Kuusikuitupuun tuoretiheyden maantieteellisen vaihtelun vaikutus vastaanottomittauksen mittaustarkkuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225249
Title: Kuusikuitupuun tuoretiheyden maantieteellisen vaihtelun vaikutus vastaanottomittauksen mittaustarkkuuteen
Author: Råberg, Santtu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225249
http://hdl.handle.net/10138/216692
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Tutkimus käsittelee kuusikuitupuun tuoretiheyden vaihtelua. Tuoretiheyden yksikkö on kg/m³. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka suurta vaihtelu on kahden eri vastaanottopisteen välillä. Lisäksi saadaan selville, voidaanko eri tehtailla mitattuja tietoja käyttää toisella maantieteellisellä alueella sijaitsevalla tehtaalla. Tutkimuksessa vertailtiin kahdelta eri tehtaalla mitattuja tuoretiheyksiä sekä metsäntutkimuslaitoksen alueellisia tuoretiheyslukuja. Tutkimusaineisto koostui 254 otantanipusta, jotka mitattiin Rauman paperitehtaalla 22.6.–30.12.2015. Otanta käsitti 3859,8 m³ kuusikuitupuuta, joka jakautui 254 nippuun. Otantanippujen keskimääräinen kiintotilavuus oli 15,5 m³. Pölkyt mitattiin mittasaksilla keskuskiintomittauksella. Pituus mitattiin 5 cm tasaavaa luokitusta käyttäen ja läpimitta 1 mm:n tarkkuudella. Vertailuaineistona käytettiin nipun saapumisajankohtana Jämsänkosken paperitehtaan vastaanotossa käytössä ollutta keskimääräistä tuoretiheyttä. Vertailussa oli mukana myös vuodesta 2012 alkaen kuukausittaisia tuoretiheyksien keskiarvoja. Aineistoista selvitettiin tuoretiheyksien vaihtelun aiheuttamien tilavuuserojen tilastollinen merkitsevyys t-testillä sekä tutkittiin erojen ja hajonnan suuruutta ja suuntaa. Lisäksi selvitettiin vuorokauden keskilämpötilan ja haihdunnan vaikutusta tuoretiheyteen. Tuoretiheyksien erojen todettiin olevan eri maantieteellisillä alueilla niin suuria, että paras keino päästä puunmittauslain asettamien raja-arvojen sisälle on käyttöpaikoittainen mittaus. Syyksi eroihin todettiin sää- ja varastointiolosuhteiden sekä puuvirtojen suuruuden vaihtelu. Eri tehtaille raakapuuta saapuu eri tahdissa, jolloin myös tuoretiheyden päivitystaajuus on erilainen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record