Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? : Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3492-0
Title: Mikä ohjaa kirkon työnohjaajaa? : Haastattelututkimus työnohjaajien teoreettisista lähestymistavoista
Author: Ahteenmäki-Pelkonen, Leena
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, käytännöllisen teologian laitos
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, institutionen för praktisk teologi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2006-11-10
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:952-10-3492-0
http://hdl.handle.net/10138/21597
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kirkon työnohjauksen teoreettisia lähtökohtia työnohjaajien itsensä kuvaaminen. Kirkon työnohjausta on kaikkineen tutkittu vvarsin vähän. Tutkimuksessa noudatettiin kvalitatiivista konstruktivisista paradigmaa, jonka tavoitteina olivat tutkittavan ilmiön ymmärtäminen ja rekonstruktio. Induktiivisen tutkimusotteen mukaisesti etenevät tutkimusprosessi oli luonteeltaan kuvaileva ja analyyttis-synteettinen käsitteellistäminen. Tutkimuksen pääaineisto muodoistui Päijät-Hämeen seudulla asuvien kirkon työnohjaajien (n=12) teemahaastatteluista. Rinnakkaisaineistona käytettiin psykiatrian työnohjauksen (n=6) vastaavanlaisia haastatteluja. Kirkon ja psykiatrian työnohjaajien yhteisiä taustateorioita olivat psykodynaaminen teoria, systeemiteoria ja narratiivisuus. Käsitteellistämisprosessissa muodostettiin kirkon työnohjauksesta seuraavat kategoriat: 1) Pastoraalisuus (laajasti ymmärtäen), 2)Ihmisen integroituva kehitys ja 3) Ajattelu- ja toimintamallien muutos. Pääkategoriat ilmentävät työnohjaajien näkemysten kokonaisvaltaisuutta ja integroinnin tavoitetta, joka ei kuitenkaan ole stabiili, vaan avoin myös muutoksille. Pastoraalipsykologian ja psykodynaamisen teoria painotus johtaa työnohjattavien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Työnohjausta tarkasellaan silloin osana ohjausta, ei niinkään suhteessa ohjattavan työhön. Suhde ohjattavan työhön onkin kirkon työnohjauksessa erityistä huomiota vaativa kysymys. Avainsanat: työnohjaus, taustateoriat, teoreettiset lähestymistavat, konstruktivismi
Subject: uskonnonpedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mikaohja.pdf 856.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record