Data mining for telecommunications network log analysis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5196-8
Title: Data mining for telecommunications network log analysis
Alternative title: Tiedonlouhinta televerkkojen lokien analysoinnin tukena
Author: Hätönen, Kimmo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Nokia Research Center, Nokia Siemens Networks
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2009-01-30
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-5196-8
http://hdl.handle.net/10138/21332
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Telecommunications network management is based on huge amounts of data that are continuously collected from elements and devices from all around the network. The data is monitored and analysed to provide information for decision making in all operation functions. Knowledge discovery and data mining methods can support fast-pace decision making in network operations. In this thesis, I analyse decision making on different levels of network operations. I identify the requirements decision-making sets for knowledge discovery and data mining tools and methods, and I study resources that are available to them. I then propose two methods for augmenting and applying frequent sets to support everyday decision making. The proposed methods are Comprehensive Log Compression for log data summarisation and Queryable Log Compression for semantic compression of log data. Finally I suggest a model for a continuous knowledge discovery process and outline how it can be implemented and integrated to the existing network operations infrastructure.Tiedonlouhintamenetelmillä analysoidaan suuria tietomääriä, jotka on kerätty esimerkiksi vähittäiskaupan asiakkaista, televerkkojen laitteista, prosessiteollisuuden tuotantolaitoksista, tai erotettu geeneistä tai muista tutkitusta kohteista. Menetelmät havaitsevat tehokkaasti asioiden välisiä yhteyksiä kuten käyttäytymis- ja toimintamalleja ja poikkeamia niistä. Menetelmillä tuotettua tietoa käytetään liike-elämässä ja teollisuudessa toimintojen tehostamiseen sekä tieteessä uusien tutkimustulosten etsimiseen. Tiedonlouhinnan menetelmien ongelmana on niiden monimutkaisuus ja vaikeakäyttöisyys. Pystyäkseen käyttämään menetelmiä, tulee hallita niiden teoreettiset perusteet ja kyetä asettamaan kohdalleen useita kymmeniä tuloksiin vaikuttavia syötearvoja. Tämä on hankalaa käytännön tehtävissä, kuten televerkkojen valvonnassa, joissa seurattavat datamäärät ovat valtavia ja aikaa päätöksen tekoon on vähän: pikemminkin minuutteja kuin tunteja. Minkälaisia tiedonlouhintamenetelmien tulisi olla, jotta ne voitaisiin liittää esimerkiksi osaksi televerkon valvojan työkaluja? Selvittääkseni tiedonlouhintamenetelmille asetettavat vaatimukset tarkastelen väitöskirjassani päätöksentekoa televerkon operoinnin ja ylläpidon eri vaiheissa ja tasoilla. Luon päätöksenteosta mallin ja tarkastelen sitä tukevia tiedonlouhinnan tehtäviä ja niiden tarvitsemia lähtötietoja. Kuvaan teollisessa käyttöympäristössä saatavilla olevan asiantuntemuksen, resurssit ja työvälineet, joiden avulla tiedonlouhintamenetelmiä käytetään ja johdan vaatimuslistan päätöksenteon tukena käytettäville tiedonlouhintamenetelmille. Tutkimuksessani esittelen kaksi menetelmää laajojen tapahtumia sisältävien lokitietokantojen analysointiin. CLC-menetelmä luo ilman etukäteisoppimista tai -määritelmiä annetusta laajasta tapahtumajoukosta tiivistelmän havaitsemalla ja kuvaamalla usein samankaltaisina toistuvat tapahtumat ja tapahtumien ketjut. Menetelmä jättää lokiin asiantuntijan tarkasteltavaksi yksittäiset ja harvoin esiintyvät tapahtumat. QLC-menetelmää puolestaan käytetään lokien tiiviiseen tallennukseen. Sen avulla voidaan lokit tallentaa joissain tapauksissa kolmanneksen pienempään tilaan yleisesti käytettyihin tiivistysmenetelmiin verrattuna. Lisäksi QLC-menetelmän etuna on, että sen avulla tiivistettyihin lokitiedostoihin voidaan kohdistaa kyselyjä ilman, että tiivistystä täytyy erikseen ensin purkaa. Sekä CLC- että QLC-menetelmä täyttää hyvin havaitut tiedonlouhintamenetelmille asetetut vaatimukset. Tutkimuksen lopuksi esitän teollista päätöksentekoa tukevaa jatkuvaa tiedonlouhintaa kuvaavan prosessimallin ja hahmottelen kuinka tiedonlouhintamenetelmät ja -prosessi voidaan yhdistää yrityksen tietojärjestelmään. Olen käyttänyt televerkkojen ylläpitoa tutkimusympäristönä, mutta sekä havaitsemani tiedonlouhintamenetelmille asetettavat vaatimukset että kehittämäni menetelmät ovat sovellettavissa muissa vastaavissa ympäristöissä, joissa tarkkaillaan ja analysoidaan jatkuvaa lokitapahtumien virtaa. Näille ympäristöille on yhteistä, että niissä on jatkuvasti tehtävä päätöksiä, joita ei pystytä tapahtumien ja prosessin tilojen harvinaisuuden tai moniselitteisyyden takia automatisoimaan. Tällaisia ovat muun muassa tietoturvalokit, verkkopalvelujen käytön seuranta, teollisten prosessien ylläpito, sekä laajojen logistiikkapalveluiden seuranta.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
datamini.pdf 3.232Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record