"Toisten kanssa pitää kyetä työskentelemään ja kantaa itse vastuuta" : Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075368
Title: "Toisten kanssa pitää kyetä työskentelemään ja kantaa itse vastuuta" : Erään luokanopettajan pedagoginen ajattelu
Author: Aarnihuhta, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201709075368
http://hdl.handle.net/10138/222960
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this thesis is to get a view on one teacher's pedagogical thinking in the stage of interaction and post-interaction (teaching and reflection) inside the cycle of the instructional process of a teacher. The goal is to find out on which pedagogical levels of thinking (action level, object theories, meta theory) does the thinking of the teacher in question set and what reasons does she state for her pedagogical decisions. Previous studies have shown that teacher's thinking is usually quite directed on the teaching action itself without many justifications, eg. distinct learning theories. This master's thesis is an extension to my bachelor's thesis on the same teacher's pedagogical thinking in lesson-planning. Methods. The subject of this thesis was one classroom teacher from Southern Finland. The research material composed of five lesson videos and the teacher's own thoughts on them. The material was collected by stimulated recall method: the videos were watched together with the teacher and discussed upon. The material was analysed by categorizing the teacher's thoughts under the different thinking levels of the Pedagogical Level Thinking Model (Kansanen et al., 2000). Results and conclusions. In accordance with previous studies it is possible to deduce from the results of this thesis that pedagogical thinking during the interactive and post-interactive stages of the instructional process of teaching is very oriented towards the teaching content and goal-setting and it can be categorized on the action level and level of object theories of the Pedagogical Level Thinking Model. While the thinking is very goal-directed it is strongly directed only on the action itself. It seems that some of the pedagogical thinking and knowledge of the teacher in question is tacit. The teacher taking part in this study justified her pedagogical decisions mostly with reasons relating to her own knowledge and her own practical theories in teaching. Not many differences can be found in the teacher's thinking between different school subjects.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhden luokanopettajan pedagogista ajattelua opetustapahtuman aikana ja sen jälkeen (opetuksen interaktiivinen- ja post-interaktiivinen vaihe). Tutkimuksella yritetään selvittää, millä pedagogisen ajattelun tasoilla (toimintataso, objektiteoriataso, metateoriataso) opettajan ajattelu liikkuu oppitunnin kuluessa sekä millä hän perustelee pedagogista päätöksentekoaan jälkikäteen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan ajattelu on yleensä hyvin käytäntöön sitoutunutta ja kokemuslähtöistä eikä opettaja välttämättä koe tarpeelliseksi perustella ratkaisujaan esimerkiksi eri oppimisteorioiden kautta. Tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalle, jossa tutkittiin saman opettajan pedagogista ajattelua tuntisuunnittelussa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yksi luokanopettaja eteläsuomalaisesta alakoulusta. Tutkimuskohteena ovat viisi opettajan pitämää oppituntia sekä hänen omat ajatuksensa niistä tuntien jälkeen. Aineisto kerättiin stimulated recall -menetelmällä videoimalla ensin ennalta sovitut tunnit ja keskustellen tämän jälkeen opettajan pedagogisesta ajattelusta yhdessä opettajan kanssa videoita katsoen. Aineisto analysoitiin luokittelemalla opettajan ajatukset sisällönanalyysin avulla pedagogisen ajattelun tasomallin (Kansanen ym., 2000) mukaisille ajattelun tasoille. Tulokset ja johtopäätökset. Aiempien tutkimusten tapaan tutkimuksen tuloksista on johdettavissa, että opetustapahtuman aikana opettajan pedagoginen ajattelu on hyvin käytäntöön sitoutunutta ja liikkuu toiminta- ja objektiteoriatasoilla. Ajattelu on tavoitteista, mutta vaikuttaa että osa opettajan ajattelusta ja tiedosta on hiljaista eli tiedostamatonta. Tutkimuskohteena oleva luokanopettaja perusteli ratkaisujaan melko paljon oppilaantuntemuksellisilla ja omiin käyttöteorioihinsa liittyvillä perusteilla asettaen opetusmenetelmien valinnan kautta tavoitteita oppilaiden toiminnalle ja oppimiselle. Opettajan ajattelun tasot eivät juuri eroa eri oppiaineiden välillä.
Subject: stimulated recall
pedagoginen ajattelu
tavoitteisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record