Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä : kilpailuvaltti vai kilpailun este?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/222486
Title: Yrityksen yhteiskuntavastuun käsite pienyrityksissä : kilpailuvaltti vai kilpailun este?
Author: Lähdesmäki, Merja
Publisher: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Date: 2005
Language: fi
Belongs to series: Raportteja 7
ISBN: 952-10-2561-1
ISSN: 1796-0630
URI: http://hdl.handle.net/10138/222486
Abstract: Kiinnostus yritystoiminnan etiikkaa kohtaan on kasvanut viime vuosina niin yrityselämässä kuin akateemisessakin maailmassa. Kasvaneesta kiinnostuksesta huolimatta valtaosa yrityk-sen liiketoiminnan moraalikysymyksiä tarkastelevasta tutkimuksesta on kohdistunut suuriin, usein kansainvälisesti toimiviin yrityksiin pienyritysten saadessa vain hyvin vähän tutkimuk-sellista huomiota. Pienyritysten yrityseettisen tutkimuksen vähäisyyteen on olemassa useita syitä, joista yksi usein esiin nostettu syy on yksittäisten pienyritysten heikko näkyvyys kansal-lisella tasolla. On kuitenkin huomattava, että pienyritykset muodostavat monessa maassa talouden perustan. Siten niillä on myös huomattava määrä kollektiivista valtaa. Pienet yri-tykset eivät myöskään toimi moraalisessa tyhjiössä vaan kohtaavat hyvin erilaisia moraalista päätöksentekoa edellyttäviä liiketoimintatilanteita jokapäiväisessä yritystoiminnassaan. Niin ikään erilaisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset vastuullisesta liiketoiminnasta koh-distuvat tänä päivänä myös pieniin yrityksiin. Pienten yritysten liiketoiminnan vastuu- ja moraalikysymysten tarkastelulle on siten olemassa selkeä tarve. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntavastuun käsitettä pienyrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan pienyrittäjien käsityksiä siitä, mitä yhteiskunnallisesti vastuulli-nen liiketoiminta yrittäjälle merkitsee ja mikä on etiikan rooli pienyrittäjän vastuupuhunnan argumentoinnissa. Tämän lisäksi tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan sitä, miten maa-seudulla ja kaupungissa toimivien pienyrittäjien käsitykset yrityksen yhteiskuntavastuusta mahdollisesti eroavat toisistaan. Ennen kaikkea tavoitteena on lähestyä tutkittavaa ilmiötä, pienyrityksen yhteiskuntavastuuta, yrittäjän oman kokemusmaailman kautta. Tutkimusote on siten luonteeltaan tulkitseva. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 25:tä pienyrittäjää, joista 16 toimi maaseudulla ja 9 kaupungissa. Haastatellut yrittäjät toimi-vat pääsääntöisesti joko elintarvikeyrittäjinä tai liike-elämälle palveluja tuottavina tietotyö-yrittäjinä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, ettei yhteiskuntavastuun käsite ole pienyrityskon-tekstissa kovinkaan selkeä. Pienyrittäjät liittävät yhteiskuntavastuun käsitteen usein niiden velvollisuuksien hoitamiseen, joita yritystoiminnalle on lainsäädännössä asetettu. Yhteiskun-tavastuun käsitteen liittäminen osaksi valtiovallan harjoittamaa yritystoiminnan säätelyä vai-kutti todennäköisesti siihen, että yhteiskuntavastuu ymmärrettiin pikemminkin pienyrityksen toimintaa rajoittavana tekijänä kuin vapaaehtoisena, yrityksen kilpailukykyä parantavana asiana. Tämä selittää osaltaan myös sitä, miksi pienyrittäjät suhtautuivat melko negatiivises-ti ajatukseen oman yrityksen yhteiskunnallisen vastuun kasvattamisesta. Tämä kapea näke-mys yrityksen yhteiskuntavastuusta ulottui kuitenkin vain käsitteelliselle tasolle – pienyrittä-jien pohtiessa yrityksen menestymisen edellytyksiä sidosryhmien merkitys ja yrityksen vastuu sidosryhmiä, erityisesti asiakkaita, työntekijöitä ja paikallisyhteisöä kohtaan, nousi selkeästi esiin. On myös huomattava, että tämän tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella maa-seudulla ja kaupungeissa toimivien pienyrittäjien käsitykset yritystoiminnan vastuusta eivät suuresti eroa toisistaan. Tässä tutkimuksessa tehtyjen haastattelujen perusteella pienyrityksen yhteiskuntavastuun argumentointi yrityksen keskeisten sidosryhmien näkökulmasta on luonteeltaan utilitaristis-ta. Vastuullinen toiminta suhteessa sidosryhmiin koettiin ensisijassa taloudellisesti järkevänä liiketoimintana, josta koituu hyötyä sekä sidosryhmille että yritykselle itselleen. Utilitaristi-seen ajatteluun liittyen toinen hyvin keskeinen pienyritysten vastuupuhuntaa suhteessa yri-tyksen sidosryhmiin leimannut tekijä oli ajatus vastuullisen toiminnan vastavuoroisuudesta. Monessa tapauksessa keskeinen vastuuseen motivoinut tekijä oli ajatus siitä, että toimimalla tietyllä tavalla yritys voi odottaa myös sidosryhmiltään vastaavaa toimintaa. Tämän tutki-muksen mukaan vastuullisesti toimiminen oli pienyrittäjille kilpailukeino, jolla pyrittiin legiti-moimaan oma yritystoiminta sidosryhmien silmissä ja sitä kautta rakentamaan yrityksen nä-kökulmasta kestäviä ja tuottavia sidosryhmäsuhteita.
Subject: yritysetiikka
yrityksen yhteiskuntavastuu
pienyritykset
sidosryhmäajattelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
raportteja7.pdf 274.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record