Eheyttämiseen ohjaavat sisällöt 5.lk:n opettajan oppaissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075359
Title: Eheyttämiseen ohjaavat sisällöt 5.lk:n opettajan oppaissa
Author: Vuorikkinen, Elisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075359
http://hdl.handle.net/10138/222946
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goal. Multidisciplinary approach is considered to be the objective of education. Studies however show, that designing lessons that integrates subjects is perceived to be labor-intensive, and planning requires a lot from the teacher. Some studies show, that teachers often rely on materials that are easily available, such as teacher's manuals. Hence, the content that guides how to integrate subjects, should be studied. My research task is to analyze the integration tips in the 5th grade teacher's manuals. I focus particularly on the integration of subjects. Methods. I studied 5 teacher's manuals, I use at work, which contained tips on how to integrate subjects. They represented the following subjects: environmental and natural sciences (2 manuals: biology and geography, physics and chemistry), religion, history and social studies. The material was quantified, analyzed by content analysis and categorized by integration style. Results and conclusions. The manuals contained a total of 167 integration tips. Up to 51% of all content integrated to visual arts, 23% to mother tongue and 16% to music. These contents accounted for 90% of all integrating tips in the teacher's manuals. The proportion of other subjects was marginal. 42% of the content was subservient as integration style. 52% was co-equal and only 6% represented the affective integration style. As a conclusion, it can be stated that the tips guided to integrate the subjects co-equally or subserviently almost as often. Visual arts was the discipline most used and its methodological goals were often taken into account in the contents. On the other hand, visual arts was also used as a form of presentation of information. making its role subservient. For the same reason 2/3 of the tips integrating to mother tongue represented the subservient integration style.Tavoitteet. Opetuksen eheyttäminen katsotaan edelleen perusopetuksen tavoitteeksi. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että eheyttävän opetuksen suunnittelu koetaan työlääksi ja eheyttäminen vaatii opettajalta paljon. Opettajat tukeutuvat tutkitusti usein valmiisiin materiaaleihin, kuten opettajan oppaisiin. Näin ollen oppaissa esitettyjä eheyttämiseen ohjaavia sisältöjä tulisi tutkia. Tutkimustehtävänäni on selvittää mitä oppiaineiden eheyttämiseen ohjaavia sisältöjä 5.lk:n opettajan oppaat sisältävät ja miten ne ohjaavat eheyttämään. Tarkasteluun rajaan erityisesti oppiaineiden välisen integroinnin. Menetelmät. Aineistoksi rajautuivat ne luokanopettajan työssäni käytössä olevat opettajan oppaat, jotka sisälsivät eheyttämiseen ohjaavia sisältöjä (5kpl). Ne edustivat seuraavia oppiaineita: ympäristöoppi (2 opasta), uskonto, historia ja yhteiskuntaoppi. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja sisällön erittelyn avulla, sekä integrointityylien mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Oppaissa oli yhteensä 167 eheyttämiseen ohjaavaa sisältöä. Kuvataiteeseen eheyttämään ohjaavia sisältöjä oli jopa 51% kaikista sisällöistä. Äidinkieleen ja kirjallisuuteen ohjasi eheyttämään 23% sisällöistä ja musiikkiin 16% sisällöistä. Yhdessä nämä sisällöt edustivat 90% kaikista opettajan materiaaleissa esitetyistä eheyttämiseen ohjaavista sisällöistä. Muiden aineiden osuudet jäivät marginaalisiksi. Alisteista integrointityyliä edusti 42% sisällöistä. 52% eheyttämään ohjaavista sisällöistä oli tasaveroisia, kognitiivisia, ja vain 6% edusti affektiivista integrointityyliä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sisällöt ohjaavat integroimaan oppiaineita tasaveroisesti tai alisteisesti lähes yhtä usein. Kuvataide näyttäytyy merkittävänä integroitavana aineena, jonka menetelmälliset tavoitteet on useasti otettu huomioon eheyttämisohjeissa. Toisaalta kuvataidetta käytetään myös tiedon esittämisen muotona, jolloin sen rooli jää alisteiseksi. Samasta syystä äidinkielen sisällöistä kaksi kolmasosaa edustaa alisteista integrointityyliä.
Subject: opetuksen eheyttäminen
integrointi
opettajan oppaat
integrointityylit


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record