Opettajien kokemuksia opetuksellisesta eriyttämisestä vantaalaisessa alakoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075361
Title: Opettajien kokemuksia opetuksellisesta eriyttämisestä vantaalaisessa alakoulussa
Alternative title: Teachers' experiences of pedagogical differentiation in the Primary School in Vantaa
Author: Skaffari, Katariina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075361
http://hdl.handle.net/10138/222941
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The differentiation of teaching is again a topical issue due to the imperative of differentiation of the basics of the curriculum for basic education in 2014. Implementation of the inclusion and the three-step support model also requires the differentiation of the teaching. The purpose of this study was to find out the teaching methods of teaching differentiation. In addition, obstacles to differentiation were studied. Methods. The study was focused on one of the Primary Schools in Vantaa. The research material was collected through a questionnaire. The questionnaire contained both structured and open questions. The questions were drawn on the basis of previous studies and the theory of knowledge. Questionnaires were distributed to the class and subject teachers of that school. The questionnaire was answered by 11 teachers (N = 11). 10 of them were women and one man. The respondents' age distribution was wide. The material was analyzed by means of deductified content analysis. Results and Conclusions. As many previous studies on pedagogical differentiation showed, pedagogical differentiation makes it possible to take the student into a heterogeneous group. With the development of teacher's pedagogical thinking, it is growing courage to experiment with a variety of pupil-centered pedagogical methods at a practical level. The results of this study showed that teachers differentiated their teaching throughout the learning process in many different ways. Teachers felt the need for differentiation in teaching. Particular attention was paid to the separation of inferior students. Their attitudes were almost invariably positive, though many of them found separation as a teaching strategy demanding due to inadequate training, limited resources, and the scarcity of appropriate teaching materials.Tavoitteet. Opetuksen eriyttäminen on taas ajankohtainen aihe perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 eriyttämisen velvoittavuuden takia. Myös inkluusion ja kolmiportaisen tukimallin toteuttaminen edellyttävät opetuksen eriyttämistä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan opettajien kertomana opetuksellisen eriyttämisen toimenpiteitä. Lisäksi selvitettiin eriyttämisen esteitä. Menetelmät. Tutkimus kohdistui yhteen vantaalaiseen alakouluun. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake sisälsi sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Kysymykset laadittiin aiempien tutkimusten ja teoriatiedon pohjalta. Kyselylomakkeet jaettiin kaikille kyseisen koulun luokan- ja aineenopettajille. Kyselyyn vastasi 11 opettajaa (N=11). 10 heistä oli naisia ja yksi mies. Vastaajien ikäjakauma oli laaja. Aineisto analysoitiin deduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Kuten monet aiemmatkin opetuksellista eriyttämistä koskevat tutkimukset osoittivat, opetuksellisella eriyttämisellä on mahdollista huomioida oppilas yksilönä heterogeenisessä joukossa. Opettajan pedagogisen ajattelun kehittymisen myötä kasvaa rohkeus kokeilla erilaisia oppilaskeskeisiä pedagogisia metodeja käytännön tasolla. Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että opettajat eriyttivät opetustaan koko oppimisprosessin ajan monin eri tavoin. Opettajat kokivat opetuksen eriyttämisen tarpeelliseksi. Etenkin heikompien oppilaiden eriyttämiseen kiinnitettiin huomiota. Opettajien suhtautuminen oli lähes poikkeuksetta positiivista, vaikka monet heistä kokivat eriyttämisen opetusstrategiana vaativaksi puutteellisen koulutuksen, resurssien rajallisuuden ja soveltuvien opetusmateriaalien vähäisyyden takia.
Subject: pedagoginen ajattelu
eriyttäminen
opetuksellinen eriyttäminen
kolmiportainen tukimalli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record