Osuuskunnan talouspuhe : Toimijuudenilmauksia, tekoja ja toimintaa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Veikkamo, Jarmo
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075338
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222943
dc.description.abstract This thesis analyzes the economical thinking of the board of a small cooperative. The diversification of societies has created various new objectives along with new business forms which are challenging the traditional and supposedly rational economical thinking. One of these scarcely studied subjects is the subject cooperative of this research. When designing its business, the cooperative is forced to consider the decided business objectives along with the existing business environment. Thus, this research asks how is the discussion of economy manifested in the board meetings and what is the economic model of the cooperative. The conceptual framework of this qualitative study is cultural-historical activity theory. It posits long-term activity as a formation of collectively structured short-term actions that are influenced by structural units of the activity system. Activity is mediated through mental and material cultural artefacts, rules and division of labor, and it is also constantly transforming as a reaction to disturbances and contradictions in the activity. The subject of this qualitative study is an event organized in a cooperative. This event as a series of actions or as a component of an activity builds the activity of the cooperative. The analysis is based on transcribed data from 14 administrative meetings. With content analysis 24 themes with economic facet were distinguished. Five themes were more strictly analyzed, because both speaking turns and the manifestations of transformative agency condensed in these themes. Manifestations of transformative agency are discursive acts used for influencing the topic of discussion. The frequencies of these manifestations were used to present the tendency existing in the themes to transform the activity. The discussions dealing the event concentrated on three board meetings. In the first two meetings economy was strongly discussed as the plan turned out to be financially unprofitable. The decision to arrange the event was postponed, because the board wanted to ensure even a cost price result. Simultaneously designing and marketing was going on. No discussions on the events financial result took place during the third meeting even though the number of participants and total funding was less than needed for the cost price result. The talk about economy was replaced by talks about marketing and external support. Decision to arrange the event was again postponed, but later approved although the goals for financial result were not met. Still, as the unprofitable event as one component of the activity of the cooperative was linked to other components of the activity, an inference was possible that the board is executing a long-term green economy model as it is aiming to produce socially and ecologically sustainable business by partly abandoning its' profit objectives. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus analysoi pienen osuuskunnan hallituksen talousajattelua. Yhteiskuntien monipuolistuminen on tuonut mukanaan erilaisten tavoitteiden ajamiseksi perustettuja ja vähän tutkittuja liiketoimintamuotoja, jotka haastavat perinteisen rationaalisena pidetyn liiketaloudellisen ajattelun. Tällaisena toimijana tämänkin tutkimuksen kohteena oleva osuuskunta joutuu liiketoimintaansa suunnitellessaan huomioimaan sekä toiminnalle asettamansa tavoitteet että kilpailuympäristön. Tutkimuksessani kysynkin, miten puhe taloudesta ilmenee hallituksen kokouksissa ja mikä on osuuskunnan hallituksen taloudellinen malli. Tämän laadullisen tutkimuksen taustateoriana on kulttuurihistoriallinen toiminnan teorian. Sen mukaan toiminta rakentuu kollektiivisesti rakennetekijöidensä, kuten kulttuuristen aineettomien ja aineellisten välineiden, sääntöjen ja työnjaon välittämänä, lyhytkestoisten tekojen rakentaessa pitkäkestoista toimintaa. Toiminta on myös jatkuvassa muutostilassa sen kohdatessa häiriöitä ja ristiriitoja. Tämän tutkimuksen kohteena on osuuskunnassa toteutettu tapahtuma, joka tekojen sarjana ja osatoimintana rakentaa osuuskunnan toimintaa. Analyysi perustuu 14 litteroituun osuuskunnan hallinnon kokoukseen. Litteraateista tunnistettiin sisällön analyysillä talouden näkökulmaa painottaen 24 teemaa. Näistä keskityttiin viiteen, koska niihin keskittyi eniten sekä puheenvuoroja että muutostoimijuuden ilmauksia. Muutostoimijuuden ilmaukset ovat diskursiivisia tekoja, joilla pyritään vaikuttamaan puheen kohteeseen. Näiden ilmausten frekvensseillä nostettiin tässä tutkimuksessa esiin teemojen käsittelyssä ilmenevä toimintaan liitetty muutospyrkimys. Tapahtuman käsittely keskittyi kolmeen kokoukseen, joista kahdessa ensimmäisessä talous oli vahvasti esillä. Näissä päätöstä tapahtuman järjestämisestä siirrettiin, jotta tieto edes omakustanteisesta tuloksesta olisi varmistunut. Samanaikaisesti tapahtumaa suunniteltiin ja markkinoitiin. Kolmannessa kokouksessa tapahtuman taloudellista tulosta ei käsitelty, vaikka riittävää määrä osallistujia ja rahoitusta ei vielä oltu saatukaan kasaan. Talouspuhe oli vaihtunut puheeseen markkinoinnista ja ulkopuolisesta tuesta. Järjestämispäätöstä siirrettiin edelleen ja se tehtiinkin myöhemmin, vaikka sille aiemmin asetettuja taloudellisia tavoitteita ei oltu saavutettu. Tappiollinen tapahtuma osatoimintana liittyi kuitenkin osuuskunnan muihin osatoimintoihin, jotka osatoiminnat yhdistämällä pääteltiin, että osuuskunnan hallitus toteuttaa pitkäjänteisesti vihreän talouden mallia, jossa se pyrkii tulostavoitteistaan osittain luopumalla tuottamaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää liiketoimintaa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject muutostoimijuuden ilmaus fi
dc.subject osuuskunta fi
dc.subject sosiaalisuus fi
dc.subject talous fi
dc.subject toiminta fi
dc.title Osuuskunnan talouspuhe : Toimijuudenilmauksia, tekoja ja toimintaa fi
dc.title.alternative Talk about economy in a cooperative : Expressions of agency, actions and activity en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075338

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VeikkamoJ-ProGradu-170612.pdf 1.191Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record