Opettajien kertomuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Peltonen, Annina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075329
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222878
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to chart teachers' experiences concerning job burnout and the role of social support in gaining well-being at work. The theoretical base of this study is in Maslach's, Schaufeli's and Leiter's (2001) research on job burnout and in House's (1981) and Cohen's and Wills's (1985) research on social support. Burnout of teachers appears to be a special phenomenon compared to other occupations, which is due to the nature of the teachers' job. My research questions are as follows: 1. How does job burnout appear on teachers' speech and stories? 2. How does social support appear in teachers' work in relation to job burnout and what kind of forms of social support have they experienced and would like to experience? 3. How are teachers' stories and their collective memory about job burnout and social support reflected in the data? I collected the data through a narrative interview in a focus group. The group consisted of seven teachers. I analysed the data through content analysis and narrative analysis. The teachers described their experiences of job-related rush and burnout. They felt that their burnout was increased by the lack of superior support and by role conflicts. In contrast, the support from their superior and their peers helped them to gain well-being at their work. In the narrative analysis, it appeared that their experiences of burnout were collective and their stories about job burnout were based on collective memory. Social support appears to be carnivalistic according to Bakhtin (1979). In the carnival, people can free themselves from society's norms and the boundaries between the roles are blurred. As a conclusion, I can state that job burnout is a common problem among teachers and social support helps them to gain well-being at their work. For teachers, it is important that there is support at hand. It would be important to intervene at an early stage of job burnout before it becomes severe. en
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa opettajien kokemuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen. Teoreettinen lähtökohta on työuupumuksen kohdalla erityisesti Maslachin, Schaufeliin ja Leiterin (2001) tutkimuksissa sekä sosiaalisen tuen osalta Housen (1981) ja Cohenin ja Willsin (1985) tutkimuksissa. Opettajien työuupumus näyttäytyy aivan erityisenä ilmiönä verrattuna muista ammattiryhmistä tehtyihin työuupumustutkimuksiin, mikä johtuu opettajien työn luonteesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisena työuupumus näyttäytyy opettajien puheessa ja kertomuksissa? 2. Miten sosiaalinen tuki ilmenee opettajan työssä suhteessa työuupumukseen ja millaisia sosiaalisen tuen muotoja he ovat kokeneet ja haluaisivat kokea? 3. Miten opettajien kertomukset ja kollektiivinen muisti työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta rakentuvat aineistossa? Aineistonkeruumenetelmäni oli kerronnallinen haastattelu fokusryhmässä, jossa oli seitsemän opettajaa. Analysoin aineistoa laadullisen sisällönanalyysin keinoin sekä narratiivisen analyysin avulla. Opettajat kertoivat aineistossa kiireestä ja uupumuksen kokemuksista. Opettajat kokivat etenkin esimiehen tuen puutteen ja roolien epäselvyydet työuupumusta lisääviksi tekijöiksi. Sosiaalisen tuen osalta opettajat kokivat vertaistuen ja esimiehen tuen auttavan heitä jaksamaan työssään. Narratiivisen analyysin pohjalta ilmeni, että työuupumuksen kokemukset olivat kollektiivisia ja siitä kerrottu tarina perustui kollektiiviseen muistiin. Sosiaalinen tuki näyttäytyy Bakhtinin (1979) termein karnevalistisena, jolloin ihmiset vapautuvat yhteiskunnan normeista ja roolien rajat hämärtyvät. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työuupumus on yleinen ongelma opettajilla ja he kertovat sosiaalisen tuen auttavan työssäjaksamiseen. Opettajille on tärkeää, että tukea on saatavilla. Olisi tärkeää puuttua uupumuksen kokemuksiin varhaisessa vaiheessa, ettei tilanne pääse johtamaan vakavan työuupumukseen kehittymiseen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject työuupumus fi
dc.subject sosiaalinen tuki fi
dc.subject opettajat fi
dc.subject kertomukset fi
dc.subject työssäjaksaminen fi
dc.subject karnevalismi fi
dc.title Opettajien kertomuksia työuupumuksesta ja sosiaalisesta tuesta apuna työssäjaksamiseen fi
dc.title.alternative Teachers' stories about job burnout and the role of social support in gaining well-being at work en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075329

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Annina Peltonen.pdf 889.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record