Opettajien kertomuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075329
Titel: Opettajien kertomuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen
Sekundär titel: Teachers' stories about job burnout and the role of social support in gaining well-being at work
Författare: Peltonen, Annina
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075329
http://hdl.handle.net/10138/222878
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: The purpose of this thesis is to chart teachers' experiences concerning job burnout and the role of social support in gaining well-being at work. The theoretical base of this study is in Maslach's, Schaufeli's and Leiter's (2001) research on job burnout and in House's (1981) and Cohen's and Wills's (1985) research on social support. Burnout of teachers appears to be a special phenomenon compared to other occupations, which is due to the nature of the teachers' job. My research questions are as follows: 1. How does job burnout appear on teachers' speech and stories? 2. How does social support appear in teachers' work in relation to job burnout and what kind of forms of social support have they experienced and would like to experience? 3. How are teachers' stories and their collective memory about job burnout and social support reflected in the data? I collected the data through a narrative interview in a focus group. The group consisted of seven teachers. I analysed the data through content analysis and narrative analysis. The teachers described their experiences of job-related rush and burnout. They felt that their burnout was increased by the lack of superior support and by role conflicts. In contrast, the support from their superior and their peers helped them to gain well-being at their work. In the narrative analysis, it appeared that their experiences of burnout were collective and their stories about job burnout were based on collective memory. Social support appears to be carnivalistic according to Bakhtin (1979). In the carnival, people can free themselves from society's norms and the boundaries between the roles are blurred. As a conclusion, I can state that job burnout is a common problem among teachers and social support helps them to gain well-being at their work. For teachers, it is important that there is support at hand. It would be important to intervene at an early stage of job burnout before it becomes severe.Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa opettajien kokemuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen. Teoreettinen lähtökohta on työuupumuksen kohdalla erityisesti Maslachin, Schaufeliin ja Leiterin (2001) tutkimuksissa sekä sosiaalisen tuen osalta Housen (1981) ja Cohenin ja Willsin (1985) tutkimuksissa. Opettajien työuupumus näyttäytyy aivan erityisenä ilmiönä verrattuna muista ammattiryhmistä tehtyihin työuupumustutkimuksiin, mikä johtuu opettajien työn luonteesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisena työuupumus näyttäytyy opettajien puheessa ja kertomuksissa? 2. Miten sosiaalinen tuki ilmenee opettajan työssä suhteessa työuupumukseen ja millaisia sosiaalisen tuen muotoja he ovat kokeneet ja haluaisivat kokea? 3. Miten opettajien kertomukset ja kollektiivinen muisti työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta rakentuvat aineistossa? Aineistonkeruumenetelmäni oli kerronnallinen haastattelu fokusryhmässä, jossa oli seitsemän opettajaa. Analysoin aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin sekä narratiivisen analyysin avulla. Opettajat kertoivat aineistossa kiireestä ja uupumuksen kokemuksista. Opettajat kokivat etenkin esimiehen tuen puutteen ja roolien epäselvyydet työuupumusta lisääviksi tekijöiksi. Sosiaalisen tuen osalta opettajat kokivat vertaistuen ja esimiehen tuen auttavan heitä jaksamaan työssään. Narratiivisen analyysin pohjalta ilmeni, että työuupumuksen kokemukset olivat kollektiivisia ja siitä kerrottu tarina perustui kollektiiviseen muistiin. Sosiaalinen tuki näyttäytyy Bakhtinin (1979) termein karnevalistisena, jolloin ihmiset vapautuvat yhteiskunnan normeista ja roolien rajat hämärtyvät. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työuupumus on yleinen ongelma opettajilla ja he kertovat sosiaalisen tuen auttavan työssäjaksamiseen. Opettajille on tärkeää, että tukea on saatavilla. Olisi tärkeää puuttua uupumuksen kokemuksiin varhaisessa vaiheessa, ettei tilanne pääse johtamaan vakavan työuupumukseen kehittymiseen.
Subject: työuupumus
sosiaalinen tuki
opettajat
kertomukset
työssäjaksaminen
karnevalismi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post