Koulukäsityön monipuolinen oppimisympäristö : Ompelukoneajokortista 3D mallintamiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075352
Title: Koulukäsityön monipuolinen oppimisympäristö : Ompelukoneajokortista 3D mallintamiseen
Author: Wennervirta, Tessa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075352
http://hdl.handle.net/10138/222942
Thesis level: master's thesis
Abstract: The relationship of school planning and pedagogical visions together with the changing societal meanings of craft set new planning objectives for crafts' facilities and class rooms in schools. The research assignment of this case study is to describe the learning environment of crafts in basic education at present. Also, based on the collected data and the theoretical background, the aim is to help understand what influences positive experiences of learning environments for crafts from both the teacher and pupil point of view. This case study is founded on the theory of five dimensions of the learning environment; physical, technological, didactic, local and social. The data for this qualitative multi-method research was collected in several ways; by observation of the authentic learning environments, by the focused teacher interviews and by contextual interviews conducted on pupils, which all together form a profound picture of the phenomenon. The process of observation included videoing the sample groups, four school craft groups from the Metropolitan region. The research proceeded in stages from hypothetical pre-analysis to more detailed and systematic content analysis. The results revealed differences and great complexity in school craft learning environments, but proved that no specific type of environment is superior to the other. The physical facilities create a base for functional craft teaching, but the other three dimensions of the learning environment, social, didactic and technological, are the ones that support the learning of craft in more versatile levels. The new visions of the national core curriculum (POPS 2014) in craft education as a multi-material subject set challenges to class room planning – placing the two craft facilities in near proximity in school buildings create more possibilities for crucial teacher coalition in the future.Koulurakentamisen ja pedagogisten ajatusten vuorovaikutus sekä käsityön muuttuvat yhteiskunnalliset merkitykset asettavat uusia tavoitteita käsityötilojen suunnitteluun kouluissa. Tämän tapaustutkimuksen tutkimustehtävä on kuvata käsityön oppimisympäristöä perusopetuksessa tänä päivänä. Tutkimuksen tavoitteena on kerätyn aineiston ja taustateorian valossa selvittää, minkälaiset asiat vaikuttavat hyvän oppimisympäristön kokemukseen sekä opettajan että oppilaiden näkökulmasta. Tutkimus on sidottu vahvasti ajatteluun oppimisympäristön toisiinsa nivoutuvista viidestä ulottuvuudesta; fyysisestä, teknisestä, didaktisesta, paikallisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineiston keruu tapahtui monimenetelmällisesti. Oppimisympäristöjen havainnointi niiden luonnollisessa kontekstissa, käsityöopettajien teemahaastattelut sekä oppilaiden kontekstuaaliset haastattelut muodostavat yhdessä syvällisen kuvan ilmiöstä. Kohdejoukkojen, neljän pääkaupunkiseutulaisen käsityöryhmän, havainnoinnissa käytettiin apuna videointia. Tutkimuksen analyysi eteni vaiheittain esianalyysistä yksityiskohtaisempaan analyysiin pääasiallisesti sisällönanalyysin menetelmää apuna käyttäen. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, kuinka monipuolinen ja moniulotteinen käsityön oppimisympäristö voi olla – silti mikään oppimisympäristö ei näyttäytynyt toistaan parempana. Fyysiset puitteet luovat pohjan toimivalle käsityön opettamiselle, mutta etenkin peruskoulussa oppimisympäristön sosiaalinen, didaktinen ja tekninen ulottuvuus ovat niitä, jotka kannattelevat käsityön oppimista kohti monipuolista osaamista. Uuden opetussuunnitelman (POPS 2014) myötä käsityötilojen tilaratkaisut monimateriaalisen oppiaineen toteutuksessa ovat entistä merkittävämpiä – luokkatilojen sijainti toistensa välittömässä läheisyydessä olisi tulevaisuudessa yhdistyneen oppiaineen opettajayhteistyössä tärkeää.
Subject: oppimisympäristö
käsityö
OPS 2014
koulurakentaminen
tapaustutkimus
videoanalyysi
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record