Nuoret maatilayrittäjät

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/221339
Title: Nuoret maatilayrittäjät
Alternative title: Maataloussuuntautuneiden ja monialaisten maatilayrittäjien yrittäjyyspäätös, nykypäivä ja tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa
Author: Lemetyinen, Telle; Toivonen, Tarja
Publisher: Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus
Date: 2004
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 1
ISBN: 952-10-1103-3
ISSN: 1795-8407
URI: http://hdl.handle.net/10138/221339
Abstract: Maatilayrittäjyys on merkittävää suomalaisen maaseudun elinvoimaisuudelle. Sillä on vaikutuksensa niin maaseudun asutus- kuin työllisyystilanteellekin. Kuitenkin maatilojen ja niillä tehtyjen sukupolvenvaihdosten määrät vähenevät jatkuvasti. Tulevaisuuden kehi-tyksen kannalta nimenomaan nuorten maatilayrittäjien rooli kasvaa. Miten nuoret suh-tautuvat maatilayrittäjyyteen työnä, elinkeinona ja elämäntapana? Mitkä asiat houkut-televat nuoria maatilayrittäjyyteen ja mikä heitä siinä arveluttaa? Tällä tutkimuksella selvitetään nuorten maatilayrittäjien ajatuksia maatilayrittäjäksi ryh-tymisestä, maatilayrittäjänä toimimisesta ja maatilayrittäjyyden tulevaisuudesta. Tutki-muksen kohderyhmään kuuluivat 35-vuotiaat tai sitä nuoremmat maatilayrittäjät, jotka olivat aloittaneet toimintansa Suomen Euroopan unionin jäsenyyden aikana. Tutkimusta varten on tehty yhteensä 37 haastattelua, joista 19 tehtiin Etelä-Pohjanmaalla ja 18 Poh-jois-Karjalassa. Mukana olleista tiloista 25 oli maataloussuuntautunutta ja 12 monialaista tai monitoimista tilaa. Maatilayrittäjäksi ryhtymiseen johti yleisimmin kasvaminen tai kasvattaminen maatila-yrittäjäksi. Perinteillä ja sukutilan jatkuvuudella oli merkitystä monelle nuorelle maatila-yrittäjälle. Lisäksi tilan kannattavuus vaikutti maatilayrittäjäksi ryhtymiseen. Maatilayrittäjän arkipäivässä nähtiin hyviä ja huonoja puolia. Erityisesti hyvänä pidettiin työn itsenäisyyttä ja vaihtelevuutta, mutta myös perhettä ja maaseutua arvostettiin. Maatilayrittäjyyden huonoina puolina nähtiin muun muassa työn raskaus, sitovuus ja määrä. Maatalouspolitiikan lyhytjänteisyys aiheutti nuorille maatilayrittäjille päänvaivaa ja haittasi tulevaisuuden suunnittelua. Tukipolitiikan merkitys maatalouden selviämiselle ymmärrettiin, vaikkakin järjestelmää kritisoitiin. Strategiavalinta maataloussuuntautunei-suuden ja monialaisuuden välillä nähtiin tilakohtaisena ratkaisuna; sama ratkaisu ei sovi kaikille tiloille ja molemmilla ratkaisuilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Nuoret maatilayrittäjät arvioivat tavallisesti oman tähänastisen menestyksensä hyvänä, tosin ar-vioon vaikutti muun muassa se, miten pitkään nuori oli hoitanut tilaansa. Menestyvän maatilayrityksen tunnusmerkeiksi nostettiin yrittäjän ammattitaito sekä tilan elinkelpoi-suus ja taloudellinen vakaus. Nuorilla maatilayrittäjillä on halua jatkaa maatilayrittäjyyttä, koska muun muassa työtä pidettiin mielekkäänä ja sukutilan jatkuvuus nähtiin tärkeänä. Myös velat ja muut sitou-mukset saivat jatkamaan työtä. Haastateltujen suunnitelmat tilojensa kehittämisestä vaih-telivat; osa oli jo tehnyt suunnittelemansa investoinnit, kun taas osa vasta ajatteli niitä. Oman tilan tulevaisuus nähtiin tavallisesti valoisana. Yleisesti suomalaisen maatalouden uskottiin säilyvän jatkossakin huolimatta esimerkiksi Euroopan unionin itälaajenemista. Tulevaisuudessa suomalaisten maatilojen koot kasvavat ja niiden erikoistuminen lisään-tyy, samoin lisääntyy tilojen tukiriippuvuus. Tämä vaikuttaa maatilayrittäjän ammatinku-van muuttumiseen entistä yrittäjämäisemmäksi. Jatkossa maatilayrittäjien on pystyttävä hankkimaan jatkuvasti tietoa niin maataloudesta kuin tukipolitiikastakin. He kohtaavat tiukentuneita vaatimuksia muun muassa ympäristö- ja laatukysymyksissä sekä lisäänty-nyttä byrokratiaa. Yrittäjän tulee olla pitkäjänteinen, sietää painetta ja olla rohkea, mut-tei tyhmänrohkea. Maatilayrittäjiksi ryhtyneet nuoret vaikuttivat tyytyväisiltä tekemäänsä ammatinvalintaan. He uskoivat tulevaisuuteen, kuitenkin sillä varauksella, että maatalouspolitiikka ei mene mahdottomaksi. Nyt on selvitetty maatalousyrittäjäksi ryhtyneiden nuorten ajatuksia ja kokemuksia. Jatkossa tulisi kiinnittää huomiota niihin nuoriin, jotka ovat päättäneet olla ryhtymättä maatilayrittäjiksi ja siirtyneet muihin töihin. Heidän ajatuksensa olisivat ar-vokkaita, kun mietitään, minkä tekijöiden tulisi muuttua, että maatilayrittäjyys olisi ny-kyistä suositumpi ammatti.
Subject: maatilayrittäjä
nuori
maataloussuuntautunut
monialainen
päätös
nykytila
tulevaisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Raportteja1.pdf 209.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record