Ekotehokas keittiövallankumous? : Tutkimus keittokirjojen ekologisuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Noso, Elina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075347
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222882
dc.description.abstract Objectives The purpose of the study is to find out how the 14 cookbooks selected for research help homemakers towards a more ecological and sustainable future. Research questions are divided into three themes: sustainable development, ecology and ecological choices. This study examines the pictures, recipes and texts for cookbooks as well as the functionality of their instructions. In general, very few studies have been conducted on cookbooks. Methods The study focuses on 14 Finnish cookbooks, each containing a structure of recipes according to different seasons. Cookbooks were published during years 2010-2013 and were written by food professionals, amateurs, musicians, and other people familiar with the topic. The data were analyzed by using qualitative content analysis with the help of key questions: what, why and how. Books within the same theme were compared against each other, and recipes and pictures were evaluated for how they support the homemaker. Results and Conclusions Originally, the cookbooks studied here were supposed to be ecological, however, the seasonal separation was not sufficient to describe ecological qualities, since ecology is the sum of many factors as defined by the theoretical part of the thesis. The cookbooks studied here help the homemaker to move towards a more ecological and sustainable future to varying degrees. Only two cookbooks emerged as more informative on the topic. When the homemaker is ready to make sustainable changes, he or she can get new ideas for everyday life, such as dining instructions, from the ecological cookbooks. Thus it can be said that ecological cookbooks play a role in helping the homemaker to move towards a more ecological and sustainable future. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin tutkimukseen valikoituneet 14 keittokirjaa edesauttavat kodin ruoanvalmistajaa kohti ekologisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Tutkimuskysymykset jakautuivat kolmeen eri teemaan: kestävä kehitys, ekologisuus ja ekologiset valinnat. Tutkielmassa tarkasteltiin keittokirjojen kuvia, ruokaohjeita ja niitä taustoittavia tekstejä sekä ohjeiden toimivuutta. Yleisesti keittokirjoista on tehty hyvin vähän tutkielmia. Menetelmät. Tutkimuksen kohteena oli 14 suomenkielistä keittokirjaa, joissa kaikissa oli jaottelu ruokaohjeista eri vuodenaikojen mukaan. Keittokirjat on julkaistu vuosina 2010–2013. Keittokirjojen kirjoittajat ovat ruoka-alan ammattilaisia, harrastelijoita, muusikkoja ja muita muita mediasta tuttuja henkilöitä. Aineiston analyysi tehtiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin oli ja apuna käytettiin kysymyssanoja: mitä, miksi ja miten. Aineiston kirjoja verrattiin toisiinsa, tutkittiin ruokaohjeita ja kuvia sekä sitä, miten ne toimivat ruoanvalmistajan tukena. Tulokset ja johtopäätökset. Lähtökohtaisesti aineistona käytettyjen keittokirjojen piti olla ekologisia, sillä niitä kaikkia yhdisti kausijaottelu. Tuloksista selvisi, että kausijaottelu ei vielä riittänyt kuvaamaan ekologisuutta, koska ekologisuus oli tutkielman teoriaosuuden mukaan monen tekijän summa. Tutkimusaineiston keittokirjat edesauttavat kodin ruoanvalmistajaa kohti ekologisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta vaihtelevissa määrin. Vain kaksi keittokirjaa nousee esiin muita tiedollisempana. Kun kodin ruoanvalmistaja on valmis kestävän kehityksen mukaisiin muutoksiin, hän saa ekologisista keittokirjoista uusia ideoita arkeen esimerkiksi ruokaohjeista. Näin ollen voidaan todeta, että ekologiset keittokirjat auttavat kodin ruoanvalmistajaa siirtymään kohti ekologisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject kestävä kehitys fi
dc.subject ekologisuus fi
dc.subject keittokirja fi
dc.subject ruoanvalmistus fi
dc.subject ruoanvalmistaja fi
dc.title Ekotehokas keittiövallankumous? : Tutkimus keittokirjojen ekologisuudesta ja käyttäjälähtöisyydestä fi
dc.title.alternative An eco-efficient kitchen revolution? : Research on ecology and user orientation of cookbooks en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075347

Files in this item

Files Size Format View
GRADU_ElinaNoso.pdf 3.884Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record