Maito rakentamassa mielikuvaa suomalaisuudesta : Maitoon liitetyt merkitykset 3.-6. luokkien ympäristöopin oppikirjoissa vuosina 1969–2016

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Nyfors, Ulrika
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201709075357
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/222954
dc.description.abstract Previous studies have not focused on milk's meaning and role in study books. The aim of this research is to find out in which ways study milk is presented in environmental studies' study books and what kinds of meanings are related to milk and dairy products. The research also aims to find out how these milk-related meanings have changed between years 1969–2016 and how they are being weighted. It is also studied if Finns are driven to consume milk and dairy products and why milk is so meaningful for most of the Finns. This research aims as well to find out what kind of potential consequences textbooks have on child's ideas and attitudes towards milk and dairy products. The research was carried out by studying environmental studies' textbooks made by publishing house Otava published between years 1969–2016. Milk-related entities were collected from textbooks. By using the collected material different milk-related categories were formed. The data was analyzed by using content analysis. This research showed that milk was presented in four different categories in textbooks. These categories were Milk as nutrition for young, Milk as means of earning one's living, Milk as health's contributor and Miscellaneous. The bias and the presence of these categories varies between and through the years and classes. The present critical view on milk could not been seen in textbooks. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Maidon merkitystä ja roolia oppikirjoissa ei ole tutkittu aiemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla ympäristöopin oppikirjat käsittelevät maitoa ja minkälaisia merkityksiä niissä liitetään maitoon ja maitotuotteisiin. Lisäksi tutkitaan, millä tavoin nämä merkitykset ovat muuttuneet aikavälillä 1969–2016 ja miten niitä painotetaan. Tutkimuksessa pohditaan myös sitä, millä tavalla ja minkälaisin keinoin suomalaisista rakentuu tai rakennetaan nykyisenkaltainen maidonkulutusyhteiskunta ja miksi maito on merkityksellinen monelle suomalaiselle. Tutkimuksessa halutaan myös selvittää, millaisia potentiaalisia vaikutuksia oppikirjoilla on lasten käsityksiin ja asenteisiin maitoa ja maitotuotteita kohtaan. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin tutkimalla Otavan vuosina 1969–2016 julkaisemia ympäristöopin oppikirjoja. Oppikirjoista kerättiin maitoon liittyviä ajatuksellisia kokonaisuuksia, joiden avulla muodostettiin erilaisia merkitysluokkia, joissa maito näyttäytyy oppikirjoissa. Aineisto analysoitiin käyttämällä menetelmänä sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa havaittiin, että maito esiintyy oppikirjoissa neljässä eri merkitysluokassa: maito jälkeläisten ravintona, maito elinkeinona, maito terveyden edistäjänä ja muu. Näiden luokkien painottuminen ja esiintyminen vaihtelevat sekä luokka-asteiden välillä että vuosien kuluessa. Nykyisin vallalla oleva kriittinen suhtautuminen maitoon ei kuitenkaan näy vielä oppikirjoissa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject maitoon liittyvät käsitteet ja asenteet fi
dc.subject ruokasuhde fi
dc.subject oppikirjatutkimus fi
dc.subject oppikirja fi
dc.subject ympäristöoppi fi
dc.subject ravitsemuskasvatus fi
dc.title Maito rakentamassa mielikuvaa suomalaisuudesta : Maitoon liitetyt merkitykset 3.-6. luokkien ympäristöopin oppikirjoissa vuosina 1969–2016 fi
dc.title.alternative Milk as a constructor of an idea of a Finn : Milk-related meanings in environmental studies' study books in a time frame of 1969–2016 en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709075357

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_valmis.pdf 1.890Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record