"Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : Taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kyyrä, Justiina
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075343
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222933
dc.description.abstract Aims. Economical cookery has several aspects and can be determined in different ways. Especially food cooked during the week is hoped be economical in terms of affordability, health, taste and easiness. In media one can find many kinds of advices of how one should cook to be economical. At the same time there has been plenty of discussion if the lower society class is able to even make healthy food. According to the previous studies, home economics skills are still important to success in economical cooking even though the content has changed over the time period. In this study, economical cooking is handled through cookbooks and the advices they give. Cookbooks as well as the goals for economical cookery, which they transmit, change within the society change. The purpose of this study was to examine how economical cooking is described in cookbooks related to budget food and homely fare. In addition, this study figured out, how have food purchasing and cooking changed during the decades in terms of economy. Methods. This study is qualitative and the data consisted of ten cookbooks, which were published in Finland. Five of the books were from the beginning of 20th century and five from 21st century. The data was analysed by using theoretical content analysis and thematising. Results and conclusions. Economy in cooking was to be seen in policies favouring money or time saving. The cookbooks concentrated on giving advices, which helped in purchasing food and in cooking economically. The quality of food was seen as important. The biggest changes between 20th and 21st century were in the meaning of home economics skills, food culture and existence of responsibility. The results of this study are similar to previous studies. They show that the focus in economical food seems to be in quality, affordability, effortlessness and cultural character of food. To be able to cook economically one needs skills to plan, purchase food from right places, cook in reasonable time and organize. According to this study attention should be paid to these skills as they are important in staying healthy and living ones' everyday life. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Taloudellisuutta ruoanvalmistuksessa voidaan käsitellä monesta näkökulmasta. Taloudellisuuteen pyritään etenkin arkiruoassa, jonka toivotaan olevan hinnaltaan edullista mutta samanaikaisesti terveellistä, helppoa ja maukasta. Mediassa annetaan ahkerasti neuvoja taloudellisen ruoan valmistamiseen ja samaan aikaan keskustellaan siitä, onko köyhemmällä väestönosalla ylipäänsä mahdollisuutta valmistaa terveellistä ruokaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kotitaloustaidoilla on edelleen suuri merkitys taloudellisen ruoanlaiton onnistumisessa, vaikka niiden sisältö on muuttunut ajan saatossa. Tässä tutkimuksessa taloudellista ruoanvalmistusta käsitellään keittokirjojen antamien neuvojen näkökulmasta. Niin keittokirjat kuin niistä välittyvät ruoanvalmistukselle asetetut tavoitteet ovat muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaisena taloudellinen ruoanvalmistus ilmenee arkiruokaan ja pieneen ruokabudjettiin keskittyvässä keittokirjallisuudessa. Lisäksi selvitettiin, miten keittokirjoissa esiin tulleet ajatukset taloudellisesta ruoanhankinnasta ja -valmistuksesta ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana. Menetelmät. Tutkimus oli laadullinen ja sen aineistona käytettiin kymmentä Suomessa julkaistua keittokirjaa. Viisi kirjoista oli 1900-luvun alkupuolelta ja viisi 2000-luvulta. Aineisto analysoitiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Analyysin apuna käytettiin teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Taloudellisuus keittokirjoissa ilmeni rahaa ja aikaa säästävien toimintatapojen suosimisena. Taloudellisuuteen ohjattiin ruoan hankintaan ja valmistukseen liittyvien neuvojen avulla. Ruoan laatu näyttäytyi tärkeänä. Merkittävimmät muutokset 1900-luvun alkupuolen ja 2000-luvun välillä olivat kotitaloustaitojen merkityksen muuttuminen, ruokakulttuurin monipuolistuminen sekä vastuullisuuden ilmaantuminen. Tutkimuksen tulokset osoittavat aiempien tutkimusten tapaan keittokirjojen kuvaaman taloudellisen ruoanvalmistuksen tavoitteena olevan laadukkaan, edullisen, vaivattomasti valmistuvan ja ruokakulttuurin mukaisen ruoan. Tähän vaaditaan taitoa suunnitella, hankkia raaka-aineet oikeista paikoista, valmistaa ruoka kohtuullisessa ajassa sekä organisoida työskentelyä. Tutkimustulosten perusteella näiden taitojen osaamiseen olisi kiinnitettävä huomiota, sillä ne ovat tärkeitä terveyden ja jokapäiväisen elämän kannalta. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject ruoanvalmistus fi
dc.subject taloudellisuus fi
dc.subject keittokirja fi
dc.title "Kun Matti asustaa kukkarossa, on pakasteseiti viisas valinta." : Taloudellisuus keittokirjoissa ennen ja nyt fi
dc.title.alternative Economy in cookbooks past and present en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075343

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Justiina.pdf 1.402Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record