Kotitalousopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ympäristövastuullisista ruokatottumuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075348
Title: Kotitalousopettajaopiskelijoiden näkemyksiä ympäristövastuullisista ruokatottumuksista
Author: Aula, Olga
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075348
http://hdl.handle.net/10138/222938
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. This study was inspired by the lack of environmentally sustainable food habits in Home Economics Teacher education even though sustainable development and growing to responsibility are an important part of home economics teaching in schools. Also results of previous studies support this notice. The objective of this study was to provide research results for Home Economics Teacher education about improvement needs in curricula development. This study investigates how home economics teacher students perceive environmentally responsible food habits as part of their daily life, home economics teaching of schools and Home Economics Teacher education. Methods. This was a quantitative study and the research data was gathered with a web questionnaire. Home economics teacher students formed the universe of this study and the sample was formed by home economics teacher students from Helsinki University and University of Eastern Finland (n = 79). The sample represented the universe quite well according to sex, starting year of studies and major subject, but not very well according to university due to underrepresentation of students from University of Eastern Finland in the sample. Statistical analysis and content analysis were used to analyse the data. Results and conclusions. The results show that home economics teacher students practiced some environmentally responsible food habits more than others. Teaching environmentally responsible food habits were considered rather important however environmental responsibility was not as strongly present in choices of food materials in home economics teaching preferences. In daily life practiced food habits of home economics teacher students were rather parallel to the food habits considered important in home economics teaching. The results also show that according to home economics teacher students environmentally responsible food habits should be taught more in Home Economics Teacher education. The results reflect that environmentally responsible food habits should be taught more and from wider perspective in Home Economics Teacher education and in extension studies. The results are mainly consistent with the results of previous studies.Tavoitteet. Tätä tutkimusta motivoi havainto siitä, että kotitalousopettajan koulutuksessa on käsitelty varsin vähän ympäristövastuullisia ruokatottumuksia, vaikka kestävä kehitys ja vastuullisuuteen kasvaminen ovat tärkeä osa peruskoulun kotitalousopetusta. Myös aiempien tutkimusten tulokset tukevat tätä havaintoa. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa tietoa kotitalousopettajan koulutuksen mahdollisista kehittämistarpeista. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten kotitalousopettajaopiskelijat näkevät ympäristövastuulliset ruokatottumukset osana omaa arkeaan, peruskoulun kotitalousopetusta ja kotitalousopettajan koulutusta. Menetelmät. Kyseessä oli määrällinen tutkimus, jonka aineistonkeruu tehtiin verkkokyselyn avulla. Tutkimuksen perusjoukko muodostui kotitalousopettajaopiskelijoista ja näyte koostui Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kotitalousopettajaopiskelijoista (n = 79). Näyte edusti perusjoukkoa varsin hyvin sukupuolen, opintojen aloitusvuoden ja pääaineen osalta, mutta ei kovin hyvin opiskelupaikan osalta, koska Itä-Suomen yliopiston opiskelijat olivat hieman aliedustettuina näytteessä. Aineiston analyysi toteutettiin pääosin tilastollisen analyysin keinoin SPSS-ohjelmalla. Kyselyn avovastaukset analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten mukaan kotitalousopettajaopiskelijat toteuttivat omassa arjessaan joitakin ympäristövastuullisia ruokatottumuksia enemmän ja toisia puolestaan vähemmän. Ympäristövastuullisten ruokatottumusten opettamista pidettiin vähintään melko tärkeinä, mutta ympäristövastuullisuus ei kuitenkaan näkynyt yhtä vahvasti kotitaloustuntien raaka-ainevalinnoissa. Opiskelijoiden omat ruokatottumukset olivat varsin samansuuntaisia kotitalousopetuksessa tärkeinä pidettyjen teemojen kanssa. Lisäksi tulokset osoittivat, että opiskelijoiden mielestä ympäristövastuullisia ruokatottumuksia tulisi käsitellä enemmän kotitalousopettajan koulutuksessa. Tulokset kertovat siitä, että ympäristövastuullisia ruokatottumuksia tulisi tuoda enemmän ja monipuolisemmin esille kotitalousopettajan koulutuksessa ja täydennyskoulutuksissa. Tulokset ovat pääosin samansuuntaisia aiempien tutkimusten tulosten kanssa.
Subject: ympäristövastuulliset ruokatottumukset
kestävä kehitys
kotitalousopetus
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Olga Aula, pro-gradu.pdf 3.844Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record