Näkökulmia sukupuolisensitiiviseen käsityönopetukseen : Käsityönopettajien kokemuksia sukupuolittuneesta käsityöstä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Carlson, Nelli
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075350
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222881
dc.description.abstract Gender and gender equality have drawn attention in recent years. Studies have showed that gender is still seen in school policies. Craft is one of the most gender-based subjects. Technical work has been connected to masculinity and textile work to femininity and students have mostly selected the subject according to these norms. In 2016 was launched a new curriculum which combines these two crafts into one multi-material craft. Gender sensitive pedagogy considers the expectations for sexes. Unlike gender neutral pedagogy it doesn't deny the difference between sexes, but instead has a critical view towards gender role norms. The purpose of this study was to find out craft teachers' knowledge of gender and equality, their experiences of gender-based craft and their thoughts about the effects of gender in teaching. Through these things the appearance of gender sensitive teaching in their thinking was analyzed. Prior studies have showed that gender bias acts by teachers are often unconscious. The study data was collected as theme interviews from craft teachers in Southern Finland. Four of them were female (textile work) and one of them was a male (technical work). The recorded and transcribed interviews were coded into classes appeared in data and theory by using the Atlas.ti-analyzing program. The data was analyzed by using theory guided content analysis. The study is a case study that examines the teachers' attitudes and perceptions. The results can't be generalized to other teachers. The gender and equality knowledge was quite similar between the teachers. Many of them emphasized the importance of experiential gender and gender diversity had been shown in their schools. They all understood the meaning of gender equality. All the teachers thought that the gender equality was coming true in their schools. The teachers had experiences of gender-based craft in their own school years and also in their current workplaces. They think that the gender bias is still alive in attitudes although it has decreased over the years. Boys' handicraft choice is more controlled than girls. The teacher's think that attitudes in students' homes play important role in reducing gender bias. Some of the teachers had tried to reduce the gender bias in craft. The teachers had noticed some gender differences between students. They are still trying to face their students as individuals. Both gender neutral and gender sensitive thinking were discovered in the teachers' interviews. These findings support the need for increasing gender and equality knowledge in teacher education. en
dc.description.abstract Sukupuoli ja tasa-arvokasvatus ovat herättäneet viime vuosina lisääntyvää kiinnostusta. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että sukupuoli näkyy edelleen koulun käytännöissä. Käsityö on koulussa yksi sukupuolittuneimmista aineista. Tekninen työ on liitetty maskuliinisuuteen ja tekstiilityö feminiinisyyteen ja oppilaat ovat valinneet käsityöt pääosin näiden normien mukaan. Vuonna 2016 tuli voimaan uusi opetussuunnitelma, jossa molemmat käsityöaineet on yhdistetty yhdeksi monimateriaaliseksi käsityöksi ja sitä opiskelevat kaikki yhdessä. Sukupuolisensitiivinen opetus huomioi sukupuoliin liittyvät odotukset opetuksessa. Se ei sukupuolineutraalin kasvatuksen tavoin kiellä sukupuolten välisiä eroja, vaan suhtautuu kriittisesti vallitseviin sukupuolinormeihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käsityönopettajien sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuutta, kokemuksia sukupuolittuneesta käsityöstä sekä ja sukupuolen merkitystä omassa opetuksessa. Näiden asioiden valossa analysoitiin sukupuolisensitiivisen opettajuuden ilmenemistä opettajien puheessa. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että opettajien sukupuolittunut toiminta on usein tiedostamatonta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluina käsityönopettajilta Etelä-Suomesta. Vastaajista neljä olivat naisia (tekstiilityönopettajia) ja yksi oli mies (teknisentyön opettaja). Nauhoitettu haastatteluaineisto litterointiin ja koodattiin analysointiohjelma Atlas.ti:n avulla aineistosta ja teorian pohjalta määräytyneisiin luokkiin. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Kyseessä on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka tutkii opettajien käsityksiä ja asenteita. Tulokset eivät ole yleistettävissä muihin opettajiin. Sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuus oli kaikkien opettajien kesken melko samantasoista. Monet painottivat sukupuolen kokemuksellisuutta ja sukupuolen moninaisuus oli tullut esille koulumaailmassa. Sukupuolten tasa-arvon käsite oli ymmärretty oikein. Tasa-arvo toteutui opettajien mielestä heidän kouluissaan hyvin. Opettajilla oli kokemuksia sukupuolittuneesta käsityöstä omien koulukokemusten ja nykyisten koulujen kautta. Heidän mukaansa sukupuolittuneisuus elää edelleen asenteissa, vaikka se onkin vuosien varrella vähentynyt. Poikien käsityövalintaa kontrolloidaan enemmän kuin tyttöjen. Oppilaiden kodin asenteilla on opettajien mukaan suuri merkitys käsityön sukupuolittuneisuuden ylläpitämisessä. Jotkut opettajat olivat pyrkineet purkamaan käsitöiden sukupuolijakoa opetuksessaan. Monet opettajat olivat huomanneet eroja oppilaiden sukupuolten välillä. He kuitenkin pyrkivät kohtaamaan oppilaat yksilöinä. Opettajien puheessa tuli esille sekä sukupuolisentiivistä että sukupuolineutraalia ajattelua. Tulokset tukevat tarvetta lisätä opettajien sukupuoli- ja tasa-arvotietoisuutta opettajankoulutuksessa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sukupuolisensitiivinen kasvatus fi
dc.subject sukupuoli fi
dc.subject käsityö fi
dc.subject sukupuolittunut käsityö fi
dc.subject sukupuolten tasa-arvo fi
dc.title Näkökulmia sukupuolisensitiiviseen käsityönopetukseen : Käsityönopettajien kokemuksia sukupuolittuneesta käsityöstä fi
dc.title.alternative Aspects in gender sensitive craft education : craft teachers' experiences of gender-based craft en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075350

Files in this item

Files Size Format View
carlson-pro gradu.pdf 1.758Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record