How do students with different achievement goal orientation profiles perceive error climate in mathematics classroom?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075341
Title: How do students with different achievement goal orientation profiles perceive error climate in mathematics classroom?
Alternative title: Miten oppilaiden erilaiset tavoiteorientaatioprofiilit ovat yhteydessä virheilmapiirin kokemiseen matematiikan tunneilla?
Author: Järvinen, Jussi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075341
http://hdl.handle.net/10138/222957
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Aims. The aim of the present study was to examine the effects of students' achievement goal orientations on their perceptions of error climate in the mathematics classroom. Achievement goal orientations refer to relatively stable tendencies to favor certain goals and outcomes in achievement-related situations. Five orientations were included in this study: Mastery-intrinsic refers to a focus on learning, mastery-extrinsic to striving for absolute success, performance-approach to the aim of relative success, performance-avoidance to a focus on avoiding mistakes, and work-avoidance to the aim of minimizing effort. Previous studies suggest that achievement goal orientations affect the way students perceive and evaluate their learning environment, as well as how they respond to errors. Different combinations of orientations (i.e., achievement goal orientation profiles) have also been linked to distinct outcomes. This work examines the role students' achievement goal orientation profiles have in their perceptions of error climate, that is, practices and discourses related to dealing with errors in their classroom. This holds importance for educational research and practice, as error climate has been linked to the adaptivity of students' reactions to their mistakes. Methods. 169 students (aged 13–14) from four secondary schools completed an electronic questionnaire during their school day about their achievement goal orientations and perceptions of error climate in the mathematics classroom. Five distinct achievement goal orientation profiles were identified using SPSS TwoStep cluster analysis: mastery-oriented, success-oriented, indifferent, performance-and-avoidance oriented, and avoidance-oriented. The mean differences between the groups in perceptions of error climate were analyzed using ANOVA. Results and conclusions. As expected, the mastery- and success-oriented students perceived the error climate more positively in comparison to both performance-and-avoidance- and avoidance-oriented students. Indifferent students did not differ significantly from other groups. These findings highlight the significance of students' motivational mindsets on their perceptions of the learning environment and practices related to error climate. These differences should be recognized and taken into account when designing instructional practices, in order to ensure a safe and non-judgmental environment, where students with different goals and needs can learn from their mistakes.Tavoitteet. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia oppilaiden tavoiteorientaatioden vaikutuksia heidän kokemuksiinsa matematiikan oppituntien virheilmapiiristä. Tavoiteorientaatiot viittaavat suhteellisen pysyviin taipumuksiin suosia tiettyjä koulunkäyntiin liittyviä päämääriä ja lopputulemia. Tutkimuksessa tarkasteltiin viittä orientaatiota: oppimisorientaatio viittaa oppimisen tavoitteluun, suoritusorientaatio absoluuttisen menestymisen tavoitteluun, suoritus-lähestymisorientaatio suhteellisen menestymisen tavoitteluun, suoritus-välttämisorientaatio pyrkimyksiin välttää virheitä ja välttämisorientaatio vaivannäön minimoimiseen. Aiempien tutkimusten perusteella tavoiteorientaatiot vaikuttavat siihen, kuinka oppilaat kokevat ja arvioivat oppimisympäristöään sekä kuinka he reagoivat virheisiin. Orientaatioiden erilaisten yhdistelmien (so. tavoiteorientaatioprofiilen) on myös havaittu olevan yhteydessä erilaisiin, oppimisen kannalta merkityksellisiin tekijöihin. Tämä työ tarkastelee tavoiteorientaatioiden roolia oppilaiden kokemuksissa virheilmapiiristä, eli virheiden käsittelyyn liittyvistä käytänteistä ja keskustelutavoista. Näiden erojen tarkasteleminen tärkeää, sillä virheilmapiiri on yhdistetty oppilaiden virhereaktioiden adaptiivisuuteen. Meenetelmät. 169 oppilasta (13–14 vuotta) neljästä eri koulusta vastasi koulupäivän aikana verkossa kyselyyn tavoiteorientaatioista ja virheilmapiiristä. Viisi erillistä tavoiteorientaatioprofiilia tunnistettiin käyttäen SPSS TwoStep -ryhmittelyanalyysiä: oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet, välinpitämättömät, suoritus- ja välttämisorientoituneet sekä välttämisorientoituneet. Näiden ryhmien välisiä eroja analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA). Tulokset ja johtopäätökset. Oppimis- ja saavutusorientoituneet oppilaat kokivat virheilmapiirin positiivisemmin suoritus- ja välttämisorientoituneisiin ja välttämisorientoituneisiin oppilaisiin verrattuna. Välinpitämättömien oppilaiden ja muiden profiilien välillä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja. Nämä löydökset korostavat tavoiteorientaatioiden merkitystä heidän kokemuksilleen oppimisympäristöstä sekä virheiden käsittelyyn liittyvistä käytännöistä. Yksilölliset erot oppilaiden motivationaalisissa taipumuksissa tulisikin tunnustaa ja ottaa huomioon opetusta suunniteltaessa, jotta oppilaille, joilla on erilaisia tavoitteita ja tarpeita, voidaan taata turvallinen ja tuomitsematon ympäristö oppia virheistään.
Subject: achievement goal orientations
achievement motivation
error climate
learning environment
Subject (yso): tavoiteorientaatio
motivaatio
oppimisympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu20170613_FINAL.pdf 673.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record