Rekrytointiprosessin hakijakokemukseen vaikuttavat tekijät

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225228
Title: Rekrytointiprosessin hakijakokemukseen vaikuttavat tekijät
Author: Virtanen, Satu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201708225228
http://hdl.handle.net/10138/216702
Thesis level: master's thesis
Discipline: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstract: Hyvällä työnantajamielikuvalla on todettu olevan selvä yhteys yritysten kykyyn houkutella parhaita osaajia palvelukseensa, ja siksi sen kehittämiseen on viime vuosina alettu panostaa yhä enemmän. Rekrytointiprosessi on yksi osa työnantajamielikuvan luomista, minkä vuoksi hakijakokemuksen parantaminen on tärkeää. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät yritysten rekrytointiprosessissa vaikuttavat hakijakokemukseen ja miten tätä kokemusta parantamalla voidaan tukea positiivista työnantajamielikuvaa. Tutkimuksessa verrattiin positiivisessa ja negatiivisessa hakijakokemuksessa korostuvia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta ja aineistonkeruu toteutettiin eläytymismenetelmällä, jossa vastaajien tulee kehyskertomuksen avulla eläytyä rekrytointiprosessiin ja kuvata tähän tilanteeseen johtaneet tapahtumat. Aineistoksi kerättiin 36 tarinaa 3. vuoden kone- ja sähkötekniikan opiskelijoilta kahdesta suomalaisesta teknillisestä yliopistosta keväällä 2017. Aineiston analysoinnissa käytettiin teemoittelua. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että hakijakokemukseen vaikuttivat erityisesti rekrytoinnin tuloksesta viestiminen ja sen oikea ajoitus. Lisäksi merkitystä oli työpaikkailmoituksella, hakemisen vaivattomuudella, miellyttävällä haastattelutilanteella sekä ympäristön kannustuksella työpaikan hakemiseen. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että hakijakokemuksessa keskeistä on riittävän tiedon oikea-aikainen tarjoaminen hakijan epävarmuuden vähentämiseksi. Kun tällainen perustaso on saavutettu, hakijan huomio kiinnittyy muihin tekijöihin, joita parantamalla voidaan vahvistaa työnantajamielikuvaa.
Subject: rekrytointi
hakijakokemus
työnantajamielikuva
eläytymismenetelmä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record