Fel i vara och överlåtelse av open source licensavtal i samband med företagsförvärv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015318
Title: Fel i vara och överlåtelse av open source licensavtal i samband med företagsförvärv
Author: Vuorinen, Amanda
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015318
http://hdl.handle.net/10138/219401
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Företagsförvärv, särskilt sådana som berör teknologibolag inom den privata sektorn, är ofta behäftade med stora utmaningar, relaterade till immateriella rättigheter och därmed även i många fall open source licenser. Frågor angående hur open source licenser kan överlåtas från en licenstagare till en annan samt vilka krav som kan ställas på säljaren har även ökat i samband med att IT-bolag och startupföretag blivit allt aktivare på den internationella marknaden för företagsförvärv. I samband med företagsförvärv aktualiseras även traditionella juridiska frågor om fel i vara och huruvida dessa rättsregler kan tillämpas även i sådana fall där felet finns i säljarens sätt att använda sig av open source och skyldighet att uppfylla kraven som open source licensen ställer på användaren. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera överlåtelsen av open source licenser från säljare till köpare i samband med företagsförvärv. Intentionen med avhandlingen är även att ur ett praktiskt perspektiv identifiera särskilda risker i samband med överlåtelse av open source licenser i företagsförvärv samt när fel i vara enligt köplagen kan anses föreligga. I avhandlingen tas även i beaktande situationer där parterna i köpebrevet inte har avtalat om när fel i vara ska anses föreligga och hur riskerna i sådana fall ska fördelas. För att kunna identifiera riskerna i samband med överlåtelse av open source licenser har jag i denna avhandling valt att separat behandla grunderna för open source licenser, företagsförvärv, överlåtelse av licensavtal samt fel i vara. Ambitionen är att analysera hur den finska lagstiftningen och grundläggande principer kring företagsförvärv går att tillämpa på open source licenser. Avhandlingen börjar med att presentera open source licenser som begrepp och juridiskt instrument på en grundläggande nivå. Även de för avhandlingen mest relvenata open source licenserna samt lagvalsfrågor och andra grundläggande avtalsrättsliga fenomen och dess tillämpning på open source licenser presenteras. Eftersom upphovsrätten onekligen har en mycket stark koppling till open source licenser och således även denna studie, behandlas förhållandet mellan dessa även kort. Efter att open source licenserna behandlats är syftet att beskriva kontexten för överlåtelsen av open source licenser i avhandlingen dvs. företagsförvärv. Företagsförvärvsprocessen beskrivs steg för steg börjande från förhandlingsfasen till signing och closing. Sedan presenteras köpebrevets utformning samt open source licensernas inverkan på säljarens garantier och innehållet i själva köpebrevet. Ett central ämne i avhandlingen är själva överlåtelsen av open source licenser. Syftet är att generellt behandla överlåtelse av open source licensavtal utgående ifrån allmänna avtalsrättsliga principer om överlåtelse av avtal. I avhandkingen presenteras även de särdrag som open source licenserna för med sig i en företagsförvärvsprocess i t.ex. due diligence processen samt vilka särskilda risker som säljaren och köparen måste ta i beaktande då köpeobjektet omfattar någon typ av öppen källkod. Avslutningsvis behandlas säljarens felansvar som kan uppstå till följd av fel i vara utgående från köplagens bestämmelser. Utöver de teoretiska feltyperna presenteras även konkreta exempel på fel i vara i samband med företagsförvärv där open source licenser överlåts till köparen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record