Parturition and subsequent uterine health and fertility in sows

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3666-4
Title: Parturition and subsequent uterine health and fertility in sows
Author: Björkman, Stefan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-09-15
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3666-4
http://hdl.handle.net/10138/220927
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: We hypothesized that prolonged farrowing decreases subsequent fertility, that is, pregnancy rate. Furthermore, we hypothesized that prolonged farrowing causes retention of placentae and metritis, delays uterine involution and perturbs follicular growth after weaning. We also hypothesized that sows that undergo prolonged farrowing release less oxytocin at subsequent estrus in response to boar stimulation. We determined the farrowing duration (time between expulsion of first and last piglet) of sows and explored whether there is a negative effect on subsequent post-weaning pregnancy rate (n = 148). We explored the relationship between farrowing duration and placenta expulsion (n = 142), and postpartum uterine size and intrauterine fluid (n = 99). For that, placenta expulsion was observed until 24 h after birth of the last piglet and ultrasonography was used during the first week postpartum to examine the uteri of the sows. Uterine size and intrauterine fluid were used as indicators for initial uterine involution and puerperal metritis. Furthermore, we determined the farrowing duration of sows (n = 30) and monitored the subsequent follicular development using transrectal ultrasound twice a day between the third day after weaning and ovulation. At estrus, blood samples were collected in the presence of a boar in order to determine the endogenous oxytocin concentrations and release patterns. The results show that sows with a prolonged parturition (> 300 min) were 3.4 (P = 0.027) more likely not to be pregnant. Sows that experienced total (no expulsion of placental parts; 3%) and partially retained placentae (no expulsion of placental parts after birth of the last piglet; 3%) had longer farrowing durations (1009 ± 275 and 734 ± 136 min) than sows without retained placentae (369 ± 202 min; P = 0.021 and P = 0.004). Farrowing duration conformed to a quadratic relationship with the number of expelled placental parts (P = 0.001), placental expulsion duration (time between expulsion of first and last placental part; P = 0.002) and time between expulsion of last piglet and last placental part (P = 0.024). Use of oxytocin increased number of expelled placental parts (3.8 ± 0.2 vs. 2.9 ± 0.3, P = 0.035), decreased the placental expulsion duration (172 ± 44 vs. 328 ± 26 min, P = 0.011) and time between expulsion of last piglet and last placental part (148 ± 48 vs. 300 ± 24 min, P = 0.025). Furthermore, prolonged farrowing (β ± SE, Wald χ2, Odds; 2.0 ± 0.5, 13.1, 7.6; P = 0.001), obstetrical intervention (1.5 ± 0.7, 4.4, 4.3; P = 0.036) and two or more stillborn piglets (1.4 ± 0.7, 3.8, 3.9; P = 0.052) increased the risk of having enlarged uterine size whereas oxytocin administration (­ 1.5 ± 0.7, 4.7, 0.2, P = 0.040) decreased the risk. Two or more stillborn piglets (2.6 ± 0.9, 8.7, 13.7; P = 0.003), obstetrical intervention (1.8 ± 0.8, 5.0, 6.0; P = 0.025), prolonged farrowing (1.7 ± 0.8, 4.3, 5.7; P = 0.039) and impaired placenta expulsion (3.3 ± 1.7, 4.0, 26.9; P = 0.044) were associated with intrauterine fluid. After weaning, OT concentrations were higher in sows with prolonged farrowing than in sows with shortened farrowing (28.0 ± 7.7 vs. 20.6 ± 7.7, P < 0.01). OT concentrations correlated with diameters of the follicles measured 5 d after weaning and when the follicles reached their maximum size after weaning (r = 0.61, P < 0.01 and r = 0.57, P < 0.01, respectively).Våra hypoteser var att en utdragen förlossning leder till nedsatt fruktsamhet d.v.s. dräktighetsfrekvens, kvarbliven efterbörd och livmoderinflammation, fördröjd involution av livmodern och störningar i follikel tillväxten efter avvänjningen. En ytterligare hypotes var att suggor efter en utdragen förlossning svarar på galt stimulation med lägre oxytocin utsöndring under den påföljande brunsten. Suggornas förlossningstid (tiden mellan den första och sista grisens födelse) och negativ effekt på den påföljande dräktighetsfrekvensen (n = 148) efter avvänjningen undersöktes. Vi undersökte sambandet mellan grisningens längd och lossnandet av efterbörden (n=142), och postpartum livmoderns storlek och intrauterin vätska (n=99). Vi observerat lossnandet av efterbörden ända till 24 timmar efter sista grisens födelse och ultraljud tillämpades under den första postpartum veckan för att undersöka suggornas livmoder. Livmoderns storlek och mängden intrauterin vätska användes som indikationer på initial livmoder involution och puerperal metrit. Vi uppmätt förlossningstidens längd hos suggor (n = 30) och övervakade den efterföljande utvecklingen hos folliklarna med ultraljudsundersökning två gånger per dag mellan avvänjningens tredje dag och ovulationen. Den endogena oxytocin halten och utsöndringsmönstret fastställdes genom att analysera blodprover insamlade under brunsten i närvaro av en galt. Resultaten visar att suggor efter en utdragen förlossning (>300 min) hade 3.4 (P=0,027) lägre sannolikhet att bli dräktiga. Suggor som uppvisade totalt kvardröjd efterbörd (ingen efterbörd levererades; 3 %) och delvis kvardröjd efterbörd (ingen efterbörd levererad efter den sista grisens födelse; 3 %) hade en mer utdragen förlossning (1009±275 och 734± 136 min) än suggor vars efterbörd inte var kvarbliven (369± 202 min; P= 0,021 och P = 0,004). Bildade förlossningens längd ett kvadratiskt förhållande till antalet utstötta placentadelar (P = 0,001), placentans utstötnings tid (tiden mellan utstötningen av placentans första och sista del; P = 0,002) och tiden mellan utstötningen av den sista grisen och den sistadelen av placentan (P = 0,024). Oxytocin ökade andelen utstötta placentadelar (3.8±0.2 vs 2.9±0.3 P = 0,035), förkortade efterbördens utstötningstid (172±44 vs 328±26 min, P = 0,011) och tiden mellan födseln av den sista grisen och den sista delen av placentan (148± 48 vs 300± 24 min, P=0,025). Dessutom ökade risken för förstorad livmoder genom en utdragen förlossning (β±SE, Wald x2, Odds; 2.0±0.5, 13.1, 7.6;P=0,001), obstetrisk intervention (1.5±0.7, 4.4,4.3;P=0,036) och två eller flera dödfödda grisar (1.4±0.7,3.8,3.9;P=0,052). Behandling med oxytocin (-1.5±0.7,4.7,0.2,P = 0,040) minskade denna risk. Två eller flera dödfödda grisar(2.6 ±0.9,8.7, 13.7; P=0,003), obstetrisk intervention (1.8±0.8,5.0,6.0;P=0,025), utdragen förlossning(1.7±0.8, 4.3, 5.7;P=0,039)och försämrad utstötning av placentan (33±1.7,4.0,26,9;P=0,044) sammanhängde med intrauterin vätskeansamling. Efter avvänjningen var oxytocin koncentrationen högre hos suggor vars förlossning varit utdragen än hos suggor som haft en snabbare förlossning (28.0±7.7 vs.20.6±7.7, P<0.01). OT koncentrationerna korrelerade med folliklarnas diameter både då de uppmätts 5 dagar efter avvänjningen, och då de uppmätts då folliklarna nått sin maximala storlek efter avvänjningen (r=0.61,P=0.01 och r=0.57, P<0.01).
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Parturit.pdf 3.415Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record