Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075332
Title: Aineettoman palkitsemisen merkitys työhyvinvoinnissa ja sen yhteys koettuun työn imuun
Author: Lerssi, Mira
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075332
http://hdl.handle.net/10138/222947
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The aim of the present study was to examine the differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employment factors. In addition, the study examined relationships between non-material rewards and experiences of work engagement. Non-material rewards refers to organization's policies, values and practices that individuals experience as rewarding. Work engagement is a fulfilling, positive, affective–cognitive and work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption. Both, non-material rewards and work engagement have been found to be related to individuals' emotions and well-being. Based on previous research, the assumption is that the experiences of non-material rewards and work engagement differ when comparing individual- and employment factors. In line with research on well-being at work, this study assumes also that there are positive relationships between non-material rewards and the experiences of work engagement. Methods. The study involved 512 employees who work in vocational schools. Factor analysis was formed to describe the internal structures of non-material rewards and work engagement. General Least Squares analysis with Direct Oblimin rotation was performed for the non-material rewards and the solution was forced into four factors, based on the previous research. For work engagement, Maximum Likelihood analysis was performed and one factor was extracted. Because there came only one factor, the rotation could not be performed. The differences in experiences of non-material rewards and work engagement in relation to individual- and employment factors were examined by using t-test and analysis of variance. The relationships between non-material rewards and experiences of work engagement was examined with regression analysis. Results and conclusions. Experiences of non-material rewards differed by gender and form of employment relationship. Men experienced more fairness regarding rewards than women, and employees in fixed-term employment relationship experienced more appreciation and feedback at work than employees in permanent employment relationship. Experiences of work engagement differed by gender and age. Women experienced more work engagement than men, and 51-55 year-old employees experienced more work engagement than employees under 35. There was positive relationship between two of the dimensions of non-material rewards (rewards from formal competence and appreciation and feedback) and experiences of work engagement. According to the results, experiences of non-material rewards and work engagement differed between some of the individual- and employment factors. In addition, there were positive relationships between non-material rewards and work engagement. Taking these results into account when designing reward systems, can promote well-being and even work engagement in organizations.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemusten eroavaisuuksia suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin, sekä aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imun kokemiseen. Aineettomalla palkitsemisella viitataan organisaation toimintatapoihin, arvoihin sekä käytäntöihin liittyviin tekijöihin, jotka yksilö kokee palkitsevina. Työn imu on kaikkialle levittyvä, myönteinen, tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tila, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Molemmilla ilmiöillä on todettu olevan yhteys yksilön tunnekokemuksiin sekä hyvinvointiin. Aiemmissa tutkimuksissa sekä aineettoman palkitsemisen, että työn imun kokemisessa on havaittu eroavaisuuksia yksilöllisten ja työsuhdetekijöiden suhteen, joten myös tämän tutkimuksen olettamus on vastaava. Aineettoman palkitsemisen yhteyttä työn imuun ei ole aiemmin tutkittu, mutta aiemman työhyvinvointitutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että aineettomalla palkitsemisella on positiivisia yhteyksiä työn imun kokemiseen. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 512 toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevää henkilöä. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun sisäisten rakenteiden tarkempaa kuvailua varten suoritettiin faktorianalyysi. Aineettoman palkitsemisen faktoroinnissa käytettiin Generalized Least Squares –ekstraktiomenetelmää ja Direct Oblimin –rotaatiota. Faktoriratkaisu pakotettiin neljään faktoriin aiempaan tutkimusteoriaan nojaten. Työn imun faktoroinnissa käytettiin Maximum Likelihood –ekstraktointia. Ratkaisuksi syntyi vain yksi ulottuvuus, jolloin rotatointia ei voitu suorittaa. Aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemisen eroja suhteessa yksilöllisiin ja työsuhdetekijöihin tarkasteltiin t-testin sekä varianssianalyysin avulla. Aineettoman palkitsemisen yhteyksiä työn imuun selvitettiin regressioanalyysilla. Tulokset ja johtopäätökset. Aineettoman palkitsemisen kokemukset erosivat sukupuolen ja työsuhdemuodon suhteen. Miehet kokivat palkitsemisen oikeudenmukaisuutta naisia enemmän ja määräaikaisessa työsuhteessa olevat kokivat vakituisessa työsuhteessa olevia enemmän arvostusta ja palautetta työssään. Työn imun kokemukset erosivat sukupuolen ja iän suhteen. Naiset kokivat miehiä enemmän ja 51-55-vuotiaat alle 35-vuotiaita enemmän työn imua. Aineettoman palkitsemisen ulottuvuuksista muodollisesta pätevyydestä palkitseminen sekä arvostus ja palaute olivat positiivisessa yhteydessä koettuun työn imuun. Tulosten perusteella aineettoman palkitsemisen ja työn imun kokemukset erosivat osan taustatekijöistä suhteen ja aineettoman palkitsemisen sekä työn imun välillä havaittiin olevan positiivisia yhteyksiä. Tulosten huomioiminen organisaatioiden palkitsemisjärjestelmiä suunniteltaessa voi toimia merkittävänä mahdollistajana hyvinvoinnin ja jopa työn imun edistämisessä organisaatioissa.
Subject: aineeton palkitseminen
työhyvinvointi
työn imu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record