Pinkkiä tytöille, sinistä pojille? : tutkimus lastenvaatteiden sukupuolittuneisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075351
Title: Pinkkiä tytöille, sinistä pojille? : tutkimus lastenvaatteiden sukupuolittuneisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
Alternative title: Pink for girls, blue for boys? : Research about features that are considered gendered in children's clothes
Author: Wright, Henna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075351
http://hdl.handle.net/10138/222885
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: In all times and in every culture, there has been mutual consensus about the norms that define what kind of features has been seen feminine, masculine or gender neutral. The purpose of this research was to describe thru applied statistic methods what kind of features Finnish parents of 0-6-years-old children consider masculine, feminine of neutral in children's clothes. Besides this question the research aimed to reveal how children's clothing is considered to effect on the development of one's identity, what is parents' view on social norms and does one's age, education or residential area effect on how they view the gender aspect of children's clothes. The research was carried out as an internet survey in Mars 2017. The link to survey was shared on Facebook, in various kinds of parenting groups as well as on private users' walls. After the raw data was defines, the sample of participant was 2130. In the analysis both SPSS 24 and Excel were used as well as manual analyzing. The research data showed that most of the participants considered survey's clothes gender neutral, but still there were some clear features that were seen gendered. E.g. darker shades of blue and vehicles were associated with masculinity, whereas different shades of pink and floral prints were connected to femininity. Furthermore, the clothes connected primarily to femininity had higher percentage of feminine answers than what those connected primarily to masculinity had answers for masculine. The statements about social norm and identity development reviled that clothes are seen to effect on child's identity, though emphasising child's own will of choice. The answers also show that the traditional norms are recognised, but simultaneously it is evident that the outlook on them is on change. The underlying factors of the participants did not seem to have remarkable effect on how they viewed the clothes. Nevertheless, those participants with higher education or who lived in Uusimaa region were slightly more likely to consider clothes gender neutral than other participants of the survey. The theme for the research could be taken further thru many ways by changing the research frame, e.g. focusing on children's clothes of different age groups or on the models and patterns of children's clothes.Kaikissa kulttuureissa on kaikkina aikoina vallinnut jonkinlainen normisto sen suhteen, millaisia tekijöitä kulttuurissa pidetään maskuliinisia, feminiinisinä tai neutraaleina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saavuttaa tilastollisia menetelmiä soveltaen kartoittavaa tietoa siitä, millaisia tekijöitä suomalaiset, 0-6 -vuotiaiden lasten vanhemmat mielsivät maskuliinisiksi, feminiinisiksi tai neutraaleiksi lasten vaatteissa. Tämän tutkimuskysymyksen rinnalla pyrittiin vastaamaan myös siihen, miten lasten vaatteiden nähtiin vaikuttavan lapsen identiteetin kehitykseen, mikä oli vanhempien suhde sosiaaliseen normiin sekä miten vastaajan ikä, koulutustausta tai asuinalue vaikuttivat hänen näkemyksiinsä lastenvaatteiden sukupuolittuneisuudesta. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä maaliskuussa 2017. Kyselyä jaettiin Facebookyhteisöpalvelussa niin yksittäisten käyttäjien seinillä kuin erilaissa vanhemmuus- ja lastenvaateryhmissä. Aineiston rajaamisen jälkeen otos muodostui 2130 vastaajasta. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin niin SPSS 24- ja Excel -ohjelmia kuin myös manuaalista analysointia. Aineoston valossa valtaosa vastaajista suhtautui hyvin neutraalisti kyselyssä esitettyihin lastenvaatteisiin, mutta neutraalin painotuksen takana oli havaittavissa kuitenkin myös selkeitä linjoja, joiden mukaan vaatteita sukupuolitettiin. Maskuliinisuuteen liitettiin vahvasti mm. sinisen tummat sävyt ja kulkuneuvot, kun taas feminiinisyyteen liitettiin vaaleanpunaisen eri sävyt ja kukkakuviot. Tämän lisäksi ensisijaisesti feminiinisiksi mielletyt vaatteet nähtiin prosentuaalisesti voimakkaammin feminiinisinä kuin ensisijaisesti maskuliiniset vaatteet maskuliinisina. Identiteettiä ja sosiaalista normia koskevien väittämien vastaukset osoittivat, että pukeutumisella katsotaan olevan merkitystä identiteetin kehityksessä ja ilmaisussa, mutta toisaalta painottui myös lapsen oma päätäntävalta pukeutumisensa suhteen. Vastaukset osoittivat myös, että perinteiset normit kyllä tunnistetaan, mutta että niihin suhtautumisessa on havaittavissa muutosta. Vastaajien taustatekijöiden vaikutus vastuksiin havaittiin suhteellisen pieneksi, joskin korkeakoulutettujen ja Uudellamaalla asuvien voidaan katsoa suhtautuvan hieman muita vastaajia neutraalimmin kyselyn lastenvaatteisiin. Aiheen tutkimista olisi mahdollista jatkaa vielä pidemmällekin esimerkiksi lastenvaatteiden mallien tai eri-ikäryhmien vaatteiden sukupuolittuneisuutta painottaen.
Subject: lastenvaatteet
feminiinisyys
maskuliinisuus
sukupuolittuneisuus
sosiaaliset normit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_hennawright.pdf 2.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record