Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4070-2
Title: Nuorten arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet
Alternative title: Values and Attitudes of Finnish Adolescents toward Information Society
Author: Poutiainen, Olli
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Practical Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, käytännöllisen teologian laitos
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten, institutionen för praktisk teologi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2007-08-18
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-4070-2
http://hdl.handle.net/10138/21609
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this study was to explore the sociocultural value orientations of Finnish adolescents and their attitudes toward information society. In addition, this study explored the association between values and attitudes toward information society. I investigated whether values and attitudes follow social development and whether they can be divided into value categories such as traditional, modern and postmodern. This study falls into the category of youth research. The study uses a multimethodological approach and straddles the following disciplines: the science of education, religious education, sociology and social psychology. The theoretical context of the study is modernisation, understood as a two level process. The first level represents the transition from a religious-based traditional society to a modern industrial society. The second level of modernisation refers to the process of development established after the second world war, called postmodernisation, which is understood as the transition from an emphasis on economical imperatives to an emphasis on subjective well-being and the quality of life. Postmodernisation influences both social organisations and individuals´ values and worldviews. The target group of this survey-study comprised 408 16- to 19-year-old Finnish adolescent students from secondary school and vocational school. The data were gathered with a quantitative questionnaire during the second half of 2001. The results of the study can be generalised to the population of Finnish 16- to 19-year-olds. The data were analysed quantitatively using ANOVA and multivariate analyses such as cluster analysis, factor analysis and general linear modeling. Bayesian dependence modeling served to explore further how the values predict the attitudes toward information society. The results indicate that values are associated not only with attitudes toward information society, but with many other sociocultural indicator as well. Especially strong interpreting indicators included gender and identity or lifestyle questions. The results also indicate an association between values, attitudes and social development and a two-level modernisation process. Values formed traditional, modern and postmodern value systems. Keywords: values, attitudes, modernisation, information society, traditional, modern, postmodernTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia arvo-orientaatioita ja tietoyhteiskunta-asenteita suomalaisnuorilla on sekä millainen yhteys arvojen ja tietoyhteiskunta-asenteiden välillä on. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi sitä, ovatko arvot ja asenteet yhteydessä yhteiskunnan modernisoitumiskehitykseen ja muodostavatko arvo-orientaatiot ylätason arvojärjestelmiä, jotka voidaan tulkita traditionaaliseksi, moderniksi ja jälkimoderniksi. Kohderyhmänsä perusteella tutkimus sijoittuu nuorisotutkimuksen kenttään. Tutkimuksen lähestymistapa on monitieteellinen ja sijoittuu usean tieteenalan, kasvatustieteen, uskonnonpedagogiikan, sosiologian ja sosiaalipsykologian, leikkauspisteeseen. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa modernisaatioteoria, joka ymmärretään tutkimuksessa kaksivaiheisena prosessina. Ensimmäistä vaihetta kuvaa siirtyminen perinteisestä, usein uskonnon hallitsemasta, maatalousyhteiskunnasta moderniin teolliseen yhteiskuntaan. Toisella vaiheella tarkoitetaan toisen maailmansodan jälkeen esiin nousseita kehityksen muotoja. Tällä jälkimodernisaatioksi kutsutulla kehitystrendillä viitataan muutoksiin niin sosiaalisissa organisaatioissa kuin yksilöiden ihmisten arvoissa ja maailmankuvissa. Jälkimodernisaatio korostaa subjektiivisen hyvinvoinnin ja elämänlaadullisten kysymysten merkitystä taloudellisten imperatiivien sijaan. Tutkimus on survey-tutkimus. Sen kohderyhmänä on 408 toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevaa 16-19 -vuotiasta nuorta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella loppuvuodesta 2001. Tutkimuksen aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti käyttämällä tutkimusmenetelminä varianssianalyysia (ANOVA) ja monimuuttujamenetelmiä: klusterianalyysia, faktorianalyysia ja yleistä lineaarista mallia. Bayesilaisella riippuvuusmallituksella (BDM) tutkittiin, kuinka arvot ennustavat tietoyhteiskunta-asenteita. Tutkimustulokset voidaan yleistää koko suomalaisnuorten populaatioon. Tulokset osoittavat, että nuorten arvot ovat yhteydessä tietoyhteiskunta-asenteiden lisäksi myös muihin sosiokulttuurisiin tekijöihin. Erityisen selitysvoimaisiksi tekijöiksi osoittautuivat sukupuoli ja nuorten identiteettiin ja elämäntapoihin liittyvät tekijät. Tulokset osoittavat, että arvot ja tietoyhteiskunta-asenteet ovat yhteydessä myös modernisaatiokehitykseen. Arvo-orientaatiot muodostavat traditionaalisen, modernin ja jälkimodernin arvojärjestelmän. Avainsanat: arvot, asenteet, modernisaatio, tietoyhteiskunta, traditionaalinen, moderni, jälkimoderni
Subject: uskonnonpedagogiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
nuortena.pdf 959.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record