
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2007-01-12
Språk: en
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3585-4
http://hdl.handle.net/10138/21222
Nivå: Doktorsavhandling (monografi)
Abstrakt: Territoriality is a central issue in indigenous peoples struggles. The territorial struggles involve struggles over the control of natural resources and over political participation and representation, but also over the perception of territorial rights and the symbolic representation of the territory. These struggles are carried through both in material and symbolic ways through recurring to different discourses and representations that provide legitimation for the territorial claims of the group. The study is located in the Northern Autonomous Atlantic Region of Nicaragua. The study concerns the territorial strategies, conceptions and practices of the indigenous people and other actors. Territorial conflicts exist between the autonomous region and the central government of Nicaragua, between mestizo settlers and indigenous people, between different indigenous groups, and between these and development agents such as conservation projects. The study focuses on how territorial discourses and representations are used to legitimate territorial control. Environmental, historical and cartographical discourses are the most important discourses recurred to. The influence of discourses and representations on the territorial practices and policies of the different actors, the links between the local struggles and global processes, and the broader structural factors impacting on the territorial struggles are also analysed. Among the structural factors are the problems related to land tenure and management and the use of natural resources, the advance of the agricultural frontier, the institutional weaknesses of the central and regional governments and the legislative processes. The territorial discourses are both recurred to in a strategic way and also grounded in local ideals and practices. The discourses have produced real effects for example in legislation, land tenure systems, political representation and environmental practices. Although the use of discourses and representations are an important power tool in territorial struggles, territorial control cannot be effectively accomplished merely through representing territorial claims in a legitimate way or through reforming legislation, as the conflicts are also largely a result of structural factors affecting the region. The fieldwork was carried out during a total of twelve months between 2000 and 2002. The research methods used were semi-structured interviews, participant observation and participatory research methods. A broad range of literary sources were also used to collect data. The study is located within the field of critical political geography with a discursive political ecology approach. It can be called a critical realist approach to the discursive analysis of indigenous territoriality.Kampen för territoriella rättigheter är en central fråga för ursprungsfolk. Denna kamp handlar om kontroll över naturresurser och politiskt deltagande, men också om hur man representerar territoriet och territoriella rättigheter symboliskt. Denna symboliska kamp går ut på att använda sig av olika diskurser och representationer för att legitimera den egna gruppens territoriella krav. Studien utfördes i den norra autonoma atlantiska regionen i Nicaragua. Den behandlar de olika gruppernas territoriella strategier, handlingar och synsätt. Det förekommer territoriella konflikter mellan den autonoma regionen och Nicaraguas centralregering, mellan mestismigranter och indianer, mellan olika indiangrupper samt mellan lokalbefolkning och t.ex. naturskyddsprojekt. Studien koncentrerar sig på användningen av historiska, kartografiska och miljödiskurser. Andra frågor som analyseras är hur dessa diskurser påverkar de olika aktörernas territoriella handlingar, hur dessa diskurser är bundna till globala processer, och hur olika strukturella faktorer inverkar på de territoriella konflikterna. Bland dessa är t.ex. problem i jordanvändningen, jordägon och användningen av naturresurser, institutionella svagheter hos centralregeringen och den autonoma regeringen, samt den nationella lagstiftningen. De territoriella diskurserna har inverkat bl.a på lagstiftningen, jordanvändningen, lokalbefolkningens politiska deltagande och dess miljömedvetenhet. Fastän användningen av diskurser och representationer är en viktig del av den territoriella kampen, kan territoriell kontroll inte fås till stånd enbart genom denna symboliska kamp eller genom lagstiftning eftersom konflikterna i hög grad påverkas av olika strukturella faktorer. Fältarbetet utfördes under tolv månader mellan 2000 och 2002. Utöver olika literära källor användes temaintervjuer, deltagarobservation samt metoder för medinflytande (participatory methods) som metoder. Studien berör fältet för kritisk politisk geografi och använder sig av synsätt från diskursiv politisk ekologi.
Subject: maantiede
Licens: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
struggle.pdf 3.751Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post