Julkisen hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella ennakoimattoman olosuhdemuutoksen perusteella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015320
Title: Julkisen hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskaudella ennakoimattoman olosuhdemuutoksen perusteella
Author: Sampio, Saija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709015320
http://hdl.handle.net/10138/219409
Thesis level: master's thesis
Discipline: Velvoiteoikeus
Obligation law
Obligationsrätt
Abstract: Julkiset hankinnat ovat ajankohtainen ja taloudellisesti merkittävä aihe sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Suomessa julkisilla varoilla ostetaan vuosittain tuotteita, palveluja ja urakoita noin 35 miljardilla eurolla. Summa vastaa noin 17 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Julkisten hankintojen kokonaisarvo Euroopan unionissa on noin 14 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta, eli noin kaksi triljoonaa euroa vuodessa. Euroopan komissio antoi joulukuussa 2011 kolme julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviehdotusta, jotka hyväksyttiin keväällä 2014. Direktiivit tuli saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä huhtikuussa 2016. Monissa jäsenmaissa niiden kansallinen täytäntöönpano kuitenkin myöhästyi ja uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1379/2016) tuli Suomessakin voimaan vasta tammikuussa 2017. Julkisten hankintojen sääntelyn painopiste on perinteisesti ollut hankintamenettelyssä. Hankintalain soveltamisalaa on kuitenkin laajennettu myös hankintamenettelyn jälkeiseen aikaan hankintasopimuskaudelle ja sääntelyn painopiste on siirtymässä sopimuskauden aikaisten muutosten kontrollointiin. Hankintasopimuksen muuttamista sopimuskaudella koskevien sääntöjen selventäminen on nähty hankintalainsäädännön tärkeänä tavoitteena. Julkista hankintasopimusta ei saa pääsääntöisesti muuttaa olennaisesti sen voimassaoloaikana. Sopimuskaudella olosuhteissa voi kuitenkin usein ilmetä muutoksia, joihin hankintasopimusta tulee mukauttaa. Hankintasopimuksen muuttamista ennakoimattomien olosuhteiden perusteella koskevan sääntelyn on nähty olevan yksi tärkeimmistä hankintasopimusten muuttamista koskevista uudistuksista. Tässä tutkielmassa arvioidaan, miten julkista hankintasopimusta voidaan muuttaa sen voimassaoloaikana ennakoimattoman olosuhdemuutoksen perusteella hankintalain 136 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohtien nojalla. Hankintalain 136 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdat koskevat sopimuksen muuttamista ennakoimattoman olosuhdemuutoksen perusteella. Kohtien nojalla hankintasopimusta voidaan muuttaa sopimusehdon nojalla sekä ilman sopimusehtoa. 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutos perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen yleistä luonnetta. 2 momentin 3 kohdan mukaan muutos on sallittu, jos muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen. Muutos ei saa tällöin myöskään olla yli 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Kysymyksenasettelun kannalta on olennaista selvittää millainen ennakoimaton olosuhteiden muutos voi olla perusteena hankintasopimuksen muuttamiselle ja mitä hankintasopimuksen yleisen luonteen muuttuminen tarkoittaa. Olosuhteiden ennakoimattomuuteen vaikuttaa myös hankintayksikön huolellisuusvelvoite hankintaa suunniteltaessa. Kysymystä tarkastellaan sekä sopimuksen yksipuolisen että sopimuksen kaksipuolisen muuttamisen näkökulmista.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record